Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Einar Ringen

Vi viser til klage datert 5. april 2013 som er oversendt med brev fra Justervesenet 22. mai 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder Justervesenets vedtak av 3. april 2013 om å avslå søknad om fritak fra hen­holdsvis installasjonskontroll av taksameter V-462 og periodisk kontroll av taksameter V-406. Justervesenet begrunner vedtaket med at Justervesenet skal kontrollere og godkjenne instal­lasjon av taksametre i tråd med reglene i taksameterforskriften § 32. Avslaget er også begrunnet i at taksametre som er i bruk er underlagt tilsyn av Justervesenet i tråd med reglene i forskrift om måling og målenheter § 5-1 første ledd bokstav m, jf. § 5-2 andre ledd.

Vedtaket av 3. april om å avslå søknaden om fritak ble påklaget 5. april 2013. Begge kontrollene ble deretter gjennomført 9. april 2013. Kontroll av installasjon av V-462 og fornyet kontroll av V-406 ble begge godkjent av Justervesenet. Løyvehaver ble pålagt gebyr for begge kontrollene.

I brev 22. mai 2013 fra Justervesenet til Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Justervesenet sitt vedtak om å avslå fritak for de to kontrollene som ble gjennomført i april og sender klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse. I e-post 30. april 2013 til Justervesenet bekrefter klager at klagen opprettholdes.

Justervesenet opplyser i e-post 6. november 2013 at gebyrene ikke er betalt av løyvehaver. I og med at begge kontrollene er gjennomført, blir vurderingstemaet i klageomgangen om kontrollene ble gjennomført rettmessig og om klager dermed må betale det pålagte gebyret.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Nærmere om saken
Etter skriftlig innkalling datert 19. mars 2013 til kontroll av løyvehavers taksametre, søkte klager via Taxi Midt-Norge om fritak fra kontroll. Løyvehaver sa opp sine drosjeløyver 21. mars 2013, og planla begrenset kjøring i de siste tre månedene av løyveperioden frem til 21. juni 2013.

Søknaden om fritak fra kontroll ble avslått i brev fra Justervesenet til Taxi Midt-Norge AS datert 3. april 2013. Justervesenet foretok 9. april 2013 kontroll av to taksametre; hhv. installasjonskontroll av V-462 og oppfølgingskontroll/periodisk kontroll av V-406. Begge måleredskaper ble godkjent. Løyvehaver er ilagt gebyr for begge kontrollene i tråd med gjeldende regelverk.

Klagers beskrivelse av saksforholdet
Klager skriver i e-post til Justervesenet 5. april 2013 at kjøringen er sterkt redusert etter at sykekjøringen han hadde tidligere, er opphørt. Frem til opphøret av løyveperioden 21. juni 2013, vil kjøringen i det vesentligste bestå i skolekjøring for fylkeskommunen.

Klager skriver at han mener at de gebyrpålagte kontrollene blir en unødvendig kostnad.

Justervesenets vedtak
Justervesenet skriver i brevet til departementet 22. mai 2013 at Justervesenet skal kontrollere og godkjenne installasjon av taksameter før det kan tas i bruk. Dette følger av taksameter­forskriften § 32. Dette gjøres for å sikre en korrekt installasjon og påse at taksameteret funger­er i henhold til samsvarsvurderingene og produsentens anvisninger.

Justervesenet skriver videre at det følger av lov om målenheter og måling samt forskrift om målenheter og måling og reglene i taksameterforskriften, at taksameter er underlagt tilsyn av Justervesenet i den perioden taksameteret er i bruk. Videre skriver Justervesenet at selv om den vesentligste delen av kjøringen vil være skolekjøring, vil noe kjøring likevel være ordinær taxivirksomhet, og taksameteret kan ikke fritas fra ordinær kontroll.

