Litteratur


Litteratur


Aalborg kommune 1981: Aalborg bykerne. Indkøb i bykernen. Aaalborg, Aalborg kommune, Magistratens 2. afd.

Aftenposten 1986: Oslo frem til år 2000. Oslo, Aftenposten, Markedsseksjonen.

Andersen m fl 1995: Husholdningenes økonomi. !980-tallet: Fra vekst til innstramming. Oslo, Statistisk sentralbyrå. (ISBN 82-5374205-3)

Andersson, Henrik O. 1976: Tätorternas bebyggelsestruktur och förändring. En översikt över Sverige och övriga Norden. Lund, Studentlitteratur.

Andøy, F 1994: Kjøpesentra 1994. Oslo, Andøy AS (Rapport nr 35).

Apel, Dieter og Pharoah, Tim 1995: Transport Concepts in European Cities. Avebury UK, Avebury Studies in Green Research. Ashgate Publishing Ltd.

Barstad, Anders m fl 1996: Sakker ungdommen akterut ? Samfunnsspeilet 1/96, 45 - 51. Oslo, Statistisk sentralbyrå.

Bendixson, Terence 1977: Instead of Cars. Harmondsworth, Penguin Books Ltd.

Brusdal, Ragnhild og Lavik, Randi 1996: Varehandelens utvikling. Kjøp ute og hjemme. Oslo, Cappelen Akademisk forlag (ISBN 82-456-0130-6)

Brusdal, Ragnhild og Lavik, Randi 1996: Der er det godt å være. Å handle i kjøpesenter er mer enn å anskaffe varer. Plan 1-2, 10 - 21.

Civitas 1996: Plangrunnlag for nettstruktur 2016. Oslo, As Oslo Sporveier.

Civitas 1997: Materiale under publisering i forskningsprosjekt for LOKTRA-programmet under Norges forskningsråd.

CROW 1991: Parking and Mobility 3. CROW 1992: Cycling in the City, pedalling in the Polder.

CROW 1993: Parking and Mobility 7.

CROW 1994: Guidelines for a coordinated Parking Policy. Formulating and Implementing Policy. (Record 11)

Department of the Environment 1994: Vital and viable town centres - Meeting the challenge. Urban and Economic Development Group m fl. London, HMSO.

Dybedal, Petter og Engebretsen, Øystein 1996: Temaparker i Norge 1995. Markedsutvikling og ringvirkninger. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Rapport 321/1996, ISBN 82-7133-966-4).

Downtown Denver Partnership 1995: A Day in the Life of Downtown Denver. Denver, CO (Informasjonsblad).

Environ 1994: Parking Provision in City Centres. A Study of Parking Provision, Travel and Trade in the East Midlands. (Research Report 15)

Erdman Lewis 1994: The Pedestrianisation Myth. Erdman Lewis Research & Consultancy.

Feedback Research (Sifo Feedback) 1992: Undersøkelse om trafikk- og handlemønster i Bigstadveien og Vogtsgate. Oslo, Oslo Sporveier.

Felz, Herbert 1989: Public Transport. Revitalising City Centres. UITP - International Union of Public Transport. 48 th International Congress, Budapest. Brussels, UITP.

Flyvbjerg, Bent 1991: Rationalitet og magt, bind II. Et case-baseret studie av planlægning, politik og modernitet.

Forsberg, Håkan m fl 1994: Effekter av externe köpcentra. Stads- och Trafikplanering. Arkitektur Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. (STACTH rapport 1994:1)

Fosli, Olav 1995: Lokalisering av virksomheter. Konsekvenser for transport og miljø. En litteraturstudie. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Notat 1021/1995)

Frøysadal, Edvin og Haakenaasen, Bjørn 1984: Næringsliv og trafikkreguleringer. En litteraturstudie. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Notat 690)

Gallup 1993: Forbrukerundersøkelsen 1992-93. Oslo. Gehl, Jan 1980: Livet mellem husene. Arkitektens forlag. København.

