4 Kompetanse, teknologi...

4 Kompetanse, teknologi og FoU skal prioriteres

4.1 Tilrettelegging av et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud

4.1.1 Vi vil gjennom fjernundervisning og desentraliserte, spesialutviklede utdanningstilbud sørge for at etter- og videreutdanning i større grad lar seg kombinere med arbeid og imøtekommer mindre bedrifters kompetansebehov.

Ansvar: Kirke, undervisnings- og forskningsdepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Igangsatte og planlagte aktiviteter i KUFs regi

1999

Utvikling av system for vurdering og dokumentasjon av realkompetanse.

2000 og årene framover

Med utgangspunkt i St meld nr 42 (1998/99) Kompetansereformen lovet regjeringen ved lønnsoppgjøret våren 1999 400 mill. kroner over 2-3 år for utvikling av markedet for etter- og videreutdanning. Midlene er øremerket et kompetanseutviklingsprogram som skal fremme samarbeid mellom aktørene i etter- og videreutdanningsmarkedet om utvikling av nye opplæringstilbud. Målet er bl.a. å utnytte de muligheter som ligger i arbeidsplassen som læringsarena.

Det er forutsatt at partene i arbeidslivet deltar i planleggingen og styringen av programmet. Initiativ til utviklingsprosjekter skal imidlertid kunne tas både av enkeltvirksomheter, nettverk av virksomheter, bransjeorganisasjoner, tariffparter, kommuner og lignende. Arbeidet med programmet starter opp høsten 1999, og små og mellomstore bedrifter blir en prioritert målgruppe.

I tillegg til ovennevnte støtter NHD IT-basert læring via NFRs program Nasjonale informasjonsnettverk (NIN) og programmet Tjenesteyting/infostruktur (TYIN).

Videre er det i 1999 bevilget midler over distriktsprofilpotten til utvikling av ulike desentraliserte utdanningstilbud ved de statlige høgskolene.

4.2 Stimulering av forskning, kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid i mindre bedrifter

4.2.1 Vi vil forsterke og videreutvikle SND sitt tilbud om bistand til kompetanseutviklingstiltak i de små bedriftene. Vi vil derfor styrke innsatsen i strategi- og ledelsesutviklingsprogrammet FRAM i budsjettet for 1999.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Iverksatte og planlagte aktiviteter
I SNDs strategiplan er kompetanseutvikling i små og mellomstore bedrifter utpekt som ett av fem strategiske satsingsområder. Det vil særlig bli lagt vekt på å stimulere kompetansetiltak som kan bidra til økt innovasjon, økt anvendelse av IT og bedre markedsorientering. I den forbindelse er det bl.a. under utarbeidelse en særskilt satsing for å stimulere til utvikling av nye medier og modeller for kompetanseutvikling og kompetanseforvaltning basert på IKT og konseptet om lærende bedrifter.

FRAM er et leder- og strategiutviklingsprogram, og er lagt opp som en kombinasjon av individuelt arbeid og bedriftssamlinger. Programmet er i 1999 prioritert jf. NHDs St prp nr 1 (1998/99).

I forslaget til statsbudsjett for 2000 foreslås regjeringens satsing på FRAM og det bransjeorienterte IT-programmet BIT videreført på 1999-nivå. Dette tilsier en bevilgning på til sammen 78 mill. kroner over NHDs og KRDs budsjett.

4.2.2 Vi vil prioritere midler til NFR sin satsing på kompetanseutvikling i mindre bedrifter gjennom programmet SMB-kompetanse og program for teknologiformidling fra forskningsinstitutter til små og mellomstore bedrifter (TEFT) i budsjettet for 1999.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

SMB-Kompetanse

Programmet er regionalt organisert via et samarbeid mellom 9 høgskoler/1 universitet i totalt 13 fylker. Det er så langt i 1999 inngått 91 SMB-kontrakter hvor et tilsvarende antall høyt utdannede kandidater er rekruttert til ettårige utviklingsprosjekter i bedriftene. Programmets målsetting for 1999 er 130 kontrakter.