Til klagers innsigelser om at kontrollen vil utgjøre en unødvendig kostnad, skriver Juster­vesenet at alle taksametre i utgangpunktet skal kontrolleres når innkalling til kontroll er sendt fra Justervesenet uavhengig av hvor mye kjøring drosjen har/planlegger og hvor lenge det er planlagt å bruke løyvet fremover. For slike kontroller skal det i tråd med lov- og forskrifts­verket, betales gebyr. Imidlertid har Justervesenet, for å oppnå størst mulig grad av like­behandl­ing, en fast rutine om å frita fra kontroll hvis det er mindre enn én måned igjen av løyve­perioden på datoen for den planlagte kontrollen.   

Justervesenet finner etter dette ikke grunn til å endre vedtaket, og sender det til Nærings- og handelsdepartementet til endelig avgjørelse.

Rettslig grunnlag
Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater. I henhold til § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfreds­stillende nøyaktige ut fra formålet samt ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Justervesenet er den nasjonale, måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Utgangspunktet for Justervesenets tilsyn er måleloven kapittel 7, der § 20 sier at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov etterleves. I forskrift 20. desember 2077 nr. 1723 om målenheter og måling (mål­enhets­forskriften) § 5-1 bokstav m er det bestemt at taksametre skal godkjennes og kontrol­leres i tråd med reglene i forskriften samt i taksameter­forskriften. I målenhets­forskriften § 5-2 står det at måleredskapet skal kontrolleres og godkjennes under bruk. Etter samme forskrift
§ 3-4 første ledd, bokstav n, er det fastsatt krav til taksametre når måle­resultatet brukes som grunnlag for beregning av økonomisk oppgjør.

Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre (taksameterforskriften) stiller flere krav til taksametre, blant annet om konstruksjonskrav, funksjonskrav og maksimale tillatte målefeil. Etter § 4 i taksameterforskriften er gyldighetsperioden for godkjenning av taksa­metre ett år. I forskriftens § 32 står det at et taksameter bare er tillatt å ta i bruk dersom det foreligger en gyldig samsvars­vurdering og taksameteret er installert i henhold til reglene og Justervesenet har kontrollert og godkjent installasjonen.

I taksameterforskriftens § 37 står det i første ledd, at Justervesenet ved periodisk kontroll av taksameter, kan bestemme at kontrollen skal finne sted på et nærmere angitt sted. I andre ledd står det at taksameteret, når det er bestemt kontroll­sted, forfaller til kontroll på det tidspunktet Justervesenet angir at kontroll skal finne sted. For at et taksameter i disse tilfellene skal forfalle til kontroll, må Justervesenet ha varslet om kontrollen minst to uker før kontrollen skal finne sted.

I målenhetsforskriften § 6-1 står det at det betales gebyr til Justervesenet for tilsyn og kontroll for å dekke kostnadene ved Justervesenets måletekniske virksomhet. I andre ledd står det at for kontroll- og tilsynsaktiviteter skal gebyrene belastes den som er ansvarlig for etterlevelse av kravene som kontrolleres. Videre står det at det skal betales gebyr uavhengig av resultatet av kontrollen. Størrelsen på de ulike gebyrene er fastlagt i målenhetsforskriften § 6-2. For tiden er gebyret for taksametre på 3 070 kroner.

Lov- og forskriftsverket har ingen bestemmelser om fritak fra kontroll der drosjeløyvet er sagt opp og kontrollen skal foregå i løpet av oppsigelsestiden på tre måneder. 

Departementets vurdering
I og med at kontrollene allerede er gjennomført og gebyr er pålagt, blir spørsmålet som må besvares, om kontrollene skulle ha blitt gjennomført. Hvis svaret er ja, følger det dermed at løyvehaver også skal betale de pålagte gebyrene. Hvis svaret er nei, må gebyrene frafalles.

Gyldighetsperioden for taksameter er et kalenderår. Periodisk kontroll av taksameter skal foretas en gang per kalenderår, men kan gjøres på et hvilket som helst tidspunkt i løpet av kalenderåret. Selv om kontroll av et taksameter foretas sent et år, kan kontrollen gjøres tidlig det påfølgende kalenderåret. Dette er fordi Justervesenets tilsynsvirksomhet må planlegges for å redusere kostnadene for den landsomfattende taksameterkontrollen.