Gehl, Jan 1987: Life between Buildings. Using Public Space. (Engelsk utgave av Livet mellom husene). New York, Van Nostrand Reinhold.

Gehl, Jan 1987: Bylivet i Oslo Centrum. Brugsmønstre maj-sept 1987. Oslo, In'By.

Gehl, Jan 1991: Stadsrum & Stadsliv i Stockholms City. Stockholm, Stockholms stadsbyggnadskontor.

Gehl, Jan m fl 1991: Bedre byrum. Idékatalog og eksempelsamling. København, Dansk Byplanlaboratorium (Skrift nr 40)

Gehl, Jan og Gemzøe, Lars 1996: Byens rum, byens liv. Arkitektens forlag og Kunstakademiets forlag. København. (ISBN 87-7407-185-8)

Gilbert, Dennis and Ang, S K 1986: Pedestrian «Level of service» in Shopping Streets. An Exploratory Study. PTRC, Vol P285, 151-164.

Girnau og Müller 1980: Success of Investment in Local Public Transport in Germany. Transport Policy and Decision Making, Vol 1, 253-265.

Grimnes, Per 1996: Bysentrene på offensiven. Kjøpevaner og kjøpesentre på Nord-Jæren. Plan 1-2, 62-63.

Gripsrud, Geir 1991: Kjøpesentra i Norge: Størrelse, organisering og grad av suksess. Sandvika, Norsk institutt for markedsforskning.

Gruen, Victor 1964: The Heart of Our Cities. The Urban Crisis: Diagonis and Cure. New York, Simon and Schuster.

Haatveit, Thor 1977: Bilkøene blir flere i år 2000. Aftenposten 6.11. 1987. Oslo.

Häcker, Sonja m fl 1992: Verkehrsmittelwahl im Einkaufsverkehr der Stadt Münster. Münster, Programm fahrradfreundliche Stadt Münster. Stadt Münster (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung 4/92).

Haddeland, Jens, Nielsen, Gustav m fl 1992: Stedet og vegen. Oslo, Vegdirektoratet.

Handelsdepartementet 1977: Varehandelen, forbrukerne og samfunnet. Oslo, Universitetsforlaget. (NOU 1977:9)

Handlevaneundersøkelsen 1992: SIFO Feedback og Sentrum utvikling, på oppdrag for Oslo kommune (Referert av Fosli 1995).

Hanssen, Jan U og Fosli, Olav 1996: Transport- og handelsmessige virkninger av Ski storsenter. Resultater fra intervjuer før og etter at storsenteret åpnet. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Arb dok TP/1054/96)

Haraldsen, Gustav og Kitterød, Hege 1992: Døgnet rundt. Tidsbruk og tidsorganisering 1970-90. Tidsnyttingsunderøskelsene. Oslo, Statistisk sentralbyrå. (Sosiale og økonomiske studier nr 76. ISBN 82-537-3639-8)

Hass-Klau 1990: The Pedestrian and City Traffic. London, Belhaven Press.

Hass-Klau, Carmen og Crampton, Graham 1988: Effects of Pedestrianisation and Traffic Calming on Retailing. Examples from West Germany. Seminar Traffic in Towns. PTRC, vol P311.

Hass-Klau 1993: Impact of Pedestrianization and Traffic Calming on Retailing. A Review of Evidence from Germany and the UK. Transport Policy, vol 1, no 1.

Hebbert, Michael 1993: The City of London Walkway Experiment. APA Journal, Autumn, 433 - 450, Chicago, IL.

Heinz 1977: Sosioökonomische Aspekte der Einrichtung von Fussgängerbereichen. I Peters, P. Fussgängerstadt. Fussgängergerechte Stadtplanung und Stadtgestaltung. 130 - 145. Callvey Verlag, München.

