Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Monteringsservice AS

Vi viser til klage datert 11. november 2012 som er oversendt med brev fra Justervesenet
6. desember 2012. Vi viser også til tilleggsinformasjon (CD med film) mottatt fra Monteringsservice AS 11. januar 2013. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden.

Klagen gjelder vedtak om ikke å godkjenne taksameter etter installasjonskontroll. Juster­vesenet begrunner vedtaket med at taksameter og plombe var plassert slik at de ikke er tilgjengelig for etterkontroll.

Nærings- og handelsdepartementet har kommet til at klagen kan tas til følge. Den nærmere begrunnelsen og vedtaket følger nedenfor.

Om klagesaken

Klagen gjelder Justervesenets vedtak av 20. oktober 2012 om ikke å godkjenne et måle­redskap. Måleredskapet er et taksameter som er installert i en drosje. Installasjonen er utført av Monteringsservice AS. Justervesenets vedtak er begrunnet med at måleredskapet ved kontroll gjennomført 20. oktober 2012 hadde en teknisk mangel, idet taksameter og plombe ikke var tilgjengelige for kontroll.

Vedtaket ble påklaget 11. november 2012. I brev 6. desember 2012 fra Justervesenet til Nærings- og handelsdepartementet opprettholder Justervesenet sitt opprinnelige vedtak og sender klagen til Nærings- og handelsdepartementet for endelig avgjørelse.

Klagers beskrivelse av saksforholdet

Klager skriver at taksameter og plombe av tekniske årsaker er plassert bak hanske­rommet. Ved kontrollen var en ansatt behjelpelig med å løsne 4-5 skruer og ta frem hanskerommet for plombekontroll. Klager skriver videre at han har lest gjennom gjeldende punkter angående installasjon i forskrift om krav til taksameter. Han kan ikke der se at det står at plomber må ligge i direkte syn for kontrolløren, og heller ingen andre direkte krav til plassering av komponenter.

Klager tilbyr seg å være disponibel ved etterkontroll, og skriver at drosjeeier også selv kan løsne skruene for besiktigelse. Klager skriver at han synes det er urimelig å kreve fullstendig reinstallasjon av taksametersystemet på grunn av noen få minutters arbeid.

Justervesenets vedtak datert 6.12.2013

Justervesenet skriver i vedtaket at det følger av lov om målenheter, måling og normaltid at Justervesenet skal ha uhindret adgang til steder og innretninger når dette anses som nødvendig for å føre tilsyn etter loven. Videre følger det av samme lov at den som er underlagt tilsyn skal legge forholdene til rette for at tilsynet praktisk kan gjennomføres og gi den nødvendige bistanden under tilsynet. Justervesenet skriver at det ikke er noen nærmere regulering i taksameterforskriften av hvordan taksameter og plomben skal plasseres. Videre skriver Justervesenet at den utførte kontrollen ble foretatt hos klager, og at taksameteret derfor var tilgjengelig.

Justervesenet skriver at remontering av hanskerommet medførte store utfordringer og tok cirka 30 minutter. Etaten viser til at en installasjonskontroll ikke bare er en god­kjenning av om installasjonen er utført etter gjeldende regler, men også en godkjenning av om forholdene ligger til rette for praktisk gjennomføring av fremtidige tilsyn.

Justervesenet utfører både varslet tilsyn som kan finne sted i andre lokaler enn hos klager (montøren), og uanmeldte stikkprøvekontroller som kan finne sted på holdeplasser, langs veien og både på kvelder og i helgene. For at klager skal kunne bistå, vil det dermed by på ekstra kostnader både for løyvehaver og logistikkmessige utfordringer ved planlegging av kontrollen. Justervesenet skriver at det vanskelig lar seg gjennomføre i praksis at klager er behjelpelig ved etterkontroll av taksameteret.

Justervesenet viser også til at deres erfaring er at både løyvehavere og sjåfører har lite kompetanse og vilje til å demontere deksler, hanskerom eller lignende ved kontroller. Justervesenet konkluderer med at det er nødvendig at måleredskapet installeres slik at det er i tråd med gjeldende regelverk.

