Høringsinstanser ved...

 • Departementene
 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for sivilt beredskap
 • Fiskeridirektoratet
 • Forbrukerombudet
 • Konkurransetilsynet
 • Politidirektoratet
 • Reindriftsforvaltningen
 • Sosial og helsedirektoratet
 • Statens dyrehelsetilsyn
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statens landbrukstilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens naturoppsyn
 • Statens nærings- og distriktsutviklingsfond
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Statens strålevern
 • Toll og avgiftsdirektoratet
 • Eksportutvalget for fisk
 • Forbrukerrådet
 • Forsøksdyrutvalget
 • Likestillingsombudet
 • Norges Eksportråd
 • Riksrevisjonen
 • Rådet for dyreetikk
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Statistisk sentralbyrå
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksantikvaren
 • Fylkeskommunene
 • Fylkeslegene
 • Fylkesmannsembetene
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 • KNTene
 • Akvaforsk
 • Bioteknologinemnda
 • Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt
 • Fiskeriforskning
 • Havforskningsinstituttet
 • Jordforsk
 • Landbrukets forsøksringer
 • MATFORSK
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Norconserv
 • Norges forskningsråd
 • Norges landbrukshøgskole
 • Norges veterinærhøgskole
 • Norsk institutt for by- og regionsforskning
 • Norsk institutt for jord- og skogkartegging
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk institutt for vannforskning
 • Norsk Polarinstitutt
 • Norsk senter for landbruksøkonomisk forskning
 • Planteforsk
 • Skogforsk
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statskonsult
 • Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Veterinærinstituttet
 • Fagsenteret for fjørfe
 • Fagsenteret for kjøtt
 • Norsk hjortesenter
 • Coop Norge
 • Dagligvareleverandørenes forening
 • Den norske emballasjeforening
 • Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helsekostbransjens Leverandørforening
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Konservesfabrikkenes servicekontor
 • Kosmetikkleverandørenes forening
 • Norges Birøkterlag
 • Norges Colonialgrossisters Forbund
 • Norges Frukt- og Grønnsakgrossisters Forbund
 • Norges Kooperative landsforening
 • Norsk Fjørfelag
 • Norsk Gartnerforbund
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk kjøttfeavlslag
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk pelsdyralslag
 • Norsk plantevernsforening
 • Norsk renholdsverk forening
 • Norsk sau- og geitalslag
 • Norsk såvareforening
 • Norsk vann- og avløpsforening
 • Norske sjømatbedrifters landsforening
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Pelsbransjens hovedorganisasjon
 • Private Reindyrslakteriers Landsforening
 • Prosessindustriens Landsforening
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening
 • Teknisk komité for vaske- og desinfeksjonsmidler
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Akademikerne
 • Landsorganisasjonen
 • NITO
 • Utdanningsgruppenes hovedorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Det norske travselskap
 • Dyrebeskyttelsen i Norge
 • Dyrevernalliansen
 • KNT-forum
 • Landbrukshelsen
 • Miljøheimevernet
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • Natur og ungdom
 • Nettverk for mat og miljø
 • NOAH - for dyrs rettigheter
 • Norges Bondekvinnelag
 • Norges Bondelag
 • Norges Bygdeungdomslag
 • Norges Fiskarlag
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norkorn
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Forening for Ernæring og Dietetikk
 • Norsk Gardsmat
 • Norsk Jockeyclub
 • Norsk Kennel Klub
 • Norsk Rikstoto
 • Norsk jeger- og fiskerforening
 • Debio
 • KSL
 • Stiftelsen Matmerk
 • Helsetjenesten for storfe
 • Helsetjenesten for svin
 • Koorimp
 • Analysen AS
 • Norsk Matanalyse
 • Labnett AS