Høringsinstanser ved...

  • Fylkesmannen i Troms
  • Gisund Bondelag
  • Områdestyret for Troms reinbeiteområde
  • Stonglandet grunneierlag
  • Sør-Senja reinbeitedistrikt
  • Tranøy kommune
  • Troms bonde- og småbrukarlag
  • Troms Bondelag