Rettslig grunnlag

Lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid (måleloven) stiller krav til måleredskaper, målinger og måleresultater. I henhold til § 1 er lovens formål å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt samt å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Loven skal bidra til at målinger og måleresultater er tilfredsstillende nøyaktige ut fra formålet samt ivaretakelse av beskyttelsesverdige interesser.

Justervesenet er den nasjonale måletekniske myndigheten og skal føre nødvendig tilsyn med at loven etterleves. Utgangspunktet for Justervesenets tilsyn er måleloven kapittel 7, der § 20 sier at Justervesenet fører nødvendig tilsyn med at bestemmelsene fastsatt i eller i medhold av denne lov etterleves. I § 22 om Uhindret adgang står det videre at ”Justervesenet skal ha uhindret adgang til steder og innretninger når dette anses nødvendig for å føre tilsyn etter denne lov”. Begrepet ”uhindret adgang” er utdypet i lovforarbeidene i Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) om lov om målenheter, måling og normaltid. For det første gjelder det type steder/lokaler/innretninger som det kan kreves tilgang til (side 97). På side 98 første spalte, er uhindret adgang omtalt slik: ”At Justervesenet har en rett til uhindret adgang, innebærer også at myndighetene i utgangs­punktet skal ha adgang på de tidspunktene de selv bestemmer innenfor rimelighetens grense”.

Måleloven § 17 andre ledd fastsetter at de ansvarlige ”skal sørge for at det er mulig å gjennomføre kontroll med at lovens krav er oppfylt”. Denne bestemmelsen er omtalt i Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) på side 95, der det står at dette må forstås slik at det alltid skal være mulig å føre kontroll med at lovens vilkår er oppfylt. Videre står det i proposisjonen: ”Det skal være praktisk mulig både for den ansvarlige selv og for tilsynsmyndigheten å gjennomføre en slik kontroll. Det må for eksempel være mulig å komme til måleredskapet, det må være montert slik at det er mulig å utføre tester, legge på lodd, osv. Hva som kreves i det enkelte tilfelle, må avgjøres ut fra en konkret vurdering.”

I § 24 Praktisk bistand og tilretteleggelse for tilsynsarbeidet heter det i første ledd at ”Enhver som underlegges tilsyn etter denne lov, skal sørge for å legge forholdene til rette for at tilsynet praktisk kan gjennomføres og gi den nødvendige bistand under tilsynet”.  I Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) er bestemmelsen omtalt på side 98: ”Første ledd fastslår plikten til å sørge for praktisk tilretteleggelse for tilsynsorganets arbeid. Det kan for eksempel være tale om … og å sørge for hjelpemidler og materialer som er nødvendig for å gjennomføre tilsynet. Det foreligger videre en plikt til å gi bistand under selve tilsynet.”

Forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre stiller flere krav til taksametre, blant annet om konstruksjonskrav, funksjonskrav og maksimale tillatte målefeil. Forskriften har ikke bestemmelser om plassering av taksameter og plombering.

Departementets vurdering

Spørsmålet som må drøftes er om plasseringen bak hanskerommet med dertil nødvendig demontering ved kontroller, tilfredsstiller lovens krav om at Juster­vesenet skal ha uhindret adgang til steder og innretninger når dette anses nødvendig for å føre tilsyn etter måleloven (måleloven § 22) og at de ansvarlige har sørget for at det er mulig å gjennomføre kontroll med at lovens krav er oppfylt (måleloven § 17 andre ledd).

Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre tilsyn at Justervesenet har fysisk tilgang til måleredskapet det skal føres tilsyn med. Spørsmålet er om den fysiske tilgangen også innebærer fri tilgang uten noen form for skruing eller demontering.

