1. BAKGRUNN

1. BAKGRUNN

I statssekretærutvalget for IT ble det 16. januar 1998 besluttet å utarbeide en plan for å understøtte håndtering av år 2000-problemet. Bakgrunnen er at overgangen til år 2000 kan skape alvorlige problemer for det norske samfunnet. Omfanget og hvilke funksjonsforstyrrelser tusenårsskiftet vil medføre er imidlertid usikkert. Eksempelvis kan kraftforsyning helt eller delvis falle bort, det kan oppstå infrastrukturproblemer og problemer som følge av kollaps i IT- systemer som er sentrale for vårt økonomiske system.

Nærings- og handelsdepartementet fikk 1. januar 1998 samordningsansvaret for IT-politikken, herunder IT-sikkerhet generelt. På bakgrunn av dette er oppfølgingsplanen utarbeidet av Nærings- og handelsdepartementet basert på innspill fra ulike departementer og aktører i privat sektor. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har et ansvar for bevisstgjøring og informasjon om år 2000-problemet i statsforvaltningen, samt et ansvar for koordinering av IT-sikkerhet i statsforvaltningen.