Den periodiske kontrollen av taksameter V-406 som ble gjort 9. april gir dermed en godkjen­ning for hele 2013, i dette tilfellet det første halvåret frem til drosjeløyvet opphørte 21. juni. Kontrollen for 2013 kunne like gjerne ha foregått i januar, og ville på samme måte som kon­trollen i april gitt løyvehaver en godkjennelse for hele 2013. Vi kan dermed ikke legge vekt på hvor lang tid det går fra kontrollen til løyvet opphører. Det kommer frem av sakens papirer at løyvehaver har hatt ordinær taxivirksomhet i inneværende kalenderår, og selv om kjøringen er redusert frem til ultimo juni, krever loven at det foretas en periodisk kontroll for å godkjenne taksameteret. Vi mener dermed at avslaget på søknad om fritak fra kontroll er korrekt.

Det skal ikke foretas periodisk kontroll av taksametre hvis løyvet ikke er i bruk eller levert inn. Dermed vil det trolig fra tid til annen være tilfeller der drosjeeiere som har levert inn løyvet blir innkalt til kontroll (sent på året), men likevel har kjørt flere måneder samme kalenderår. Denne situasjonen er ikke regulert og fanget opp av regelverket, og drosjeeier unngår i slike tilfeller kontroll.

I og med at verken loven eller forskriften inneholder bestemmelser om fritak fra kontroll i til­feller der drosjeløyvet er oppsagt, har det i dag ikke noen betydning for det periodiske tilsynet om det er en kort eller lang periode igjen av det inneværende kalenderåret før kjøringen skal opphøre.

De samme vurderingene som ovenfor gjør seg gjeldende for den mengde ordinær taxivirk­somhet drosjeeier har hatt eller planlegger for inneværende kalenderår. Kontrollen skal verifisere også kjøringen som er foretatt før kontrollen, men samme kalenderår. Vi kan derfor heller ikke legge vekt på hvor mye eller lite kjøring som planlegges den resterende delen løyveperioden.

Vi har forståelse for klagers frustrasjon over at han ikke fikk fritak fra kontroll når han kjører såpass lite og har så kort tid igjen av drosjeløyvet. Justervesenet har imidlertid i sine interne rutiner lagt opp til at det gis fritak fra periodisk kontroll i tilfeller der det er mindre enn én måned igjen av oppsigelsestiden. Dette er ikke et lovpålagt fritak, men noe Justervesenet selv har bestemt. Det må imidlertid settes en grense et sted, og Justervesenets grense på én måned er etter vår mening rimelig. Uansett hvor grensen settes, vil det i noen tilfeller være en dag eller to som skiller kontroll/ikke kontroll. I denne saken er det 2,5 måneder (9.4–21.6), og vi kan ikke se at det er noen særskilt grunn til at klager skal inn­lem­mes i Justervesenets interne fritaksordning.

Når det gjelder installasjonskontroll av taksameter, er det heller ikke her lagt opp til en forskjellsbehandling avhengig av hvor lenge taksameteret er planlagt brukt etter installasjon. Taksameterforskriften slår fast at taksametre skal kontrollers og godkjennes før de tas i bruk. Dette gjelder uavhengig av hvor lenge og hvor mye det er planlagt å kjøre med det nyinstallerte taksameteret.

Vi har altså kommet til at begge kontrollene som ble gjennomført 9. april 2013, var rett­messige. Det følger da av målenhetsforskriften at det skal betales gebyr for kontroll og godkjenning samt for installasjonskontroll av taksameter. Gebyrets størrelse er fastsatt i målenhetsforskriften § 6-2, og er 2013 på kroner 3 070 per kontroll.

På denne bakgrunn er det vanskelig å legge vekt på klagers påstand om at kontrollen medfører en unødvendig kostnad. Likebehandlingshensyn tilsier også at det vil være urimelig å åpne for at det faktum at drosjeløyvene er sagt opp, skal føre til fritak fra kontroll. Vi har derfor kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Vedtak
Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Justervesenets vedtak av 3. april 2013 opprettholdes. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak.
Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.