En framtidsrettet distriktspolitikk

I mange år snakket man om en todeling av norsk økonomi. Med stigende oljepris dro næringslivet på Sør-Vestlandet fra resten. Etter oljeprisfallet har det snudd. De siste par årene er Nord-Norge og innlandet blant områdene som lykkes best.

Ledigheten er lavere enn på mange år i store distriktsfylker i innlandet og Nord-Norge. Store distriktsnæringer er i vekst; aldri har vi eksportert så mye sjømat, det nydyrkes tre ganger så mye jord som det bygges ned og omsetning av lokalmat i dagligvarehandelen øker. Norge ligger langt fremme i digitalisering og automatisering, og har en høyt utdannet og meget kompetent befolkning. Flere bedrifter flagger nå hjem. Veksten i fiskeri- og havbruksnæringen gir ny aktivitet til mange småsenterregioner og spredtbygde områder langs kysten i Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet. Dette gir grunnlag for industri og vekst.

I meldingen legger regjeringen vekt på å utnytte disse mulighetene. Det gir arbeidsplasser og velferd i hele landet, og legger grunnlag for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Regjeringen er med andre ord opptatt av utvikling framfor bevaring.

Nye mål og bred satsing

I meldingen introduserer regjeringen nye mål for regional- og distriktspolitikken. Målet er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Private bedrifter har en sentral plass for å nå dette målet. De skaper arbeidsplasser, og med dette grunnlag for bosetting og likeverdige levekår.

Regjeringen prioriterer vekstfremmende skatteletter, satsing på samferdsel og innovasjon - og forenkling i offentlig sektor.

- De rekordstore investeringene i infrastruktur er helt sentralt for vekstkraften i distriktene. Den differensierte arbeidsgiveravgiften er det kraftigste virkemidlet, sier Sanner.

Innovasjon Norge skal fortsatt ha muskler til å utløse de lønnsomme prosjektene i distriktene, som av ulike grunner ikke får finansiering i markedet. Nylig signerte Innovasjon Norge og Det europeiske investeringsfondet (EIF) to avtaler som skal gi norske bedrifter bedre tilgang på kapital. Dette kommer distriktene til gode. Siva skal tilby gode utviklingsmiljøer. Forskingsrådet skal bidra til samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer.

Kommunene har muligheter

Alle kommuner kan påvirke lokal vekstkraft. Et variert boligmarked, tilgang på kommersielle tjenester og inkludering av tilflyttere er viktige innsatsområder for å møte demografiske endringer.  Fylkeskommunen skal være en aktiv rådgiver og støttespiller for kommunene. 

Havbruk
Havbruk er en viktig næring i distriktene. Foto: Jan Hausken