Helgesen m fl 1991: Trafikkorienterte kjøpesentra. Produktivitetsmessige gevinster og miljømessige konsekvenser. Sandvika, Asplan Analyse.

Helvig, Magne mfl 1977: Søkelys på Bergen sentrum. Sluttrappport. Bergen, Geografisk institutt, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Bergen.

Hjorthol, Randi 1995: To foredrag: Hva mener befolkningen og politikere om ulike miljøtiltak? Hvordan bruker folk byen idag? Hvordan kan byen se ut om 25 år? Oslo, Transportøkonomisk institutt.

Hjorthol, Randi og Vibe, Nils 1993: Dagliglivets reiser i større byer. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Rapport 214/1993, ISBN 82-7133-843-9)

Holsen, Terje 1993: Kjøpesentra og kommunal planlegging. En analyse av eksterne kjøpesentra og kommunale plan- og beslutningsprosesser på siste halvdel av 1980-tallet. Ås, Institutt for Landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole. (Dr Scientiarum Thesis 1993:17, ISBN 82-575-0196-4)

Holsen, Terje 1996: Kjøpesenter og transportomfang. Liertoppen som eksempel. Plan 1-2, 38 - 45.

Hurvenes Elin 1996: Sentrumsutvikling i små tettsteder. Oslo, Miljøverndepartementet (T-1101, ISBN 82-457-0128-9)

Høj, Brian m fl 1996: Permanent stop for lavprisvarehuse? Konferencerapport 1, 153-157, Trafikdage 19.-20. august på Aalborg Universitet. Aalborg, Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet.

ICP 1977: Hvad med city ? Interviewundersøgelse. København, Københavns City Center. (ISBN 87-7460-053-2)

Institut for afsætningsøkonomi 1987: Cykelruten gennem Herning og dens betydning for den berørte detailhandel. København, Handelshøjskolen i København.

Jacobs, Jane 1961: The Death and Life of American Cities. Random House, New York. (Også Penguin)

Kanzlerski, Dieter 1990: Verkehrsberuhigung und Belange von Handel und Gewerbe. 5. Kolloquium Forschungshaben Flächenhafte Verkehrsberuhigung. Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung, Bundesamt für Strassenwesen und Umweltbundesamt. Bergisch Gladbach, Bundesanstalt für Strassenwesen (2., erweiterte Auflage).

Kent County 1995: Kent's Town Centres Shaping up for Success. Maidstone UK, Kent County Council.

Kleiven, Per 1987: Kjøpesentra - utvikling. Praktisk markedsføring nr 11. Oslo, Cappelen.

Kleven, Kjersti og Steen, Arild H. 1996: Kjedemakt mot industrimakt. Om endringene i norsk næringsmiddelindustri under framveksten av daglegvarekjedene. Oslo, Forskningsstiftelsen Fafo. (Rapport 197, ISBN 82-7422-157-5)

Korte, Charles og Grant, Rosalyn 1980: Traffic noise, environmental awareness and pedestrian behaviour. Environment and Behaviour, vol 12, no 3, September, 408-420.

Krafft, Ove 1980: Trafiksaneringarnas inverkan på detaljhandelen. En studie av sex svenska städer. Göteborg, Företaksekonomiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Krange og Strandbu 1996: Kjøpesenteret. Handlemaskin og fornøyelsespark. Oslo, Pax Forlag. (ISBN 82-530-1812-6)

KS-forskning 1992: Oslo/Akershus-regionen: Funksjonelle trekk og sosio-økonomisk struktur. Ressursfordelingen i Oslo/Akershus.regionen, ROAR-prosjektet. Oslo. (Delrapport 1, forstudie).

Kvarud, Tore 1995: Hvordan skal norske bysentre overleve ? Oslo, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon.

Larsen, Hanne Hartvig 1996: Handelshøjskolen i København. København. (Materiale utdelt på Sentrumskonferansen i Oslo 13.6. 1996. Kompetansesenteret VH, Asker.)

