6. OPPFØLGING I PRIVAT NÆRINGSLIV

6. OPPFØLGING I PRIVAT NÆRINGSLIV

6.1 Innledning

Mange store virksomheter i næringslivet har lenge hatt fokus på år 2000-problematikken og er kommet langt i sine forberedelser for å kunne håndtere problemene. Det er bekymringsfullt at hovedtyngden av små og mellomstore bedrifter (SMB), som utgjør en vesentlig del av norsk næringsliv, ennå ikke synes å ha "våknet opp" og tatt tak i år 2000-problematikken. Det er mange årsaker til dette, men noe skyldes manglende forståelse av problemstillingen. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har en omfattende informasjonskampanje rettet mot SMB. Ved at myndighetene iverksetter ytterligere informasjonstiltak med formål å øke bevisstheten om år 2000-problemet i SMB, kan det oppnås positive synergieffekter i forhold til pågående aktiviteter.

6.2. Noen sentrale aktiviteter initiert av privat næringsliv

Av flere viktige initiativ i næringslivet kan nevnes:

  • NHO har overfor sine medlemsbedrifter iverksatt tiltak for å bidra til bevisstgjøring om problemstillingen. NHO har startet en omfattende informasjonskampanje rettet mot SMB og utarbeider diverse informasjonsmateriell som bl.a. skal få bedrifter til å kartlegge problemene, beskrive kort det datatekniske problem, sette lys på bedriftenes sikkerhetssituasjon og se nærmere på juridiske aspekter.
  • Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) har aktiviteter rettet mot informasjon og opplysningsvirksomhet, og har utarbeidet enkle hjelpemidler for bedriftene slik som en "år 2000 definisjon og tilpasningskrav".
  • Norges Standardiseringsforbund har nylig gitt ut heftet "Tilpasning til år 2000" i samarbeid med KDL og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Dette er en veiledning for SMB og er bygd opp som et lettfattelig prosjektverktøy.
  • Det er i enhver virksomhets interesse å signalisere til kunder og samarbeidsparter at man tar hånd om år 2000-problemet. For børsnoterte selskaper har Oslo Børs anbefalt alle selskaper som forventer å benytte vesentlig tid og ressurser på å løse de IT-messige spørsmål knyttet til år 2000-problematikken å omtale dette, enten i forbindelse med årsoppgjøret, delårsrapporter eller på annen måte. Det oppfordres til at slik omtale gis i løpet av 1998.
  • For svært mange selskaper vil det være aktuelt å informere om år 2000-problematikken i årsberetningen. Årsberetningen for aksjeselskap skal bl.a. gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme selskapenes stilling og resultatet av virksomheten som ikke fremgår av regnskapet. Dette gjelder også forhold som er inntrådt etter regnskapsårets utgang (lov 4.6.1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 11-12). En av revisors oppgaver vil være å påse at dette faktisk blir gjort, og videre at selskapene håndterer risikofaktorene på en forsvarlig måte.
  • Mange store bedrifter og IT-leverandører har fokus på problemstillingen i forhold til kunder og samarbeidsparter. Eksempelvis utfører mange systemleverandører år 2000-prosjekter hos sine kunder, driver noe informasjonsvirksomhet og har lagt ut produktinformasjon på Internett. Som følge av manglende tilgang på IT-kompetanse og stadig større etterspørsel etter år 2000-konsulenter og utstyr, forventer systemleverandører etterhvert å få problemer med å kunne møte kundenes behov.

6.3. Nye aktiviteter initiert av myndighetene overfor næringslivet

Informasjon er viktig i bevisstgjøringen om år 2000-problemene. Det er i regi av næringslivet satt i verk en rekke informasjonstiltak. Regjeringen støtter opp om disse tiltakene og ønsker å bidra positivt til informasjonsarbeidet med supplerende tiltak. Nedenfor er nye tiltak initiert av myndighetene.

Tiltak 6.3.1. Etablering av en Aksjon2000-enhet

Tiltak: Det etableres en Aksjon2000-enhet som skal bidra til informasjonsformidling og samordning mellom statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv.

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med fagdepartementene

Tidsplan: Enheten skal være etablert og operativ senest innen 1. juni 1998.

