Innledning

Innledning

Regjeringens handlingsplan for små bedrifter ble fremlagt høsten 1998 og gjelder perioden 1999-2002. Handlingsplanen er ment å være starten på et langsiktig arbeid for å fremme entreprenørskap og bedre forholdene for de små bedriftene i Norge.

For å skape en god dialog mellom myndigheter og næringsdrivende, og for å sikre at myndighetene i det videre arbeidet prioriterer riktig, inviterte Nærings- og handelsministeren våren 1999 til i alt syv regionale dialogmøter. For å sikre en systematisk oppfølging av planen både på kort og lang sikt, har ministeren i tillegg opprettet et Forum for små bedrifter. Forumet består av småbedriftsledere, gründere og representanter for organisasjonene i arbeidslivet.

Statsministeren presenterte i slutten av juni 1999 regjeringens program ”Et enklere Norge”. Gjennom forenkling, samordning og politisk fokusering skal programmet gjøre forvaltningen i stand til å produsere bedre tjenester og gjøre regelverket enklere – for enkeltpersoner, bedrifter og kommunesektoren. Mange av de målsettingene som ligger i handlingsplanen for små bedrifter er nå i tillegg forankret i dette programmet.

Lanseringen av det nye programmet har ført til at flere av de prosesser som skisseres i dette dokumentet har blitt mye mer omfattende og dermed kan ta noe lengre tid enn hva som i utgangspunktet var tenkt da handlingsplanen ble lansert i oktober 1998.

Dette dokumentet gir en oversikt per 1. oktober 1999 over status for arbeidet med tiltakene som er skissert i handlingsplanen. Tilstøtende tiltak og prosjekter omtales ikke i dokumentet.

Rapporteringsdokument vil i planperioden bli utarbeidet halvårlig per 1. mai og 1. oktober.