Klage over vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjon

Brev fra Kultur- og kirkedepartementet vedr. klagesakene om tildeling av lokalradiokonsesjon. Kultur- og kirkedepartementet har avgjort klagesakene over Medietilsynets vedtak om tildeling av lokalradiokonsesjoner for perioden 2009-2015.

 

Departementet viser til klager over Medietilsynets vedtak av 2. juni 2008 om tildeling av konsesjoner til lokalradio i følgende områder:

02-04 (Nesodden)

03-01 (Oslo)

03-02 (Stor-Oslo)

05-03 (Gjøvik/Lillehammer/Gausdal)

06-02 (Modum)

06-03 (Kongsberg, Øvre Eiker mv.)

06-05 (Røyken og Hurum)

07-01 (Holmestrand, Horten mv)

09-01 (Arendal/Tvedestrand)

10-02 (Kristiansand)

11-01 (Haugesund)

11-03 (Stavanger)

12-05 (Bergen)

15-03 (Trondheim)

15-06 (Rissa)

15-07 (Malvik)

17-05 (Rana)

17-11 (Bodø)

17-22 (Sortland)

18-01 (Harstad)

I løpet av klagesaksbehandlingen er departementet blitt oppmerksom på at Medietilsynet har hatt en annen oppfatning av konkurransevilkåret ”lokalt innhold” enn den departementet legger til grunn. Det fremgår av utlysningen av 26. november 2007 at søkernes tilbud om ”lokalt innhold” vil være det primære konkurransekriteriet for søkere som oppfyller minstekravene. Forståelsen av begrepet ”lokalt innhold” må derfor antas å ha hatt avgjørende betydning ved tildeling av konsesjoner til allmennradio og 24/7-radio.

Gjennomgangen av klagesakene viser blant annet at Medietilsynet har lagt til grunn at vilkåret ”lokalt innhold” omfatter repriser og egenpromotering. Kringkastingsloven og kringkastingsforskriften angir den rettslige rammen for Medietilsynets behandling av søknader om lokalradiokonsesjon. Det fremgår av kringkastingsforskriften § 7-5 at det skal legges vekt på ”søkerens planer for tilbud av lokalt innhold”. Formålet er å stimulere til lokal redaksjonell produksjon. Repriser og egenpromotering ivaretar verken formålet eller den mediepolitiske begrunnelsen for forskriftens krav. Departementet kan derfor ikke se at det er i tråd med formålet å åpne for at repriser og egenpromotering kan regnes inn i tilbud på ”lokalt innhold”.

Departementet legger følgelig til grunn at Medietilsynet har hatt en oppfatning av vilkåret ”lokalt innhold” som ikke harmonerer med kringkastingsforskriften § 7-5 og formålet med konsesjonstildelingen. Ved klagebehandlingen har departementet også blitt klar over tilfeller der Medietilsynet har svart enkelte søkere på spørsmål om adgangen til å regne inn repriser i budet på lokalt innhold, mens denne informasjonen ikke er gitt til de øvrige søkerne. Dette reiser tvil om konkurransegrunnlaget har vært likt for søkerne.

Departementet har ikke grunnlag for å reparere de nevnte forholdene i klageomgangen, ettersom de innsendte søknader ikke gjør det mulig å vurdere i etterkant hvordan resultatet i de påklagde sakene ville blitt dersom tilbudene var vurdert korrekt. Konsekvensen er derfor at tildelingen av allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner må oppheves i sin helhet i de konsesjonsområdene der tildelingen er påklaget og det foreligger flere konkurrerende søknader.

Konkurransekriteriet ”lokalt innhold” har ikke vært en del av tildelingsgrunnlaget for nisjeradio. Departementet mener derfor at det ikke er grunnlag for å oppheve vedtakene om tildeling av nisjeradiokonsesjoner i de aktuelle områder.

