Enklere å drive næringsvirksomhet i fjell og utmark

Stadig flere distriktskommuner satser på naturkvaliteter for å tiltrekke seg beboere og arbeidskraft, turister eller andre besøkende. Meldingen viser hvordan regjeringen styrker kommunenes arbeid med lokal, bærekraftig verdiskaping basert på de unike ressursene vi har her i landet.

Et særtrekk ved det norske landskapet er at naturen er i aktiv bruk gjennom næringer som lever av og med naturen. Reiseliv, fiske, fangst og landbruk er eksempler på dette.

Fritidsbruk og turisme gir viktig grunnlag for næringsvirksomhet i distriktene

Tallet på fritidsboliger øker. Det finnes nå i underkant av en halv million fritidsboliger i Norge. Hyttene blir større og får bedre standard. Folk tilbringer stadig mer tid på hytta, og vi kan i økende grad snakke om tobolig-samfunnet. Dette gir arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet i mange distriktskommuner, og hytteeiere og turister har glede av lokale varer og tjenester. Dette gir positive ringvirkninger for lokalt næringsliv og fastboende, for eksempel knyttet til dagligvarehandel, kultur- og aktivitetstilbud, restauranter og bygge- og anleggstjenester. Samtidig blir stedene mer levende og attraktive.

Natur- og kulturopplevelser trekker også til seg stadig flere utenlandske og norske turister. Utviklingen bidrar til verdiskaping men også en del utfordringer. Det frivillige redningsmannskapet rundt Trolltunga jobber hardt for å redde turister som ikke er forberedt på den lange fjellturen. Enkelte destinasjoner opplever et sterkt press og høye besøkstall uten at verdiskapingen skjer lokalt. Da er det viktig å legge til rette for at kommunene arbeider for en bærekraftig og framtidsrettet forvaltning av fjellet og utmarka, slik at det skapes verdier som i større grad kommer lokalsamfunnene til gode.UndredalTurister i Undredal i Nærøyfjorden Verdsarvpark. Foto: Jan Hausken

Regjeringen vil gjøre det enklere

Mange kommuner jobber godt med utmarksbasert næringsutvikling. Mange opplever likevel at utmarksforvaltningen er komplisert og uoversiktlig for næringsaktører og brukere. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Landbruk- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet samarbeider derfor for å forenkle utmarksforvaltningen. Målene for arbeidet er å styrke lokaldemokratiet, forenkle og redusere byråkrati, og å legge til rette for mer verdiskaping basert på naturressursene. 

Et av tiltakene er å styrke kommunenes rolle som samfunnsutvikler og myndighetsutøver, slik at man lokalt kan utnytte potensialet for verdiskaping basert på naturressurser på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres ved å videreutvikle forvaltningssystemet og styrke kommunenes førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning.  Planlegging er en viktig kommunal oppgave for å samordne interesser og legge grunnlag for en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling. Det er viktig at kommunene bruker planverktøyene til å mobilisere innbyggere, næringsaktører og interesseorganisasjoner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet forenkler og effektiviserer reglene for behandling av plan- og byggesaker. Målet er å legge til rette for raskere avklaring av utbyggingsplaner og søknader om tiltak. Statlig og regionale etater skal bidra tidlig og tydelig i de kommunale planprosessene slik at behovet for innsigelser reduseres. Dette vil forenkle saksbehandlingen også i utmarka, det vil gi økt handlingsrom for kommunene og det styrker lokaldemokratiet.