Oppfølgingsplan for håndtering...

Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

SAMMENDRAG

År 2000-problematikken vil medføre større eller mindre problemer innenfor de fleste samfunnsområder. Ansvaret for håndtering av år 2000-problemene ligger i den enkelte virksomhet og enhet. År 2000-problemet er en ledelsesutfordring og ikke bare et datateknisk problem.

Myndighetene ser positivt på de allerede iverksatte aktiviteter i privat, kommunal og offentlig sektor rettet mot håndtering av år 2000-problemene. Målet med denne oppfølgingsplanen er å bidra til ytterligere oppmerksomhet og bevisstgjøring om år 2000-problematikken slik at ansvarlige i næringslivet, statsforvaltningen og kommunal forvaltning iverksetter nødvendige tiltak i tide. Problemstillinger knyttet til sårbarhet og beredskap for samfunnet i forbindelse med år 2000-problematikk er også sentralt. Myndighetene vil fortløpende vurdere behovet for eventuelle ytterligere tiltak.

Det fremmes 12 tiltak i kapitlene 5, 6 og 7. Ansvaret er hovedsakelig forankret i departementene. Tiltakene er:

 1. Alle virksomheter i statlig og kommunal forvaltning må gjennomføre statusanalyse, utarbeide fremdriftsplan og beredskapsplan vedrørende år 2000-problematikk.
 2. Det skal være en år 2000-kontaktperson i hvert departementet og i underliggende etater.
 3. Det må stilles krav om år 2000-garanti ved offentlig innkjøp og kontrakter.
 4. Konsekvenser med hensyn til år 2000-problematikk skal vurderes ved forslag til lov- og regelendringer
 5. Det skal gis halvårlig informasjon til Stortinget om status for år 2000-problematikken i statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv
 6. Det etableres en Aksjon2000-enhet som skal bidra til informasjonsformidling og samordning mellom statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv.
 7. Det skal tilrettelegges for informasjon og kompetanseheving rettet mot små og mellomstore bedrifter vedrørende år 2000-problematikk.
 8. Det etableres en år 2000-telefon for informasjon om år 2000-problematikk
 9. Det etableres kortsiktige ekstraordinære opplæringstiltak for å kvalifisere personer til å utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med år 2000-problemet
 10. I kritiske sektorer skal det gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser vedrørende år 2000-problematikk.
 11. Det skal for kritiske sektorer utarbeides kriseplaner for å møte uforutsette situasjoner ved tusenårsskiftet.
 12. Det gjennomføres om nødvendig beredskapsøvelser på aktuelle områder.