Lavik, Randi og Stø, Eivind 1992: Kjøpesenterutviklingen - til fordel eller ulempe for forbrukerne ? København, Nordisk Ministerråd (Nord 1992:43, ISBN 92-9120-124-3)

Leicester 1992: Paved with Gold. A study of the Economic Impact of Pedestrianisation and it's Relevance to Leicester. Leicester Environment City Trust, Leicester.

Levekårsutvalget 1993: Levekår i Norge. Er graset grønt for alle ?. Statens forvaltningstjeneste. Oslo, Akademika As. (NOU 1993:17)

Levinson 1983: Travel Restraint in City Centres: The American Experience. Traffic Quarterly, vol 40, no 4.

Levinson 1986: Streets for People and Transit. Traffic Quarterly, vol 37, no 2.

Linderstad, H og Soldinger, L E 1978: Kundundersökning i City oktober 1977. Stadsbyggnadskontoret, Göteborg kommune, Göteborg. (Trafikplaneavdelningen 1978:12)

Ljungberg, Christer m fl 1995: Externa affärsetableringar och deras effekt på miljø och energianvändning. Lund, Tekniska høgskolan, Institutionen för trafikteknik. (KFB-rapport 1995:6)

Lock 1988: (Referanse mangler)

Locus 1996: Rapport fra sentrum: Status og endringer. Oslo Forum, 4. november 1996. Oslo, Oslo kommune.

Løseth, Odd Erik m fl 1991: Kjøpesentra - en del av vårt miljø. Distriktenes Utbyggingsfond, Miljøverndepartementet og Vegdirektoratet. Oslo.

Mac Iver, Andrew og Dickinson, Keith 1992: A before-and-after-study of four Sainsbury foodstores. Edinburgh, Department of Civil and Transportation Engineering, Napier University.

Mc Clintock, Hugh (ed) 1992: The Bicycle and City Traffic. Belhaven Press.

Meland, Solveig 1997: Bompengeringer som trafikkregulerende virkemiddel og finansieringskilde til vegutbygging og kollektivnett. Et eksempel med differensierte bompengesatser i Trondheim. Foredrag på Nordisk Ministerråds seminar om Transportskapte miljøproblemer i nordiske byer, Oslo 2. - 3. juni 1997. Oslo, Samferdselsdepartementet.

Midtskog, Odd S. 1994: Brev til as Civitas 3.6.94. Trondheim, Samarbeidsgruppen Midtby'n.

Miljøstyrelsen 1994: Parkerings- og afgiftspolitik - et kommunalt virkemiddel. (Orientering nr 5). København.

Miljøverndepartementet 1995: Nasjonalt program for utvikling av miljøbyer. Oslo. (T-1115. ISBN 82-457-0079-7)

MMI 1995: Kundeundersøkelse på Grønland. Oslo, Miljøbyen Gamle Oslo.

Monheim, Heiner 1977: Siedlungsstrukturelle Folgen der Einrichtung verkehrsberuhigter Zonen in Kernbereichen. I Peters, P. Fussgängerstadt. Fussgängergerechte Stadtplanung und Stadtgestaltung. 125 - 129. Callvey Verlag, München.

Monheim, Heiner 1986: Area-Wide Traffic Restraint: A Concept for Better Urban Transport. Built Environment, vol 12, no 1/2, 74 - 82.

Monheim, Rolf 1986: Pedestrianization in German Towns: A Process of Continual Development. Built Environment, vol 12, no 1/2, 30 -43.

Murto, Risto 1996: Traffic effects of locating grocery stores. Konferencerapport 1, 143-152, Trafikdage 19.-20. august på Aalborg Universitet. Aalborg, Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet.

Newman, P og Kenworthy, J 1989: Cities and Automobile Dependence, a Sourcebook. Aldershot UK, Gower.

