I Forslag til krav og retningslinjer til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Krav til et IT- og kunnskapsenter

A. IT- og kunnskapssenteret skal inneholde næringsaktivitet, inkubator, utdannings- og forskningsaktivitet. Det skal tilrettelegges for boliger til gjesteforskere og studenter som er ved senteret på midlertidig opphold. Selve senteret skal ikke inkludere generelle samfunnsfunksjoner som kulturtilbud, fritids- og sportstilbud, skole, barnehage osv. Det må imidlertid ha arkitektoniske løsninger som bidrar til å skape fellesskap og integrasjon mellom aktørene.

B. Arealer brukt til inkubator, tilleggsarealer, utdannings- og forskningsaktiviteter og boliger til gjesteforelesere og studenter inngår i et felles eierselskap og leies ut den aktuelle part. For arealer til næringsformål skilles det mellom en del som selges direkte fra staten til interesserte bedrifter eller tilbyder med IKT-føring, og en del som festes bort til det felles eierselskapet.

C. Utvalget foreslår at en vesentlig del av arealene som er satt av til næringsformål på Fornebu selges med IKT-føring til høyest mulig pris (en eller flere kjøpere). Inntektene fra salg av eiendommene etableres et nasjonalt fond til forskning innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, utbygging av infrastruktur og inkubatoraktivitet.

D. Det har fra ulikt hold vært hevdet at Terminalbygget vil være egnet til utdannings- og forskningsformål. Utvalget finner imidlertid ikke bygget spesielt velegnet til dette formålet.

E. For å realisere visjonen om et IT- og kunnskapssenter må det stilles krav om at næringsaktiviteten som etableres innen det felles eierselskap, skal ha IKT som en viktig komponent, og at den skal være nyskapende. I tillegg kan det i begrenset omfang gis plass til virksomheter som tilbyr tjenester innen internasjonal markedsføring, tilgang på risikokapital og andre relevante funksjoner som er viktige støttefunksjoner til innovative og nyetablerte bedrifter.

F. For forsknings- og utdanningsaktiviteten stilles det krav om at aktiviteten spisses til området IKT og anvendelser av IKT.

G. Det foreslås at det felles eierselskapet etablerer et heleid managementselskap. Dette vil ha ansvaret for drift og videre utvikling for store deler av senteret, deriblant å ivareta en ”portnerfunksjon” som setter betingelser til type aktivitet og godkjenner bedrifter før de kan etablere seg i senteret.

H. Et rimelig arealbehov som utgangspunkt for tilbydernes planer er 10 000 m² til inkubator, 10 000 m² til utdanning og forskning og 250 000 m2 til næringsvirksomhet. Dette innebærer at de totale arealene til IT- og kunnskapssenteret er 270 000 m2. Det legges opp til en gradvis utbygging av arealene. Boliger til gjesteforskere og studenter kan være på senterets areal eller utenfor disse arealene.

I. Det skal etableres mekanismer som sørger for en hensiktsmessig og fleksibel utvikling av arealene over tid.

J. Det etableres en telekommunikasjonsinfrastruktur som gir høy kapasitet.

K. Utdanningsvirksomheten samt forskningsaktiviteten som gjennomføres av utdanningsinstitusjonene, organiseres gjennom et eget aksjeselskap eid av utdanningsinstitusjonene. Et slikt aksjeselskap betinger en klar aksjonæravtale som sikrer uavhengighet, styringsrett og videre at virksomheten nettopp blir konsentrert om forskning og deler av høyere grads utdanning innen IT.

L. Utdanningsvirksomheten konsentreres rundt doktorgradsarbeider og hovedoppgaver i forbindelse med sivilingeniør-, hovedfags- og mastergradsstudier. Avanserte avslutningsoppgaver i 3-årig høgskoleingeniørutdanning vil også være aktuelt. Studenter som arbeider med slike oppgaver/prosjekt bør i hovedsak være knyttet til bedrifter lokalisert ved senteret.

M. Det etableres et felles råd eller komitee for samordning og koordinering av de aktører som deltar. Senteret skal ha en felles visjon som forplikter aktørene.

N. Aktiviteten på Fornebu må bygges opp slik at den ikke virker utarmende på eksisterende miljøer, men spiller sammen med og utfyller disse.

O. Tilbyder må kunne vise til en troverdig utviklings- og forretningsplan som bidrar til å understøtte visjonen. Det må gjøres rede for hva som er sannsynlige inntektsstrømmer og innenfor hvilke deler av aktiviteten man forventer en verdiskapning.