I tillegg til målsettingen om å fremskynde innovasjonsprosesser i bedriftene, skal programmet bidra til mer kontinuerlig kompetanseutvikling og rekruttering av personer med høy utdannelse til SMB. Det er videre viktig å synliggjøre at SMB kan ha store fordeler av et samarbeid med regionale og lokale innovasjonsmiljøer – i denne sammenheng – statlige høgskoler.

Det har vært, og er fortsatt en ambisjon, at programmet gjøres landsdekkende. Budsjettmidlene i 1999 har imidlertid ikke gitt rom for dette. Det vil i 2000 legges ytterligere vekt på høgskolenes veiledningsrolle og aktive engasjement overfor lokale SMB. Det er også behov for å styrke høgskolenes strategiske engasjement i utadrettet næringsutvikling.

SMB-Kompetanse har i 1999 et budsjett på 20,3 mill. kroner.

TEFT

TEFT-konseptet er et landsdekkende tilbud hvor 10 attachéer driver oppsøkende virksomhet overfor bedriftene og kopler inn forskere primært fra de teknologiske instituttene SINTEF, CMR, Rogalandsforskning, Matforsk og NORUT. Det legges videre opp til et utstrakt samarbeid mellom ovennevnte attachéer og SNDs distriktskontorer. Av budsjettmessige grunner er Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus i 1999 ikke med i programmet.

TEFT ble i 1998 besluttet videreført for en ny femårsperiode (1999-2003). Driftsmålet for 1999 er 90 TEFT-prosjekter. Per 1. september 1999 er 36 teknologiprosjekter igangsatt.

TEFTs budsjett er i 1999 19,5 mill. kroner.

4.2.3 Vi vil bedre små bedrifters muligheter til å utnytte potensialet i forskningsaktiviteter ved institutter, universiteter og høgskoler og gjøre nyetablering lettere og bidra til å stimulere innovasjonsmiljøer. Vi vil derfor styrke de regionale såkornfondene (jf. kap. 7) og programmene regional innovasjon (REGINN) og forskningsbasert nyskapning (FORNY) i budsjettet i 1999.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

REGINN

Per 1. september 1999 er 14 regionale innovasjonsprosjekter iverksatt på tvers av bransjer i henholdsvis 10 fylker. Samlet sett er om lag 80 bedrifter (hvorav ca. 50 SMB) engasjert i prosjektene, samt en rekke andre innovasjonsmiljøer, FoU-institutter, statlige høgskoler, fylkeskommuner, SND, NHO og ulike nettverksorganisasjoner. Det er videre etablert styringsgrupper rundt prosjektene som fungerer som viktige møteplasser for ulike interesser.

Det legges betydelig vekt på å dokumentere REGINNs erfaringer og bygge opp et kunnskapsgrunnlag, bl.a. gjennom prosessevaluering og integrerte forskningsprosjekter i samarbeid med FAKTA-programmet.

REGINNs budsjett er i 1999 12 mill. kroner.

FORNY

FORNY skal stimulere til forskningsbasert nyskaping gjennom nyetablering av bedrifter eller lisensiering. Både universiteter, forskningsinstitutter og forskningsparker er viktige innovasjonsmiljøer i programmet. Så langt i 1999 er det behandlet om lag 200 ideer, og totalt iverksatt 30 kommersialiseringer – hvorav 13 etableringer og 17 lisensieringer.

FORNY I avsluttes ved årsskiftet 1999/2000. Det har i 1999 derfor pågått et betydelig utviklingsarbeid for å videreutvikle og styrke FORNY- konseptet, og det legges per i dag opp til at FORNY II startes opp fra 1. januar 2000. I FORNY II planlegges et tettere samarbeid med andre nyskapningsinitiativ, eksempelvis de regionale såkornfondene, ENT-programmet samt SNDs nye prosjektutviklingstilskudd. I FORNY II vil NFR i tillegg videreutvikle sitt samarbeid med SND.

Det er i 1999 bevilget til sammen 24 mill. kroner over NHDs og KRDs budsjetter til FORNY. I forslaget til statsbudsjett for 2000 er det foreslått en økning av denne bevilgning til 44 mill. kroner.

