VEDLEGG

VEDLEGG

EKSISTERENDE TILTAK RETTET MOT KRITISKE OMRÅDER I SAMFUNNET

Nedenfor er noen eksempler på aktiviteter innenfor viktige samfunnsområder.

Helse og sosialsektoren:

 • I handlingsplanen for IT i helsevesenet 1997-2000 heter det: "Det er viktig at alle virksomheter i helsesektoren går gjennom sine systemer og avklarer om dette er en reell problemstilling for virksomheten og evt. iverksetter de nødvendige opprettinger i god tid før år 31.12.1999".
 • Produkt- og Elektrisitetstilsynet har tatt et initiativ når det gjelder å sikre at elektromedisinsk utstyr takler tusenårsskiftet. Tilsynet satte i januar 1998 i gang en undersøkelse ved å sende ut en forespørsel til ca. 250 leverandører og ca. 95 sykehus. Svarfrist var 1. april 1998. Sosial- og helsedepartementet vil vurdere tiltak ut fra resultatene fra undersøkelsen.
  Det har pr. 15. april 1998 vært meget dårlig tilbakemelding på undersøkelsen, kun 51 leverandører og 20 sykehus har svart. Resultatene fra undersøkelsen viser at det ikke synes å være avdekket feil av alvorlig sikkerhetsmessig karakter, men typen feil dato og feil beregning av alder forekommer. Leverandører stiller seg stort sett positive til å bistå sykehusene med oppgradering. Problemet har imidlertid et stort omfang, og større leverandører og sykehus påstår å ikke ha kapasitet til å komme igjennom utstyrsparken og har svart at de vil komme tilbake med mer informasjon senere. Enkelte sykeshus er ferdige, og for noen få vil det ikke være problemer i det hele tatt. Produkt- og elektrisitetstilsynet samler fremdeles inn informasjon, og så snart dette blir representativt, vil dataene bli gjennomgått. Arbeidet vil fortsette frem til tusenårsskiftet.
 • For utvalgte statlige institusjoner vil Sosial- og helsedepartementet be om at det utarbeides planer med konkrete milepæler og økonomiske ressurser tilpasset antatt utfordring innen juni 1998 undertegnet av toppleder ved hver institusjon. Planene gjøres til gjenstand for en planmessig oppfølging fra departementets side tilpasset utfordringene.
 • Det utarbeides et rundskriv om problemstillingen som sendes fylkeskommuner og kommuner samt mulige relevante private virksomheter i egenskap av at de er institusjonseiere. Rundskrivet sendes også til institusjonene. Rundskrivet utarbeides i løpet av våren 1998.
 • Rikstrygdeverket har et omfattende år 2000-prosjekt som ble startet i juli 1997 og er planlagt avsluttet sommeren år 2000, og skal bl.a. sikre at trygdeutbetalingene blir uberørt av år 2000-problemet.

Energiproduksjon og -forsyningen

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon (EnFo) har opprettet en styringsgruppe som skal ta seg av en rekke spørsmål om produksjons- og distribusjonssikkerhet ved overgangen til år 2000. Målet er å unngå at det kan oppstå fare for skader på personer og eiendom, eller alvorlige forstyrrelser i strømleveransene. All styringsautomatikk knyttet til drift av vannveier, kraftstasjoner, koblingsanlegg og linjedrift er potensielle problemområder. I tillegg til den datatekniske utfordringen, må det forberedes en ekstraordinær beredskap i energiforsyningen. Denne ekstraberedskapen skal gjøre det mulig å styre kraftforsynings- systemer ved hjelp av lokalkontroll og manuell betjening dersom deler av kraftnettet eller produksjonsanlegg faller ut, eller andre feilsituasjoner oppstår. EnFo og Norges Vassdrags og Energiverk vil samarbeide tett for å takle problemene som måtte oppstå.
 • De enkelte aktørene innenfor petroleumsvirksomheten har i lengre tid arbeidet med forebyggende tiltak for å håndtere år 2000-problemet. I 1997 etablerte operatører med felt i drift et eget samarbeidsforum (Y2k Oil and Gas Forum) for å styrke og koordinere det forebyggende arbeidet knyttet til år 2000- problemet. Oljeindustriens Landsforening (OLF) følger opp ved å støtte dette forumet. Y2k Oil and Gas Forum møtes regelmessig hver måned. De arbeider aktivt overfor ulike grupperinger av bedrifter som leverer varer og tjenester til petroleumsvirksomheten.
 • Oljedirektoratet (OD) igangsatte i 1997 et arbeid for å følge opp at næringen gjennomfører nødvendige tiltak knyttet til år 2000 problemet for å ivareta sikkerheten for mennesker, miljø og økonomiske verdier herunder driftsregularitet og leveringssikkerhet.

Bank og finanssektoren

 • I bank- og finanssektoren har man fokusert på år 2000-problemene lenge, og mange av de store selskapene er kommet relativt langt med å håndtere dette.
 • Kredittilsynet har i et eget rundskriv bedt banker, livsforsikringsselskaper og skadeforsikringsselskaper om å utbedre sine systemer for å unngå problemer i forbindelse med tusenårsskiftet. Tilsynet har stilt spesifikke krav i den forbindelse og bedt om statusrapportering for arbeidet.

Kommunikasjon og transport

 • Etter initiativ fra Direktoratet for sivilt beredskap ble det ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i 1994 igangsatt et treårig forskningsprosjekt "Beskyttelse av samfunnet". Prosjektet konkluderte med at det ut fra en helhetsvurdering av samfunnets sårbarhet særlig var tre sektorer som pekte seg ut; telekommunikasjon/IT, ledelse/kommunikasjon og kraftforsyning. Det ble anbefalt videre studier innen disse områdene, særlig telekommunikasjon/IT og kraftforsyning på bakgrunn av den gjensidige avhengighet mellom disse sektorene. På denne bakgrunn har Justisdepartementet, Forsvars-departementet, Samferdselsdepartementet og Direktoratet for sivilt beredskap gått sammen om en videreføring av prosjektet. I første fase vil det bli lagt vekt på telekommunikasjon/ IT. Prosjektet skal sluttføres innen 1. januar 1999, avhengig av bevilgninger. Prosjektet vil kunne gi viktig informasjon om samfunnets sårbarhet ved funksjonsforstyrrelser og avhengighet av nødvendig infrastruktur, og danne grunnlag for forebygging av kriser og grunnlag for å håndtere en evt. krise. Justisdepartementet har gitt FFI i oppdrag å ta år 2000 problemstillingen med i prosjektet.
Lagt inn 21. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen