Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

CenCom AS

1. INNLEDNING
Vi viser til klage fra CenCom AS av 30. november 2010 på Justervesenets vedtak av 9. november 2010 vedrørende avslag på søknad om dispensasjon for salg av taksametre uten gyldig samsvarsvurdering. Klagen er oversendt Nærings- og handelsdepartementet i brev av 7. desember 2010.

Departementet har ikke funnet grunnlag for å endre vedtaket. Nedenfor følger en gjennomgang av saken og begrunnelse for vedtaket.  
2. RETTSLIG GRUNNLAG
2.1 Forskrift om krav til taksametre
I henhold til forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre § 3 skal taksametre som selges eller tilbys for salg, ha gyldig samsvarsvurdering etter bestemmelsene i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling kapittel 4.

Som følge av overgangsbestemmelsen i forskrift om krav til taksametre § 40 kan taksametre uten gyldig samsvarsvurdering solgt før 1. januar 2010 brukes frem til 1. januar 2012. Videre kan Justervesenet etter søknad gi tillatelse til at et taksameter eller en gruppe taksametre som er uten gyldig samsvarsvurdering og produsert før forskriftens ikrafttredelse, kan selges og brukes frem til 1. januar 2012. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2010.
2.2 Forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn
Forskrift 30. september 2010 nr. 1307 om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn gitt av Konkurransetilsynet med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 66 om pristiltak gir regler om innføring av parallelltakst i drosjenæringen. I henhold til forskriften § 2 skal løyvepliktig drosjetransport med motorvogn omfattet av denne forskriften benytte parallelltakst. Med parallelltakst menes prisberegning basert på samtidig anvendelse av tidstakst og avstandstakst under hele turen. Forskriften trer i kraft 1. september 2011.
2.3 Forholdet mellom de ulike regelverkene
Justervesenets regler om samsvarsvurdering med overgangsperiode til 1. januar 2012 gitt i forskrift om krav til taksametre, ble vedtatt 1. oktober 2009. Konkurransetilsynets regler om parallelltakst i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn ble vedtatt 30. september 2010. Begge regelverkene er gitt for å regulere taxibransjen. Det må forutsettes at Konkurransetilsynet som fastsatte sitt regelverk etter at Justervesenets forskrift var vedtatt, har vurdert behovet for at ikrafttredelsen av forskriften om parallelltakst før ikrafttredelsespunktet for kravet til nye taksametre på et samfunnsøkonomisk grunnlag.

2.4 Generelt om det måletekniske regelverket
2.4.1 Formål
I henhold til lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet om effektiv bruk av samfunnets ressurser og ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Dette innebærer at de tiltak og reguleringer som verksettes i medhold av loven, som utgangspunkt må vurderes i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Det må i den sammenheng legges vekt på å foreta vurderinger av alle viktige og relevante forhold. Et viktig formål med regelverket er at man skal kunne ha tillit til at apparater som brukes til økonomisk oppgjør, er tilstrekkelig nøyaktige. Taksametre er underlagt krav når de selges eller tilbys for salg, jf. forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling § 3-1 første ledd bokstav p. Taksametre er også underlag krav når måleresultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør, jf. § 3-4 første ledd bokstav n.
2.4.2 Krav ved salg
I henhold til loven § 8 skal samsvarsvurdering være gjennomført og dokumentert før måleredskapet tilbys for salg, med mindre annet er bestemt av Justervesenet. Justervesenet fastsetter i forskrift hvilke samsvarsvurderinger som skal foretas og prosedyrer for gjennomføring av samsvarsvurderinger. Justervesenet kan også i særlige tilfeller fastsette krav til samsvarsvurderinger og krav til prosedyrer i enkeltvedtak. I henhold til forarbeidene benyttes denne hjemmelen i særlige tilfeller der det for eksempel ikke er utarbeidet forskrifter fordi det gjelder sjeldne eller nye typer måleredskaper.

Forskrift om målenheter og måling kapittel 4 gir nærmere regler om godkjenning ved salg av måleredskaper. I henhold til forskriften § 4-2 første ledd bokstav k skal taksametre tilfredsstille kravene til samsvarsvurdering etter EØS-avtalen i §§ 4-10 til 4-16. I tillegg har Justervesenet i henhold til loven § 8 gitt forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre.
2.4.3 Krav under bruk
Etter loven § 13 er måleredskaper som er underlagt krav om beslutning om samsvar etter § 8, kun tillatt å bruke når det foreligger slik beslutning. Justervesenet kan gi unntak fra dette kravet. Unntak er gitt i forskrift om krav til taksametre § 40 (overgangsregler). I henhold til forskrift om målenheter og måling § 5-3 er det en forutsetning for godkjenning under bruk at måleredskapet oppfyller kravene i de instrumentspesifikke forskriftene. I denne saken vil dette være forskrift om krav til taksametre.
3. SAKENS FAKTISKE BAKGRUNN
CenCom AS søkte 2. november 2010 om dispensasjon fra forskrift om krav til taksametre for salg av 420 taksametre av modellen Au2Pc uten gyldig samsvarsvurdering. Justervesenet avslo søknaden i vedtak av 9. desember 2010 med den begrunnelse at taksametrene er produsert etter 1. januar 2010 og dermed faller utenfor adgangen til å gi dispensasjon.