Etter departementets vurdering må det foretas en ny utlysning av allmennradiokonsesjoner og 24/7-konsesjoner i de aktuelle konsesjonsområdene, ettersom det ikke synes mulig å reparere de ovennevnte forholdene ut fra objektive, transparente, ikke-diskriminerende og uforholdsmessige kriterier, når søkerne nå har kjennskap til hverandres tilbud. Departementet vil i denne forbindelse be Medietilsynet om å utarbeide en presisert utlysningstekst, der det fremgår tydeligere hva som kan regnes med som ”lokalt innhold”. Samtidig vil det også bli foretatt enkelte andre presiseringer sammenlignet med utlysningsteksten av 26. november 2007. Som følge av departementets konklusjon vil inneværende konsesjonsperiode bli forlenget til 1. juli 2009 i de aktuelle konsesjonsområdene.

Etter dette er det ikke grunnlag for departementet til å foreta en nærmere vurdering av den enkelte klagesak.

Konklusjon

Kultur- og kirkedepartementet opphever Medietilsynets vedtak av 2. juni 2008 om tildeling av innholdskonsesjon og senderanleggskonsesjon til allmennradio og/eller 24/7-radio i følgende konsesjonsområder:

02-04 (Nesodden)

03-01 (Oslo)

03-02 (Stor-Oslo)

05-03 (Gjøvik/Lillehammer/Gausdal)

06-02 (Modum)

06-03 (Kongsberg, Øvre Eiker mv.)

06-05 (Røyken og Hurum)

07-01 (Holmestrand, Horten mv)

09-01 (Arendal/Tvedestrand)

10-02 (Kristiansand)

11-01 (Haugesund)

11-03 (Stavanger)

12-05 (Bergen)

15-03 (Trondheim)

15-06 (Rissa)

15-07 (Malvik)

17-05 (Rana)

17-11 (Bodø)

17-22 (Sortland)

18-01 (Harstad)

 

Medietilsynet foretar en ny utlysning av konsesjoner til allmennradio og 24/7-radio i disse områdene.

 

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Øyvind Christensen
avdelingsdirektør

Vedlegg: Parter i klagesaker

-        21st Venture AS

-        Adresseavisen ASA (v/advokatfirmaet Tapper & Co. )

-        A-Media AS – Radio Haugaland

-        Appelsinmedia AS

-        Argus-Media AS (v/advokatfirmaet DLA Piper Norway)

-        Bergensavisen AS

-        Duen Menighet – Duen Radio

-        Exact Media AS

-        Fosen Nærradioselskap AS

-        Hallo Oslo AS

-        Jarlsberg Avis AS

-        Jazzradioen AS

-        Jærradiogruppen AS

-        Kristiansand Lokalradio AS

-        Kystradioen (v/advokatfirmaet Kyrre ANS)

-        Mediastud AS

-        Naveed Asghar Solutions

-        NRJ Norge AS (kopi til advokatfirmaet Schjødt)

-        Nytt Liv Media

-        OnTop Music & Fashion

-        Ordentlig Radio

-        Power Hit Radio Norge AS

-        QFM Norge AS

-        Radio + AS

-        Radio 10 BA

-        Radio 102 AS

-        Radio 3 AS

-        Radio 3 Bodø AS

-        Radio Agder AS

-        Radio Bø

-        Radio Kongsberg og Eiker AS

-        Radio Kristiansand AS

-        Radio Latin-Amerika

-        Radio Melodi Norge AS

-        Radio Modum

-        Radio Oslo AS

-        Radio R-35 AS

-        Radio Rana AS

-        Radio Røyken og Hurum AS

-        Radio Tango Norge AS

-        Radio Vika AL

-        Radio Øksnes BA

-        RadioVolum

-        Right Production

-        Rissa Radio BA

-        Rogalands Avis

-        SBS Radio Norge AS (v/advokatfirmaet Arntzen de Besche)

-        Siddis radio AS

-        Stavanger Radio AS

-        Stiftelsen LO Media – FriFagbevegelse

-        Tvedestrandsposten AS

-        TVFollo AS

-        TVNorge AS

-        Østlandets Kanal 1 AS