Nyhetsbrev nr.4/2017 fra stedsutvikling.no

 

Stor oppslutning om nasjonal nettverkssamling
Folkehelse og sosial bærekraft hånd i hånd
To millioner til BYLIVsenteret
Europeisk kulturarvår 2018
Innovasjonspris til Fyresdal
Tilskudd til lokal plankompetanse 2018
Ny nettside om medvirkning og involvering
Det lønner seg å ta vare på kulturarv
En verdig vinner av "Årets sentrum"
Fem vinnere av Norsk Lyspris 2017
Straume – fra kjøpesenter til regionsenter
Aareal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer

 

God Jul

Stor oppslutning om nasjonal nettverkssamling for planleggere

Godt over 200 deltakere fant veien til Kommunal- og moderniseringsdepartementets årlige nettverkssamling for regional og kommunal planlegging på Hotell Bristol i Oslo, 6.-7. desember. Bærekraftig arealbruk og transportsystem var hovedtema den første dagen, med søkelys på både store og mindre byer og byregioner. Den andre dagen av samlingen var delt inn i fire ulike fagsesjoner om hhv. regional planlegging, kommunal planlegging, stedsutvikling og universell utforming.

Innleggene fra nettverkssamlingen om regional og kommunal planlegging

Ekspedisjonssjef Jarle Jensen fra Planavdelingen i KMD åpnet nettverkssamlingen.
Ekspedisjonssjef Jarle Jensen fra Planavdelingen i KMD åpnet nettverkssamlingen. Foto: Jan Hausken

Folkehelse og sosial bærekraft hånd i hånd

En ny rapport fra NIBR gjennomgår sentrale forståelser og definisjoner av sosial bærekraft, sammenheng mellom sosial bærekraft og folkehelse som begreper og politiske målsettinger. Den ser også nærmere på hvordan sosial bærekraft og folkehelse kan bidra til å understøtte og forsterke hverandre i arbeidet for en mer helsefremmende og utjevnende samfunnsutvikling.

Folkehelse og sosial bærekraft. En sammenligning og diskusjon av begrepsinnhold, målsettinger og praktiske tilnærminger. NIBR-rapport 2017:15 Hofstad, Hege og Bergsli, Heidi (2017)

Kontaktperson for rapporten i Helsedirektoratet; Heidi Fadum, heidi.fadum@helsedir.no

To millioner til BYLIVsenteret

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har fått to millioner over statsbudsjettet for 2018 til å videreføre BYLIVsenteret. En av hovedoppgavene til senteret er å bistå kommuner med å gjennomføre gode stedsutviklingsprosesser og bli bedre bestillere av arkitekt- og planleggerkompetanse.

Siden oppstarten i 2016 har BYLIVsenteret bistått nærmere 40 kommuner med faglige råd og veiledning.

Europeisk kulturarvår 2018

EU har vedtatt et europeisk kulturarvår 2018 for å løfte frem Europas felles kulturarv. I Norge går Riksarkivet, Kulturrådet, Nasjonalbiblioteket, Riksantikvaren og Norges kulturvernforbund sammen om arrangementer og markeringer. Det vil bli mulig for norske organisasjoner å søke EU-midler til kulturarvprosjekter. Felles for slike prosjekter er at de må ta utgangspunkt i et samarbeid med partnere i andre europeiske land. Det vil komme mer informasjon om felles arrangementer på arrangørenes nettsider etter hvert.

Utlysningen av midler til kulturarvåret på Kulturrådets nettsider

Innovasjonspris til Fyresdal - attraksjonskraft og nærfriluftsliv for alle

Innovasjonsprisen for universell utforming 2017 i kategorien landskapsarkitektur ble tildelt Hamaren Aktivitetspark. Prisen ble gitt til Fyresdal kommune og Faun Naturforvaltning AS av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Fyresdal kommune, med store tilliggende naturområder, ønsket å lage en sentrumsnær og lavterskel aktivitetspark for alle nær barnehage, skole, eldre- og sykehjem. Alle bruker "Myldreparken" som samler beboerne i området, og er godt tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne, barn og eldre. Parken består av en tursti langs Fyresdalvatnet, terrengsykkelløype, gapahuker, friluftskjøkken og informasjonstavler.