Departementet er enig med Justervesenet i at kontrollørene ikke skal bruke mye tid på demontering for å gjennomføre kontroller da dette i noen utstrekning vil kunne medføre økt gjennomsnittlig ressursbruk. Departementet mener likevel at det må påregnes noe tid ved hvert tilsynsobjekt. Vi mener at det også må kunne forventes at kontrollørene utfører kontrollene med noen grad av fleksibilitet for å tilfredsstille brukers behov. En eventuelt nødvendig demontering må imidlertid kunne gjennomføres uten særlig teknisk kunnskap og innenfor en rimelig grense når det gjelder tidsbruk. Departementet har ikke på et generelt grunnlag tatt stilling til hva som er rimelig ressursbruk ved tilsyn med taksametre, men drøfter nedenfor det konkrete tilfellet som klagen gjelder.

CD-en med filmen som klager har sendt departementet, viser at han bruker i overkant av to minutter på å skru løs fire skruer, se på plomberingen, og skru de fire skruene på igjen. Taksameteret og plomberingen ligger etter vår vurdering noe ulendt til, med behov for både lommelykt og skru-/stjernetrekker. I tillegg er det behov for å kunne bøye seg ned og bevege seg noe i det forholdsvis begrensede området mellom bilens passasjersete og hanskerommet. Likevel kan vi ikke se at det ikke er mulig å komme til måleredskapet og mulig å utføre den nødvendige kontrollen av taksameter, plombenummer og at plomberingen ikke er brutt. Kontrolløren skal ved kontroll av taksameter ikke foreta noen tester av taksameteret annet enn visuell kontroll, som innebærer å sjekke at taksameteret er på plass og at plomberingen ikke er brutt.

Lovens begrep uhindret adgang er etter vår tolkning av forarbeidene ikke ment å innebære en fullstendig siktfri tilgang til måleredkapet, men skal sørge for at Juster­vesenet får uhindret tilgang til det lokalet der måleredskapet er plassert, i dette tilfellet bilen. Departementet mener at plasseringen bak hanskerommet i Skodaen, i dette tilfellet ikke er til hinder for at Justervesenet har uhindret adgang til stedet og innretningen slik loven krever.

Justervesenet skriver i sitt brev datert 6. desember 2012 at deres erfaring fra kontroller med taksametre, er at løyvehaver og sjåfør har lite kompetanse og vilje til å demontere deksler, hanskerom og lignende ved kontroller. Måleloven § 24 krever imidlertid at alle som er underlagt tilsyn etter loven skal sørge for å legge forholdene til rette for praktisk gjennomføring av kontroller, og også gi nødvendig bistand. Løyvehavere som velger å montere taksameteret på et sted som krever demontering, ettersom vi forstår først og fremst i Skodaer, er altså lovpålagt å sørge for at Justervesenets kontrollører til enhver tid har tilgang til nødvendige hjelpemidler samt at løyvehaver selv eller sjåføren, skal bidra til demonteringen. Slik vi tolker loven og forarbeidene, vil det i dette konkrete tilfellet innebære at løyvehaver sørger for at det alltid er lommelykt og dertil egnet skrutrekker tilgjengelig i drosjen, samt at løyvehaver selv og sjåførene skal kunne gjøre den nødvendige demonteringen for å lette kontrollarbeidet for Justervesenets kontrollører.

Etter en totalvurdering, der vi har lagt hovedvekt på at taksameter og plombe i den konkrete Skodaen kan kontrolleres etter en forholdsvis enkel demonteringsjobb, har departementet kommet til at taksameter og plombe i dette tilfellet var tilgjengelig for kontroll i tråd med de kravene som stilles i måleloven.

Vedtak

Med hjemmel i forvaltningsloven § 34 fatter Nærings- og handelsdepartementet følgende vedtak:

Klagen tas til følge. Justervesenets vedtak av 20. oktober 2012 oppheves.

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.

Vi publiserer rutinemessig alle vedtak på vår nettside www.nhd.dep.no/enkeltvedtak. Vi ber om at eventuelle synspunkter på dette sendes oss innen 14 dager.