Databaser og registre

På denne siden finner du et utvalg databaser og registre som Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for.

Temaovergripende informasjon

KOSTRA

Artikkel Dato: 01.11.2019

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Artikkel Dato: 26.01.2022

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder.

Kommunalt rapporteringsregister

Artikkel Sist oppdatert: 04.09.2012

KOR er en elektronisk oversikt over de samlede rapporteringsplikter som er rettet mot kommuner og fylkeskommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.