Juryen ser det som prisverdig at en liten kommune tar på alvor viktigheten av å tilby sentrumsnære aktivitetsmuligheter som kan samle alle beboerne - uavhengig av helse og fysisk form. Juryen berømmer også grepene som gjør at kommunen har fått til veldig mye med få midler. Alle brukere er blitt hørt, og mange av ønskene er blitt oppfylt.

Turstien i Fyresdal inngår i det felles prosjektet Sentrumsnære turvegar i Telemark som fylkesmannen driver sammen med fylkeskommunen, Statens vegvesen og alle kommunene i fylket.

Les mer om prisen og Hamaren aktivitetspark på nettsiden til Fylkesmannen i Telemark og se kart over parken på hjemmesiden til Fyresdal kommune

Ny-Hellesund
Morgenstemning i Ny-Hellesund. Foto: Jan Hausken

Tilskudd til lokal plankompetanse 2018

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil også neste år lyse ut ca. 4 millioner kroner i tilskudd for å sikre den lokale kompetansen innen planlegging, kart og geodata. Tilskuddsordningen skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Ordningen retter seg mot søkere innen organisasjonsliv, virksomheter og faglige nettverk. Tiltaket kan gjerne skje i samarbeid med en offentlig aktør.

Målsettingen er å lyse ut ordningen allerede i januar eller februar, med forventet søknadsfrist i overgangen april/mai. Info og retningslinjer for tilskuddsordningen i 2017 vil ikke bli merkbart endret i 2018.

Utlysningsteksten for 2017

Distriktssenteret med ny side om medvirkning og involvering

Trenger du oppdatert kunnskap og gode eksempler på innbyggerinvolvering, kan det være lurt å ta en titt på Distriktssenterets nye side om temaet. Her kan du blant annet lese om ordføreren i Øvre Eiker som jobber med å tilrettelegge for frivillig innsats fra ungdom i kommunen, eller om bolystteamet i Steinkjer som er en arbeidsmetode for å få til medvirkning og utvikling. På sidene finnes også en oversikt over Distriktssenterets rapporter på fagområdet og en liten film om gode argumenter for innbyggerinvolvering.

Distriktssenterets nye nettside om medvirkning og involvering

Fra Distriktssenterets film om innbyggerinvolvering.
Fra Distriktssenterets film om innbyggerinvolvering.

Det lønner seg å ta vare på kulturarv

Menon Economics har nylig utarbeidet rapporten "Verdien av kulturarv" på  oppdrag fra Riksantikvaren. Målet med prosjektet har vært å synliggjøre den samfunnsøkonomiske verdien og vise eksempler på konkrete verdier av kulturminner og kulturmiljø i Norge. Dette er gjort ved å ta i bruk metoder for verdsetting av fellesgoder og økonomiske analyser.

Rapporten viser den samfunnsøkonomiske nytten av kulturarv i form av befolkningens betalingsvillighet for å bo i en verneverdig bolig, eller i områder med høy tetthet av kulturminner, å bo i og ved kulturmiljø, og nettoinntekter for lokalt næringsliv av turisme og andre aktiviteter relatert til kulturmiljø.

Hovedfunnene viser at det er høyere betalingsvillighet for å bo i verneverdige boliger enn i sammenlignbare boliger som ikke er verneverdige. Det er også høyere betalingsvillighet for å bo i nabolag med høy tetthet av kulturminner enn i nabolag med lavere tetthet av kulturminner. Videre viser studien at kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom turisme.

Rapporten: "Verdien av kulturarv" fra Menon Economics (2017)

Fra forsiden av rapporten "verdien av kulturarv"
Fra forsiden av rapporten "verdien av kulturarv".

En verdig vinner av "Årets sentrum"

Det ble Fredrikstad som til slutt stakk av med tittelen "Årets sentrum" under årets Sentrumskonferanse i Kristiansand. Prisen er en nyvinning og deles ut av Norsk Sentrumsutvikling. Byen kjempet om prisen sammen med Kristiansand, Holmestrand og Bodø. Fredrikstad er tydeligvis i flytsonen for tiden, for like før sommeren stakk byen også av med statens pris for Norges mest attraktive by i 2017. Ordfører Jon-Ivar Nygård mener de viktigste suksesskriteriene ligger i langsiktig samarbeid, etablering av en sentrumslederfunksjon, samarbeid mellom gårdeierne, samt en kommune som vektlegger kvalitet og legger til rette for økt bruk av sentrum i byen.

