Høring og offentlig ettersyn av planprogram for E39 Stord-Os

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir tilslutning til at det varsles planoppstart for arbeidet med statlig kommunedelplan for E39 på strekningen Stord-Os, og at Vegvesenets forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det vises til oversendelse fra Vegdirektoratet av 8. mai d.å.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir tilslutning til at det varsles planoppstart for arbeidet med statlig kommunedelplan for E39 på strekningen Stord-Os, og at Vegvesenets forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Når høringen av forslaget er avsluttet og Vegvesenet har oppsummert innkomne uttalelser, vil departementet fastsette det endelige planprogrammet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser samtidig til brev fra Samferdselsdepartementet av 13. mai d.å., med henvisning til møte 8. mai med Hordaland fylkeskommune og kommunene Os, Tysnes og Stord om saken. I møtet kom det fram at ett av alternativene som Statens vegvesen foreslår utredet videre – hovedalternativ D med veg i dagen over Søre Øyane i Os kommune – ikke er ønsket lokalt på grunn av konflikter med natur- og friluftsverdier. Samferdselsdepartementet ber derfor om at det allerede nå blir gitt signaler om at det er lite sannsynlig at dette alternativet blir valgt som endelig løsning.

Valg av endelig løsning vil først bli tatt ved behandling og vedtak av kommunedelplanen. Ved departementets fastsettelse av planprogrammet skal det besluttes hvilke alternativer som skal tas med i det videre plan- og utredningsarbeidet, og hvilke som allerede etter høring av planprogrammet kan forkastes. Samferdselsdepartementets brev av 13. mai d.å., samt signaler fra lokale myndigheter, tilsier at en dagløsning over Søre Øyane framstår som et lite sannsynlig alternativ. Samtidig er det viktig at alle vurderte alternativer blir gjenstand for høring, da høringsuttalelsene vil utgjøre et viktig og nødvendig grunnlag for departementets fastsettelse av programmet. Dette gjelder særlig synspunkter fra kommunene som berøres direkte av tiltaket, og fra regionale og statlige sektormyndigheter.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Kopi

  • Samferdselsdepartementet
  • Hordaland fylkeskommune
  • Fylkesmannen i Hordaland
  • Os kommune
  • Stord kommune
  • Fitjar kommune
  • Tysnes kommune

Pressemelding: E39 Stord-Os på høring