4.2.4 Vi vil bedre distriktsrepresentasjonen til Statens veiledningskontor for oppfinnere.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet
Oppstart 1999

Iverksatte aktiviteter
SVO startet allerede i 1998 et samarbeid med SNDs distriktskontorer. Første halvår 1999 har et Innovasjonsforum blitt gjennomført i 4 regioner etter et initiativ nettopp fra SND. Her samles aktører som jobber med nyskaping innen regionene for å diskutere nyskaping og sikre samarbeid.

SVO har så langt i 1999 mottatt over 500 nye ideer fra hele landet.

Planlagte aktiviteter
Det er planlagt en rekke aktiviteter i hvert fylke. SVOs rådgivere har ansvar for å følge opp hver sin region bestående av flere fylker. Dette innebærer bl.a. at SVO i hvert fylke skal:

  • Videreutvikle kontakter med nøkkelpersoner innen nyskaping
  • Gjennomføre utekontordager
  • Følge opp konkrete prosjekter
  • Være tilstede ved viktige nyskapingsaktiviteter
  • Gjøre SVOs tilbud kjent
  • Gjennomføre kursopplegg for oppfinnere

4.3 En mer effektiv anvendelse av informasjonsteknologi

4.3.1 Vi vil forsterke SND sin innsats for å utvikle mindre bedrifter til krevende kunder på IT-området. Vi vil derfor styrke innsatsen i det bransjeorienterte IT-programmet BIT i budsjettet for 1999.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Igangsatte aktiviteter
21 bransjer er nå inne i BIT-programmet. Dette innebærer en økning på 6 bransjer sammenlignet med første halvår 1999. Det bransjeorienterte IT-programmet BIT er i 1999 prioritert jf. NHDs St prp nr 1 (1998/99) .

Planlagte aktiviteter
SND har mottatt en søknad fra IKT Norge som er en nylig opprettet bransjeforening. I søknaden skisserer programvareindustrien et stort behov for ytterligere styring og perfeksjonering knyttet til utvikling av ny programvare. Dette dreier seg om en ny og umoden bransje, samtidig som den er viktig for utviklingen i andre med tradisjonelle bransjer. SND behandler nå søknaden og vurderer en eventuell implementering i næringen.

I forslaget til statsbudsjett for 2000 foreslås regjeringens satsing på FRAM og det bransjeorienterte IT-programmet BIT videreført på 1999-nivå. Dette tilsier en bevilgning på til sammen 78 mill. kroner over NHDs og KRDs budsjett.

4.3.2 For å bidra til en forsvarlig håndtering av år 2000 problematikken i små bedrifter vil vi bevilge 40 mill. kroner til Aksjon 2000.

Ansvar: Nærings- og handelsdepartementet

Iverksatte aktiviteter
Aksjon 2000 har ansvaret for å bidra til informasjonsformidling i år 2000-spørsmål og å bidra til å organisere opplærings- og kompetansehevende tiltak med særlig vekt på små og mellomstore bedrifter og kommuner.

Hver annen måned gjennomføres en nasjonal måling av år 2000-arbeidet i små bedrifter, kommuner og virksomheter med viktige samfunnsoppgaver. Disse målingene gir viktige ”styringssignaler” for Aksjon 2000s videre arbeid. Aksjon 2000 har videre utviklet et nasjonalt opplæringstilbud for små bedrifter og kommuner, etablert et eget nettsted, gratis år 2000-telefon og brosjyrer. I tillegg har Aksjon 2000 fire prosjekter der det skal settes inn ekstra målrettet innsats:

  • bransjeprosjekt med fokus på små og mellomstore bedrifter
  • et kommuneprosjekt i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund
  • prosjektet Grunnleggende infrastruktur med fokus på vann, elektrisitet og telekommunikasjon
  • prosjekt rettet mot kritiske samfunnsområder som blant annet omfatter helsesektoren.

Det utføres også et utredningsarbeid om juridiske problemstillinger.

Planlagte aktiviteter
De pågående aktivitetene i Aksjon 2000 vil videreføres i andre halvår 1999. Det vurderes kontinuerlig om det er behov for nye eller endrede tiltak. Hovedtyngden av aksjonens arbeid skal gjennomføres før tusenårsskiftet. Aksjonens prosjektperiode planlegges avsluttet 31. mars 2000.

Aksjon 2000 har fått bevilget 35 mill. kroner til ovennevnte arbeid i 1999.