Kriteriedata til inntektssystemet for kommunene 2010

Vedlagt følger kommunevis oversikt over kriteriedata til beregning av rammetilskudd for kommunene 2010, jf. vedlegg 1, 2 og 3. Vedlegg 1 gir en kort beskrivelse av de vedlagte data. Vedlegg 2 og 3 viser grunnlagsdata som blir benyttet til beregning av rammetilskuddet til kommunene (vedlegg 2) og data som vil bli benyttet ved beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (vedlegg 3). Data for kriteriene innbyggere fordelt på ettårige aldersgrupper per 1.7.2009 og innvandrere vil bli ettersendt så snart disse foreligger.

Beregningen av rammetilskudd til den enkelte kommune tar utgangspunkt i verdiene for de ulike kriteriene. De fleste kriteriedataene bygger på offisiell statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det vil normalt ikke bli foretatt rettinger som innebærer avvik fra den vedlagte statistikken. Eventuelle henvendelser kan sendes per e-post eller eventuelt per faks.

Som kriteriedata for psykisk utviklingshemmede benyttes det innrapporterte tall fra kommunene til Helsedirektoratet. Eventuelle merknader fra kommunene må gjelde feil på innrapporterte tall innenfor gitte frister. Det gis ikke adgang til å innrapportere nye tall. Merknader til kolonne 6 og 7 i vedlegg 2 skal sendes til Helsedirektoratet ved kontaktperson Mari Anne Lundberg senest 28. august (tlf.: 24 16 32 40 /e-post: marianne.lundberg@helsedir.no).

Kriteriedata for landbruk (kolonne 12-15 i vedlegg 2) er utarbeidet av SSB og Statens kartverk for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Eventuelle merknader bes sendt til Landbruks- og matdepartementet ved kontaktperson Wenche Østrem senest 28. august (tlf.: 22 24 91 21/e-post: wenche.ostrem@lmd.dep.no).

Eventuelle merknader til tallene for korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler (vedlegg 3) bes sendt til Kunnskapsdepartementet ved kontaktperson Bodil Hafsås senest 28. august (tlf.: 22 24 73 82/e-post: bodil.hafsas@kd.dep.no). 

Eventuelle merknader til de øvrige kriteriedata sendes til Kommunal- og regional­departementet (KRD) senest 28. august. Kontaktperson i KRD er førstekonsulent Melissa Edvardsen (tlf. 22 24 72 16/e-post: melissa.edvardsen@krd.dep.no).

Behandling av eventuelle merknader kan ikke påregnes dersom ovennevnte frister overskrides og dersom begrunnelse fra kommunen mangler. Feil som kommunene selv er ansvarlig for på grunn av mangelfull rapportering vil ikke bli rettet.

Med hilsen


Grete Lilleschulstad e.f.
underdirektør
Melissa Edvardsen
førstekonsulent


Kopi til:
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Kunnskapsdepartementet
Landbruks-og atdepartementet
Statistisk sentralbyrå


Vedlegg

Vedlegg 1: Beskrivelse av vedlegg 1 og 2 (pdf-format) 
Vedlegg 2: Grunnlagsdata til beregning av rammetilskuddet (excel-format)
Vedlegg 3: Data til beregning av korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler (excel-format)