4. ANSVAR OG JURIDISKE...

4. ANSVAR OG JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL ÅR 2000-PROBLEMER

Eieren av et informasjonssystem eller et innebygget system vil som utgangspunkt selv ha ansvaret for å avdekke og avhjelpe potensielle år 2000-problemer. År 2000-problemet er en ledelsesutfordring og ikke bare et datateknisk problem. Ansvaret for å håndtere utfordringen må derfor forankres i toppledelse og styre i den enkelte virksomhet. Ledelsen vil ha et ansvar for å gi nødvendig informasjon i årsberetninger mv.

År 2000-problematikken er i prinsippet ikke force majeure. Manglende tilpasning av eget utstyr for å møte problemet vil derfor neppe være fritakelsesgrunn for rettslig ansvar overfor kunder.

Spørsmål om rettigheter og plikt ved kjøp, salg, serviceavtaler, garantier osv. i tilknytning til år 2000-problematikken vil i utgangspunktet måtte løses etter de alminnelige rettsregler om kjøp, garantier og erstatningsansvar.

De sentrale lovene som regulerer inngåelse av avtale er avtaleloven og kjøpsloven. I avtaleloven omhandles reglene om inngåelse av avtaler, avtalers ugyldighet, fullmakter mv. Avtalelovens regler om avtaleinngåelse kan fravikes ved avtale, dog ikke reglene om avtalers ugyldighet. Bl.a. kan en avtale være ugyldig dersom man har lagt visse forutsetninger til grunn når man inngikk en avtale, og disse senere viste seg å være gale. En avtale kan også settes til side for så vidt det ville virke urimelig å gjøre den gjeldende. Tolkning av avtaler er i viss utstrekning basert på rimelighets- og rettferdighetssynspunkter. Dessuten finnes det flere forskjellig tolkningsregler bl.a. at man skal velge det tolkningsalternativet som er minst tyngdene for løftegiveren og at en avtale skal tolkes mot den som burde ha uttrykt seg klarere.

Kjøpsloven gir svar på de fleste rettsspørsmål om kjøp, men som ofte ellers kan ikke alle rettsspørsmål løses ved å lese i en lov. Rettspraksis, forretningspraksis m.v. vil også ha en betydning i tvister som gjelder kjøp. Kjøpslovens regler kan fravikes ved avtale, dog ikke ved forbrukerkjøp.

Ansvaret for år 2000-problemene ligger i den enkelte virksomhet og enhet. Det er derfor viktig at den enkelte virksomhet gjennomgår sin egen situasjon for å få kartlagt hvilke rettslige og økonomiske problemstillinger som kan dukke opp.

Nedenfor er kort omtalt noen juridiske forhold som vil være av betydning i forhold til håndtering av år 2000-problemene:

  • Virksomheter bør nøye gjennomgå endringer i kontraktsformuleringer i forbindelse med fornyelse av løpende avtaleforhold i forhold til år 2000-problematkken.
  • Når det gjelder allerede inngåtte leveranser, kan situasjonen illustreres med et eksempel: En dataleverandør har levert et datasystem som ikke håndterer overgangen til år 2000. Spørsmålet om hvem som er ansvarlig for dette må vurderes med utgangspunkt i kjøpsavtalen og evt garanti-/serviceavtaler. Dersom avtalen ikke regulerer dette direkte må man blant annet se på om leverandøren har gjort kunden tilstrekkelig oppmerksom på forholdet og om han burde ha gjort det; om kunden var klar over dette da kjøpet ble gjort og om det kunne forventes at systemet skulle fungere etter tusenårsskiftet. Det har vært fokusert på år 2000-problemene i fagpressen i flere år. Det antas at leverandører som har levert utstyr de aller siste årene, vanligvis må ha forventet at systemet skulle fungere etter tusenårsskiftet. Tidsaspektet vil her avhengig bl.a. av utstyrets art, funksjon og avtalte levetid.
  • Virksomheter bør kreve garantier fra sine leverandører om at de har gjort det som skal til for å tilpasse seg år 2000-problemene. Dette gjelder for alle typer avtaler, som f eks avtaler med faste leverandører og for engangsleveranser av teknisk utstyr osv.
  • I nye avtaleforhold må spørsmålet om år 2000-tilpassing reguleres så uttømmende som mulig gjennom f eks år 2000-garantier.
  • Forholdet til kunder bør kartlegges. Leverer virksomheten utstyr som ikke er år 2000-tilpasset? Hvem har i tilfelle ansvaret for dette? Manglende tilpassing av utstyr i egen virksomhet kan lett medføre leveranseproblemet og erstatningsansvar overfor kunder.
  • Virksomheter må vurdere om manglende år 2000-tilpasing av utstyr kan påføre utenforstående tredjemenn personskade eller økonomisk skade, og om virksomheten i så fall kan bli erstatningsansvarlig for dette.
  • Ved erverv av selskap eller deler av virksomhet er det viktig at avtaler regulerer en evt år 2000-problematikk. Kjøper må forsikre seg om at datautstyret er tilpasset år 2000 eller være klar over at slik tilpassing må skje, hvilket kan medføre kostnader.
  • Forsikringer bør gjennomgås med sikte på å kartlegge om det ansvaret man eventuelt har overfor kunder, økonomiske tap ved driftsstans osv, hvis mulig, er dekket. Forsikringsselskaper ønsker å fraskrive seg ansvar. Flere forsikringsselskaper har informert om at eksempelvis forsikringer ikke dekker skade eller mangler ved datautstyr og programvare i forbindelse med overgangen fra 1999 til 2000.
  • Ved tilpassing av datautstyr må virksomheter være oppmerksom på at dataprogram kan være beskyttet gjennom lov og/eller avtale, slik at det bare er selger/utvikler av programmet som kan endre dette.