Høringsinstanser ved...

 • Arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar
 • Den Norske Turistforening
 • Departementene
 • Det Norske Skogselskap
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Fellesforbundet, Seksjon Skog og Land
 • Forskingsinstitusjonar
 • Forvaltningsinstitusjonar m. m.
 • Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)
 • Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
 • Fylkeskommunar
 • Fylkeslandbruksstyra
 • Fylkesmenn
 • Jenter i skogbruket
 • Kommunar
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og Ungdom
 • Naturvern- og friluftslivsorganisasjonar
 • Norges Bondelag
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF)
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Almenningsforbund, c/o Romedal Almenning, v/Rune Brenna
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bioenergiforening (NoBio)
 • Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk Institutt for Skogforskning (SKOGFORSK)
 • Norsk Naturviterforbund (NAFO)
 • Norsk Virkesmåling
 • Norske 4H
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • NORSKOG Norsk Skogbruksforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsorganisasjonar m. m.
 • Opplysningsvesenets fond
 • Prosessindustriens Landsforening
 • Reindriftsforvaltningen
 • Riksantikvaren
 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
 • Sametinget
 • SKOGBRAND Forsikringsselskap Gjensidig
 • Skogbrukets Kursinstitutt (SKI)
 • Skogbrukets Landsforening
 • Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening (SSFF)
 • Statens Forurensningstilsyn (SFT)
 • Statens landbruksforvaltning (SLF)
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND)
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Det norske Skogfrøverk
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Treforedlingsindustrien Bransjeforening
 • Treindustrien
 • Tømmermålernes Landsforbund v/ Arnfinn Stubrud
 • Universitet i Trondheim
 • Universitet og høgskolar
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø
 • WWF-Norge
 • Økokrim