3. ÅR 2000 PROBLEMET...

3. ÅR 2000 PROBLEMET - HVA ER DET ?

År 2000-problemene har sitt utgangspunkt i at mange dataprogrammer opererer med to sifre for årstall i stedet for fire. Årsaken er blant annet at minne var dyrt ved dataalderens begynnelse og programmerere sparte plass ved å bruke to sifre for årstall, dvs. 98 i stedet for 1998. Konsekvensen er at mange datasystemer ved tusenårsskiftet ikke vil fungere tilfredsstillende eller regne feil fordi programmene ikke takler overgangen fra 1999 til 2000. Eksempelvis vil datoer relatert til år 2000 ikke behandles korrekt fordi overgangen fra 99 til 00 kan tolkes som om år 00 er mindre enn 99. Resultatet kan bli at datasystemer slutter å fungere etter hensikten med påfølgende økonomiske og beredskapsmessig konsekvenser.

Innebygde systemer, såkalte "embedded systems", er systemer med styrings- eller kontrollfunksjoner styrt av innebygde mikroprosessorer. Innebygde systemer er det eksempelvis i heiser, pumper, brannalarmer, varme- og kjølesystemer, moderne biler, telefoner mv. Det antas at det er ca. 4 millioner mikroprosessorer i Norge. Det er ikke kjent hvor stor andel av disse som har et år 2000 problem. Det kan være problematisk å identifisere alle mikroprosessorene fordi de er mange, og det kan være lenge siden de er installert. At en mikroprosessor ikke fungerer tilfredsstillende, behøver ikke nødvendigvis få alvorlige konsekvenser, men kan være årsak til at et stort system stopper opp.

For næringslivet kan år 2000-problemene eksempelvis medføre feil i sikkerhetssystemer, feil i produksjonen som følge av maskinfeil eller svikt i innkjøps- og betalingssystem, feil i lønns- og personalsystem og forsinkelser som følge av feil i ordresystemer.

År 2000-problemet et også et sårbarhetsproblem da eksempelvis feil i datasystem i fly, i trafikkontrollsystem, kraftstasjon eller i utstyr på en intensivavdeling, kan sette liv og helse i fare.

Håndtering av år 2000-problemene er omfattende og ressurskrevende. Overgangen til det 21. århundre kan ikke utsettes og vi må være godt nok forberedt. De viktigste systemene må derfor prioriteres. Det er et tankekors at de personer som kjenner år 2000-problematikken best, ofte synes å være de mest pessimistiske når det gjelder hvilke problemer vi vil stå overfor 1. januar 2000.

Det forventes å bli en generell knapphet på kvalifisert IT-kompetanse om år 2000-problemet, noe en allerede ser tendenser til. Store konsulentfirma i Norge som har spesialisert seg på år 2000-løsninger har nesten ikke konsulenttimer ledig før inn i år 2000, og mange IT-stillinger er ubesatt. Dette kan bli et problem for virksomheter som er sent ute.

For at en virksomhet skal kunne håndtere år 2000-problemene tilfredsstillende, er det ikke nok å ha forberedt egne systemer. Virksomheten er avhengig av en mengde infrastrukturtjenester for sin virksomhet, og at samarbeidsparter og leverandører også kan håndtere overgangen til et nytt årtusen og overholde sine forpliktelser. Ved datautveksling med andre er en avhengig av at både leverandør og mottager av data har felles utvekslingsformater, og at evt. overgang til nye løsninger er synkronisert.

Det er vanskelig å estimere kostnadene for år 2000-problemene. På verdensbasis vil det bli meget omfattende beløp og de økonomiske konsekvensene kan bli alvorlige for den enkelte enhet. Det har fra ulike hold blitt hevdet at det kan forventes en nedgang i verdensøkonomien en periode som følge av at bedriftene må prioritere å løse år 2000-problemen fremfor andre mer produktive prosjekter.