Høringsinstanser ved...

RAMMER

Høringsinstanser ved høring på utkast til forskrift om midler til bygdeutviking

 


 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Den Norske Turistforening
 • Finansdepartementet
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Innovasjon Norge
 • Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF)
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • Kommunene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Landbrukets Forsøksringer
 • Mattilsynet
 • Miljøverndepartementet
 • Moderniseringsdepartementet
 • NAFO
 • NIKU
 • NILF
 • NINA
 • Norges Bondelag
 • Norges Landbrukshøgskole
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Bygdeturisme og Gardsmat
 • Norsk Kulturarv
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norsk seterkultur
 • NORSKOG
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening (NBL)
 • Reindriftsforvaltningen
 • Reiselivsbedriftenes Landsforbund
 • Selskapet for Norges Vel
 • Statens landbruksforvaltning