Nielsen, Gustav 1991: Miljøbyen 2005. Et magasin om hvordan byene våre kan bli hvis hensynet til miljøet får bestemme over trafikken. Oslo, Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet, NSB, Statens forurensingstilsyn, Vegdirektoratet (T-820, ISBN 82-7243-827-5).

Nielsen, Ståle Werne og Sæther, Bjørnar 1995: Kjøpesenterutviklingen i Østfold. Stiftelsen Østlandsforskning.

Norfakta 1993: Parkeringsundersøkelse. Trondheim, Samarbeidsgruppen Midtby'n.

Norheim, Bård og Stangeby, Ingunn 1995: Fakta om kollektivtransport. Transportøkonomisk institutt, Oslo (Rapport 307/95, ISBN 82-7133-951-6).

Nyvig, Anders AS 1995: Bymidters attraktivitet. Delprojekt: Trafikændringers betydning for erhvervsforholdene - foreliggende viden, data og analysemetoder. Maj 1995. Hørsholm. Næringsrevyen 10/1987

OECD 1979: Managing Transport. Management of Transport Systems to improve the Urban Environment. Paris.

Orski, C Kenneth 1971: Benefits and Drawbacks of Car-free Zones in City Centres. Artikkel (OECD Observer?)

Orski, Kenneth 1987: Traffic Quarterly

Oslo Handelsstands forening 1984: Varehandelen i Oslo. Oslo.

Oslo kommune 1996: Handel- og senterstruktur. Oslo, Plan- og bygningsetaten (Byutviklingsavdelingen, notat 1/96)

Perry, Martin m fl 1997: Singapore. A Developmental City State. Chichester UK, John Wiley & Sons.

Pharoah, Tim 1995: Reducing the Need to Travel: A New Planning Objective in Britain?. Conference Paper. London, South Bank University.

Plan 1-2, 1996:

Pløger, John 1991: Kjøpesentre og bysentrum. Forbrukernes handlevaner i Trondheim. Lysaker, Statens institutt for forbruksforskning. (SIFO-rapport 9/91)

Pløger, John 1996: Kjøpesenteret som sosial arena. Plan 1-2, 22 -27.

Ragget, Brian 1995: Shifting the Balance Back To The Town Centre. Key Changes In British Retailing Policy Since 1993. London, Hillier Parker (Paper at Conference in Oslo).

Ritter, Paul 1964: Planning for Man and Motor. Oxford, Pergamon Press.

Robertson, Kent A. 1993: Pedestrianization Strategies for Downtown Planners. Skywalks Versus Pedestrian Malls. APA Journal, Summer 361 - 370. Chicago, IL.

Romedal, Alv-Tore 1995: Statistikkopplysninger i personlig meddelse: Omsetning pr innbygger i Vest-Agder, Mandal og Farsund i 1986, 1991, 1992 og 1993. På grunnlag av seminarinlegg i Flekkefjord.

Schneider, Kenneth R 1972: Bilen mot mennesket. Oslo, Grøndahl & Søns forlag (ISBN 82-504-0005-4)

Selvig, S. 1994: Handel i Fredrikstad. Foredrag på konferansen «Handel og sentrumsutvikling» 9. - 10. juni i Fredrikstad. Oslo, Miljøverndepartementet.

Sentrumsnytt 1977: Sentrumsbrukerundersøkelsen 1977. Oslo, Sentrumsforeningen (Sentrumsnytt nr 4/1977 og tilleggshefte)

Sicilia, David B 1997: Supermarket Sweep. Audacity - The magazine of Business History. Vol 5, no 3, 11-19.

Socialdata 1992: Tid for å tenke nytt? Holdninger til transportpolitikk blant poltikere og i befolkningen. Norske Transportbedrifters landsforening og As Oslo Sporveier. Oslo.

Stadt Schaffhausen 1997: Ökobilanz. Bestandeserhebung. Schaffhausen CH.

Statens vegvesen 1991: Kjøpesenteret - Landeveisrøver og byødelegger ? Fakta- og debatthefte. Vegdirektoratet, Oslo.