Det var til sammen tretten byer som konkurrerte om den gjeve utmerkelsen, hvorav fire gikk videre til finalerunden.

Les mer om prisutdelingen og se alle innleggene fra Sentrumskonferansen på sidene til Norsk Sentrumsutvikling

Fem vinnere av Norsk Lyspris 2017

Lysprisen deles ut årlig av Lyskultur og skal synliggjøre innovative og gode lysprosjekter i Norge. Det konkurreres i fem ulike klasser. Rånåsfoss Kraftstasjonble kåret til årets beste innendørsprosjekt. Juryen mener prosjektet henter frem dette historiske byggets kvaliteter på en varsom og tilpasset måte. Bygget består av både gammel og ny arkitektur, hvor belysningen henter frem kvaliteter fra den opprinnelige arkitekturen i samspill med den nye.

Prisen for beste utendørsprosjekt gikk til Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka. Juryen omtaler vinneren som et meget godt gjennomført prosjekt, hvor det tverrfaglige samarbeidet har vært vesentlig og lyset er godt integrert i arkitekturen. Byggets lysende fasade gjør en nysgjerrig og fungerer som et tydelig orienteringspunkt i Sofienbergparken på kvelds- og nattestid.

Longyearbyen temaplan gikk til topps i Åpen klasse. Lysplanen spiller på samspillet mellom kunstig og naturlig lys og hvordan dette gjør opplevelsen av natur tilgjengelig fra byen. Samtidig fremheves stedets historie og kultur. De naturlige kvaliteter forsterkes og det legges til rette for at turister, forskere, studenter og fastboende kan oppleve byen og naturen på nye måter.

Norsk Lyspris 2017 ble delt ut på Lysets dag på DOGA i Oslo 22. november.

Vinnerne av Lysprisen for 2017 (Lyskultur)

Straume – fra kjøpesenter til regionsenter

I 2003 var Straume i Fjell kommune dominert av et stort kjøpesenter med store parkeringsplasser, omkranset av eneboliger. Fjell kommunes gjennomførte da en steds- og byromsanalyse. De ønsket å ta utgangspunkt i de fysiske strukturene som eksisterte, og skape mer bymessig struktur på Straume. Kommunen gjennomførte blant annet folkemøter for å involvere innbyggerne. På disse møtene benyttet lokalbefolkningen anledningen til å protestere på at Straume skulle bli by. Innbyggerne identifiserte seg ikke med by-statusen. Det var strilekulturen, småbyen eller småsamfunnet som skulle prege den videre utviklingen. Kommunen var i en brytningstid – de måtte velge mellom å beholde det «gamle» eller å bli noe nytt og annet enn det de var. Les resten av historien om hvordan det gikk på Straume på Distriktssenterets sider.

Les om utviklingen av bydelen Campus Ålesund, medvirkningsmetoder i Fredrikstad og se flere andre gode eksempler på Distriktssenterets sider om stedsutvikling

TØI-rapport: Bedre kunnskapsgrunnlag om areal- og transportutvikling for klimavennlige og attraktive byer

I denne rapporten har TØI søkt å sammenstille og tilgjengeliggjøre forskningsbasert og annen dokumentert kunnskap om hva slags areal- og transportutvikling som kan bidra til at byer både blir mer klimavennlige og mer attraktive. Rapporten beskriver også en måte å gjennomføre kunnskapsbaserte og etterprøvbare plananalyser på, der kunnskapen i kunnskapsgrunnlaget kan være nyttig. Målet har vært at kunnskapsgrunnlaget skal bli et nyttig, relevant og refererbart verktøy, som planleggere og andre kan bruke i sitt arbeid med å planlegge og styre byutviklingen i retninger som gir mer klimavennlige og attraktive byer. Kunnskapen skal være relevant for både større og mindre byer.
En rekke offentlige aktører har bidratt til finansieringen av prosjektet.

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken
E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no