CenCom AS har påklaget vedtaket i brev av 30. november 2010. CenCom AS viser til at tilgang på utstyr og montering av Au2Pc i alle drosjer er viktig slik at drosjene kan imøtekomme nye krav fra Konkurransetilsynet om parallelltakst fra 1. september 2011. 

CenCom AS viser til at de i dag har to taksametermodeller på markedet Com2100 og Au2Pc. Com2100 er en gammel modell som skal avvikles, mens Au2Pc fra 1. september 2011 ikke lenger skal fungere som taksameter, men være en del av en ny taksameterinstallasjon som skal håndtere parallelltakst.

Det er i dag ca. 400 drosjer som fremdeles bruker Com2100 og søknaden om dispensasjon gjelder installasjon av Au2Pc i disse drosjene. CenCom AS opplyser at det primært er drosjer i distrikts-Norge som ikke har installert Au2Pc. Fordi Au2Pc skal være en del av en ny taksameterinstallasjon som skal håndtere parallelltakst er det derfor viktig at Au2Pc installeres i de drosjene som ikke allerede har dette montert. Det nye taksameteret Au2Tax som skal fungere sammen med Au2Pc i taksameterinstallasjonen, vil ha gyldig samsvarsvurdering.

CenCom AS opplyser at installasjon av Au2Pc er en omfattende jobb som tar minimum tre timer. CenCom AS viser til at de ikke har kapasitet til å installere Au2Pc i de resterende ca. 400 drosjene samtidig som det skal installeres nytt taksameter (Au2Tax) i alle drosjer som benytter CenCom AS som leverandør. Det vil si ca. 3 600 drosjer. CenCom AS mener derfor at Au2Pc må installeres i de resterende ca. 400 drosjene nå. Konsekvensen av at Au2Pc og nytt taksameter (Au2Tax) ikke er montert innen 1. september 2011 er at vedkommende drosjer ikke kan utføre ordinær drosjekjøring etter 1. september 2011.

CenCom AS viser til at det ikke har vært mulig å produsere nytt taksameter raskere og at det bare er én aktør som bedriver godkjenning av taksametre (Statens Provningsinstitut i Sverige). Godkjenningstid er anslått til ca. seks måneder og CenCom AS planlegger å påbegynne installasjon av nytt taksameter i august måned.

Avslutningsvis gjør CenCom AS oppmerksom på at kravet om innføring av parallelltakst i 2011 var ukjent da fristen for å søke om dispensasjon etter forskrift om taksametre § 40 gikk ut. CenCom AS viser derfor til at de ikke var kjent med at alle drosjer med Com2100 måtte innmontere Au2Pc før det nye taksameteret forelå.

På bakgrunn av de betydelige problemene CenCom AS sine kunder vil få hvis de ikke får kjøpt relevant utstyr påklager CenCom AS Justervesenets vedtak.

Justervesenet har vurdert klagen, jf. forvaltningsloven §§ 32 og 33, men har ikke funnet at det er grunnlag for å endre vedtaket. Saken er derfor oversendt Nærings- og handelsdepartementet som rette instans til å behandle klagen, jf. forvaltningsloven § 28.

CenCom AS har i møte med departementet den 28. januar 2011 redegjort for og kommet med tilleggsopplysninger til klagen. Departementet har i sin behandling av klagesaken tatt hensyn til nye opplysninger fremkommet i dette møtet.
4. DEPARTEMENTETS VURDERING
4.1 Forskrift om krav til taksametre
Etter departementets vurdering åpner ikke dispensasjonshjemmelen i forskrift om krav til taksametre § 40 for å gi dispensasjon for taksametre produsert etter 1. januar 2010.

Formålet med overgangsregelen er å forhindre at produsenter/leverandører blir sittende igjen med et stort antall taksametre som ikke kan selges og at det skal være mulig for løyvehavere å få tak i nye taksametre i overgangsperioden. Bestemmelsen er imidlertid ikke ment som en adgang til å utsette innføringen av krav til taksametre ved å tillate fortsatt produksjon av taksametre som ikke oppfyller kravene i forskriften. 