Statens vegvesen m fl 1993: Bomringen i Trondheim. Erfaringer fra to års drift. Videreutvikling. Trondheim, Statens vegvesen Sør-Trøndelag, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Statistisk sentralbyrå 1992: Tidsbruk og tidsorganisering 1970 - 90. Oslo (NOS C 10)

Statistisk sentralbyrå 1994: Kulturstatistikk 1992. Oslo (NOS C 144)

Statistisk sentralbyrå 1995: Varehandelsstatistikk 1993. Oslo (NOS C 267)

Statistisk sentralbyrå 1996: Levekårsundersøkselsen 1995. Oslo (NOS C 301)

Oslo kommune 1995: Statistisk årbok for Oslo. Oslo.

St meld nr 29, 1996-97: Regional planlegging og arealpolitikk. Oslo, Miljøverndepartementet.

St meld nr 58, 1996-97: Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Dugnad for framtida. Oslo, Miljøverndepartementet.

Stavanger kommune 1995: Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 - 2005. Stavanger.

Storstadstrafikkommittén 1990:

Suter, Stefan og Neuenschwander, René 1994: Greening Urban Transport - Parking Policy. Bruxelles, European Federation for Transport and Environment. (T&E 94/7)

Sveriges Köpmannaförbund 1971: Stockholm City. Citykundernas res- och köpvanor. Stockholm (Uppdrag 1046).

Sæther, Arild og Helland-Olsen, Robert 1989: Detaljhandelen - krise og utfordring. Asplan og Agder Distriktshøyskole. Oslo, Distriktenes utbyggingsfond.

Sæther, Arild m fl m fl 1994: Virkninger av Sørlandsparken. En detaljhandelsanalyse. Kristiansand, Agderforskning. (Arbeidsrapport 184/94)

Tagseth, Bjørn 1967: Lille Grensen som gågate. Virkninger for firmaene. Oslo, Utvalg for byplanforskning.

TEST 1987: Quality Streets. How Traditional Urban Centres Benefit from Traffic Calming.

Umweltbundesamt 1986: Verkehrsberuhigung. Städtebaulicher Bericht. Umwelt und Gewerbe in der Städtepolitik. Deutscher Bundestag, 10. Wahlperiode, Berlin (Drucksache 10/5999)

Valentine, Gill 1990: Women's Fear and the Design of Public Space. Built Environment, vol_ 16, no 4, 288-303.

Vejdatalaboratoriet 1987: Effekt af miljøprioriteret gennemfart i Vinderup. (Rapport 51).

Vibe, Nils 1989: Byreiser i privat ærend. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Notat 884/1989)

Vibe, Nils 1993: Våre daglige reiser. Endringer i nordmenns reisevaner fra 1985 til 1992. Oslo, Transportøkonomisk institutt. (Rapport 171/1993, ISBN 82-7133-789-0)

Weisbrod, Glen og Loudon, William 1982: Downtown Crossing: Auto Restricted Zone in Boston. Cambridge MA, Cambridge Systematics Inc.

Wårum, Marit 1987: Tidsbruk og aktivitet i nærmiljø. Oslo, Statistisk sentralbyrå (SØS 64, ISBN 82-537-2534-5).

Yenken, David 1995: Central Copenhagen Pedestrian Survey. Copenhagen, Department of Urban Design, School of Architecture, Royal Danish Academy of Fine Arts.

Ødegård, K I 1980: Parkerings- og tilgjengelighetsundersøkelse i Trondheim sentrum, del 1. Forskningsgruppen, Institutt for samferdselsteknikk, NTH, Trondheim. (Oppdragsrapport 47).

Økonomisk rapport 1997: Voldsom vekst hos kjøpesentrene. Kjøpesentertopper med visjoner. Økonomisk rapport 8/1997, 42-43, 6-7. Lagt inn 17. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen