Høringsinstanser ved...

 • 2FO
 • Agderforskning
 • Arkitektenes fagforbund
 • Asplan Viak
 • Bergen Ingeniørhøgskole
 • Bygg- og tømrermesternes forening
 • Byggeindustriens landsforening
 • Byggforsk
 • Byggherreforening
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den Norske Turistforening
 • Departementene
 • Det Kgl. Selskap for Norges vel
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Domstoladministrasjonen
 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon
 • Energiverkenes landsforening
 • Fellesforbundet
 • FHL HAVBRUK
 • Friluftslivets fellesorganisasjon
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Handelen og Servicenæringens Hovedorg.
 • Husbanken
 • Huseiernes landsforbund
 • Jordskifteoverrettene
 • Jordskifterettene
 • Kgl. Selskapet for Norges Vel
 • Kommunene
 • Kommunenes sentralforbund
 • Lagmannsrettene
 • Landsforeningen for bygg og anlegg
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Maskinentrepenørenes forbund
 • Møreforskning
 • NIBR
 • NIF
 • NIJOS
 • NIKU
 • NILF
 • NILU
 • NINA
 • NISK
 • NITO
 • NIVA
 • NKLF v/ Jan-Erik
 • Nordlandsforskning
 • Norges Bonde- og småbrukerlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Byggforskningsinstitutt
 • Norges Byggmesterforbund
 • Norges Byggstandardiseringsråd
 • Norges forskningsråd
 • Norges Geologiske undersøkelser
 • Norges handikapforbund
 • Norges Jeger- og fiskerforbund
 • Norges Jordskiftekandidaters forening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Praktiserende arkitekter
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Statsbaner
 • Norges Velforbund
 • Norsk Byggetjeneste
 • Norsk kommunalteknisk forening
 • Norsk Kommuneforbund
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Norske Boligbyggerlags Landsforbund
 • Norske Landskapsarkitekters Forening
 • Norske reindriftssamers landsforbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • NTL
 • NTNU
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Oslo og Omland Friluftsråd
 • Oslofjorden friluftsråd
 • Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
 • Rogalandsforskning
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Samenes landsforbund
 • Sametinget
 • Samisk Kulturråd
 • Skiforeningen
 • Statens byggtekniske etat
 • Statens kartverk
 • Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statskraft
 • Statsnett
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Telemarksforskning
 • Tingrettene
 • Transportøkonomisk institutt
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • Vestlandsforskning
 • Østlandsforskning
 • Østlandsforskning