Fylkesoversikt

Regionalt tilpasset landbruks- og
matpolitikk:

 

Som et ledd i en mer regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk, skal landbruksavhengige kommuner ha særskilt oppmerksomhet i framtidig prioritering av virkemidler og innsats. Arktisk landbruk og fjellandbruk er utpekt som særlig prioriterte områder.

 

Kunnskapsklynger Hedmark/Nord-Trøndelag:

 

Regjeringen vil styrke de landbruksfaglige miljøene ved Høyskolen i Hedmark og Høyskolen i Nord-Trøndelag. Satsingen skal styrke grunnlaget for å opprettholde og videreutvikle gode kunnskapsklynger for norsk landbruk. Den skal også ytterligere bidra til å nå målet om økt matproduksjon innenfor et klima i endring. Regjeringen vil derfor øke støtten til Høyskolen i Nord-Trøndelag. 

 

Hamarmiljøet:

 

Regjeringen vil styrke de landbruksfaglige miljøene i Hamarregionen. En styrking av disse miljøene er avgjørende for at dette kan bli et kraftsenter når det gjelder utdanning, kunnskapsproduksjon og etablering av arbeidsplasser i regionen. Midlene skal gi miljøene mulighet til å videreutvikle sin virksomhet som pådriver for ytterligere verdiskapning og arbeidsplasser innen de biobaserte næringene. 

 

Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Hedmark, Buskerud og Telemark:

Fra 2014 blir også fjellandbruket prioritert som et ledd i en regionalt tilpasset landbruks- og matpolitikk. Siktemålet er å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Fra 2014 blir det avsatt 6 millioner kroner til en satsing på fjellandbruket. Satsingen er avgrenset til to samarbeidsprosjekter, der 4 millioner kroner blir fordelt til fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland og Hedmark, og 2 millioner kroner til fylkene Buskerud og Telemark. 

 

Nordland, Troms og Finnmark

 

For å styrke og videreutvikle landbruket i nordområdene er det iverksatt en satsing på arktisk landbruk fra 2013, med vekt på utvikling og økt utnyttelse av arktisk kvalitet som konkurransefortrinn for landbruket i nordområdene. Avsetningen til satsingen på arktisk landbruk blir videreført med 3 millioner kroner i 2014. 

 

Til toppen