Etter departementets vurdering er ordlyden i bestemmelsen klar. § 40 skiller klart mellom taksametre produsert før og etter 1. januar 2010. Videre fremgår det av bestemmelsens overskrift at dette er en ”overgangsordning”. Departementet deler Justervesenets vurdering av at bestemmelsen ikke er ment som en adgang til å utsette innføringen av krav til taksametre ved å tillate fortsatt produksjon av taksametre som ikke oppfyller kravet om gyldig samsvarsvurdering.

Etter departementets vurdering kan det således ikke innvilges dispensasjon med hjemmel i denne forskriften.
4.2 Formålet med lov om målenheter, måling og normaltid
I henhold til lov om målenheter, måling og normaltid § 1 er ett av lovens formål å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. I henhold til lovens forarbeider (Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) om lov om målenheter, måling og normaltid side 86) må tiltak og reguleringer som iverksettes i medhold av loven, som utgangspunkt vurderes i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Justervesenet opplyser at det i forkant av at forskrift om krav til taksametre ble gitt ble gjennomført en samfunnsøkonomisk utredning. Justervesenet fant i denne sammenheng behov for å gi overgangsregler slik at drosjenæringene enklere kunne innrette seg etter de nye reglene om samsvarsvurdering. Etter departementets vurdering er det tatt tilskrekkelig hensyn til drosjenæringen ved utarbeidelsen av forskrift om krav til taksametre. Departementet mener derfor at regelverket er i samsvar med lovens formål.
4.3 Øvrige bestemmelser i det måletekniske regelverket
I henhold til forskrift om målenheter og måling § 5-16 kan Justervesenet sette en frist for retting av tidligere godkjente måleredskap som ikke lenger tilfredsstiller kravene for godkjenning. Frem til denne fristen er det fortsatt tillatt å bruke måleredskapet til formål som krever godkjenning (midlertidig brukstillatelse).

Etter departementets vurdering kommer bestemmelsen ikke til anvendelse i denne saken fordi de konkrete taksametrene det søkes om tillatelse til å selge og bruke ikke tidligere har vært godkjent eller tillatt å bruke. Formålet med bestemmelsen er at måleredskaper som ikke lenger er godkjent likevel kan brukes frem til forholdet er rettet. Da taksametrene i denne saken aldri har vært godkjent kan det etter departementets vurdering ikke gis midlertidig brukstillatelse til disse taksametrene. Bestemmelsen gjelder uansett ikke for salg av taksametre.

Etter departementets vurdering finnes det ikke andre bestemmelser i det måletekniske regelverket som åpner for å gi dispensasjon for slag av taksametre uten gyldig samsvarsvurdering.
4.4 Om ikrafttredelse av forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn
I forbindelse med fastsettelsen av forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med motorvogn viste Konkurransetilsynet i brev 9. november 2010 til at Konkurransetilsynet har hatt flere møter med taxinæringen og Justervesenet om innføring av krav om parallelltakst. Ikrafttredelse av forskriften var opprinnelig satt til 1. januar 2011. I forbindelse med vurderingen av tidspunkt for ikrafttredelse kom Konkurransetilsynet til at de faktiske omstendigheter tilsa at forskriften burde utsettes. Konkurransetilsynet viste imidlertid til at forskriften må iverksettes så tidlig som mulig av hensyn til å oppnå bedre prisgjennomsiktighet i drosjemarkedet. Konkurransetilsynet fant at en utsettelse til 1. september 2011 ville være tilstrekkelig til å ivareta drosjenæringens behov. Dette ble drøftet med Norges Taxiforbund.

Nærings- og handelsdepartementet viser til at Justervesenets regler om samsvarsvurdering følger av direktiv 2004/22/EC on measuring instruments (MID) og at disse reglene ble gitt før Konkurransetilsynets regler om parallelltakst. Det anses godtgjort at tidspunktet for innføring av kravet til parallelltakst kan medføre kostnader for CenComs kunder. Nærings- og handelsdepartementet legger til grunn Konkurransetilsynet har gjort en samfunnsøkonomisk vurdering i utarbeidelsen av regelverket om parallelltakst og tidspunktet for ikrafttredelse, der kostnadene for selskaper som ikke klarer å oppfylle kravene innen fristen, har kunnet tas i betraktning sammen med andre forhold som inngår i en slik vurdering.
5. VEDTAK
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Departementet opprettholder Justervesenets vedtak av 9. november 2010.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.