Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

5. mars 1999 nedsatte Nærings- og handelsdepartementet et rådgivende utvalg for å utarbeide forslag til krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Rapporten vil være et grunnlag for Regjeringens arbeid med å iverksette Stortingets vedtak om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu 25. februar 1999. Det vises til følgende vedtak i innstilling S nr 99 (1998-99) fra næringskomiteen om enkelte gjenstående spørsmål i forbindelse med etablering av IT- og kunnskapssenter på Fornebu:

”Stortinget ber Regjeringen om at følgende blir gjennomført:

1. Snarest og før 1. juni 1999 utpekes hvilket selskap som skal få i oppdrag å utvikle og gjennomføre planene om et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.2. I samråd med dette selskapet fastsette hvilket område som kreves for å gjennomføre planene for et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning.3. Staten deltar som medeier i dette selskapet. Staten kan gå inn med bygninger og eiendommer. Verdifastsettelsen på statens eiendommer avgjøres ved takst i henhold til EØS-regelverket.4. Regjeringen må snarest ta opp forhandlingene med Oslo kommune for å finne en løsning for de deler av eiendommen som legges til kunnskapssenteret, som eies av Oslo kommune.5. Terminalbygningen legges inn i det felles eierselskapet. Virksomheten skal igangsettes i terminalbygget fra høsten 1999 i henhold til Stortingets føringer i denne og tidligere innstillinger.6. Det inngås en avtale med selskapet om statens øvrige engasjement i kunnskapssenteret, bl a når det gjelder forskning, utdanning, næringsutvikling og samarbeid med regionene.”

Utvalgets mandat:

Nærings- og handelsdepartementet nedsetter et hurtigarbeidende utvalg som skal gi anbefalinger til innholdet i en kravspesifikasjon til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Denne skal gi retningslinjer til de planer som interessentene, heretter kalt tilbyderne, må utarbeide for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu.

Kravspesifikasjonen skal utarbeides på en slik måte at flest mulig interessenter har mulighet til å delta i konkurransen. Også nye interessenter skal ha mulighet til å delta i konkurransen, og kunne utarbeide planer innen en tidsramme på 6 uker.

IT- og kunnskapssenteret vil i praksis omfatte både det felles eierselskapet, samt andre næringseiendommer som det legges IT-føringer på, og Telenors virksomhet. Krav og retningslinjer som utarbeides i henhold til dette mandatet gjelder det felles eierselskapet samt øvrige næringseiendommer som det legges IT-føringer på.

Utvalget får i oppgave å utarbeide en rapport som besvarer følgende spørsmål:

  1. Hvilke konkrete aktiviteter og funksjoner skal et IT- og kunnskapssenter inneholde? Bør generelle samfunnsfunksjoner være en del av et IT- og kunnskapssenter? Hver enkelt funksjon eller aktivitet skal utdypes og begrunnes.
  2. For hver av aktivitetene/funksjonene under pkt. 1 bes utvalget vurdere om og eventuelt i hvilken grad det finnes markedssvikt. (En slik vurdering skal bidra til vurdere omfanget av statlig virkemiddelbruk.)
  3. Bør IT- og kunnskapssenteret på Fornebu inneholde nærings- og kunnskapsbasert aktivitet generelt, eller bør det avgrenses til å omfatte IT-næringen, tunge brukere av IT og aktivitet spesielt rettet mot IT?
  4. Gi en vurdering av antatte arealbehov til de funksjonene/aktivitetene som foreslås under punkt 1. Til grunn for en slik vurdering bør man både se på de regionale virkninger (positive og negative) og at det skal etableres et vekstkraftig innovasjonsmiljø.
  5. Hvilke retningslinjer bør tilbyderne få i forberedelsen av sitt tilbud på følgende underpunkter: a) Utdanningsaktivitet på Fornebu (jf. pkt. 6) b) Nettbasert etter- og videreutdanning c) Forskningsaktivitet på Fornebu d) Inkubatoraktivitet på Fornebu e) Næringsvirksomhet f) Forretningsplan
  6. Hvordan kan utdanningsinstitusjonenes aktiviteter på Fornebu innpasses i IT- og kunnskapssenteret, slik at institusjonenes uavhengighet og samspillet med næringsvirksomheten ivaretas.
  7. Et IT- og kunnskapssenter på Fornebu skal bidra til samspill med regionale sentra i Norge, samt andre innovasjonsmiljøer i Oslo-regionen. Hvilke retningslinjer og krav bør stilles til tilbyderne når det gjelder tiltak overfor andre miljøer og regionene.
  8. Hva bør være de 3-6 vesentligste utvalgskriteriene når man evaluerer tilbydernes planer? Gi eventuelt en prioritering.

Tidsfrist og sammensetning

Utvalget skal avlevere endelig rapport innen lørdag 27. mars 1999.

Utvalget hadde følgende sammensetning:

Rektor Emil Spjøtvoll, Trondheim (leder) Rektor Knut Brautaset, Grimstad Direktør Erling Maartmann-Moe, Oslo Administrerende direktør Ingvild Myhre, Oslo Direktør Svend Otto Remøe, Hamar Universitetsdirektør Tor Saglie, Oslo Direktør Egil Skibenes, Bergen.

Utvalgets arbeid

Utvalget har hatt en omfattende oppgave i forhold til den korte fristen utvalget hadde for sitt arbeid. Mandatets hovedoppgave var å utarbeide forslag til krav og retningslinjer til de planer private interessenter bes utarbeide for å kunne delta i konkurransen om oppdraget om IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Utvalget har hatt en sammensetning med representanter fra næringsliv, forskning og utdanning.

I sitt arbeid har utvalget sett på de aktuelle stortingsdokumenter, og søkt kunnskap om den pågående debatt om utbyggingen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Det materialet som foreligger er likevel begrenset i tilnærmingsmåte og perspektiv. For utvalgets arbeid hadde det vært ønskelig med analyser som setter senteret i en nasjonal sammenheng. Det er heller ikke foretatt en systematisk sammenligning med lignende sentra i andre land, verken når det gjelder innhold eller omfang. Innen tidsrammen utvalget har arbeidet, har det ikke vært aktuelt å gjennomføre større utredninger eller høringer. Utvalget har på egen hånd innhentet en del materiale som bakgrunn for en mer konkret vurdering. I tillegg har utvalget basert sine vurderinger på egne kunnskaper og erfaringer.

Utvalgets rapport er delt i tre hoveddeler. Del I er en oppsummering av de krav og retningslinjer som er gjort rede for i rapporten. Del II inneholder utvalgets oppfatning av hovedformålet til IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Del III inneholder vurderinger og begrunnelser knyttet til de ulike punktene i mandatet.

Utvalget har avholdt 4 møter. Det har vært gjennomført befaring av det tidligere flyplass-området på Fornebu.