Det skal etableres en Aksjon2000-enhet som skal bidra til samordning av arbeidet på informasjons- og veiledningssiden med år 2000-problematikken i statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv. Enheten skal også bidra til informasjonsformidling, samt følge med og være orientert om håndtering av år 2000-problemet i andre land. Ekspert- og arbeidsgrupper skal kunne settes ned etter behov. Aksjon2000-enheten skal møtes jevnlig og avgi kvartalsvise rapporter til Nærings- og handelsdepartementet. Enheten bør ha en egen Internettside.

Aksjon2000-enheten skal bestå av ca. 10 nøkkelpersoner fra statsforvaltning, kommunal sektor og privat næringsliv. Enheten skal ha et sekretariat på 3 personer som på heltid kan understøtte aksjonsgruppens aktiviteter og informasjonsarbeid.

Tiltak 6.3.2. Informasjonprosjekt rettet mot SMB

Tiltak: Det skal tilrettelegges for informasjon og kompetansehevingstiltak rettet mot små og mellomstore bedrifter vedrørende år 2000-problematikk.

Ansvarlig: Fagdepartementene. Nærings- og handelsdepartementet har samordningsansvar

Tidsplan: Umiddelbart

Myndighetene ønsker å støtte opp om eksisterende informasjonsaktiviteter og bidra til å legge til rette informasjon om år 2000-problematikken. Informasjonen skal bidra til at de ansvarlige i større grad får forståelse for år 2000-problematikken og hvordan dette skal håndteres i den enkelte virksomhet. Aksjon2000-enheten skal ha en viktig rolle i dette arbeidet. Informasjonen bør være å finne på Internett og formidles bl.a. gjennom det etablerte veiledningsapparatet på sentralt og lokalt nivå. Prosjektet må i den grad det er mulig koordineres med andre eksisterende tiltak i privat sektor.

Tiltak 6.3.3. År 2000-telefon - grønt nummer

Tiltak: Det etableres en år 2000-telefon for informasjon om år 2000-problematikk

Ansvarlig: Nærings- og handelsdepartementet

Tidsplan: Telefontjenesten skal være operativ innen 1. september 1998 og en periode etter tusenårsskiftet

Det skal etableres et informasjonsknutepunkt hvor forbrukere, privat næringsliv, statsforvaltning og kommunal forvaltning skal få informasjon om år 2000-problematikken. Et slikt møtested i form av en år 2000-telefon med grønt nummer skal knyttes opp mot Narviktelefonene. Narviktelefonene, som drives i regi av Veiledningsinstituttet i Nord-Norge, har nødvendig infrastruktur tilgjengelig og er et ressursmiljø som har erfaring fra liknende typer telefontjenester. De som ringer til år 2000-telefonen skal få svar på sine spørsmål, henvises videre og/eller få tilsendt aktuell informasjon. Telefonen må være bemannet med operatører som har kompetanse om år 2000-problematikken og erfaring med å finne frem til relevant informasjon i ulike informasjonskanaler. Denne tjenesten bør knyttes opp mot relevante Internett-sider.

Tiltak 6.3.4. Kompetanse 2000

Tiltak: Det etableres kortsiktige ekstraordinære opplæringstiltak for å kvalifisere personer til å utføre arbeidsoppgaver i forbindelse med år 2000-problemet.

Ansvarlig: Fagdepartementene. Nærings- og handelsdepartementet har samordnings- og pådriveransvar

Tidsplan: Opplæring skal starte senest 1. august 1998

Mangelen på IT-kompetanse er allerede stor. Kompetansebehovet i forbindelse med år 2000-problemet er sammensatt. En rekke oppgaver er av relativ triviell art, mens andre oppgaver krever spisskompetanse. For å øke tilgangen på kvalifiserte personer som kan håndtere enklere år 2000-oppgaver i virksomhetene, iverksettes kortsiktige opplæringstiltak gjennom det offentlige virkemiddelapparatet og i samarbeid med andre kurstilbydere i privat og offentlig sektor. Dette skal bidra til at personer får en ekstraordinær kompetanse/spesialutdanning som umiddelbart kan nyttes til konkret håndtering av år 2000-problemer .