II Formålet til et IT- og kunnskapssenter på Fornebu

Visjonen er å etablere et IT- og kunnskapssenter på Fornebu av internasjonal betydning, som skal bidra til ny næringsvirksomhet og kompetanseutvikling i et samspill mellom forskning, utdanning og næringsvirksomhet. IT- og kunnskapssenteret skal i tillegg omfatte inkubatorvirksomhet, samt etter- og videreutdanning og distribuert utdanning. Virksomheten til senteret skal skje i samspill med utdannings- og kompetansesentra i andre regioner. Det er forutsatt at utdanningsvirksomheten som etableres på Fornebu skal skje i regi av etablerte utdanningsinstitusjoner.

All aktivitet ved senteret skal være knyttet opp til et felles nettverk, slik at aktørene ikke opererer isolert men bidrar til å realisere en felles visjon. Selskapsmodellen som velges må være slik at den fremmer visjonen og målene for et IT- og kunnskapssenter.

Utvalget har i sine anbefalinger til hvilke krav og retningslinjer som bør gjelde for et IT- og kunnskapssenter på Fornebu lagt til grunn følgende aspekter:

1. Det skal etableres et IT- og kunnskapssenter av internasjonal betydning

I de fleste land med moderne nærings- og utdanningsstruktur etableres nærings- og forskningsparker. Det er urealistisk å tro at et senter på Fornebu vil kunne få samme tyngde som bl a Silicon Valley - en metropol for IT og en velutviklet grûnderkultur, Sophia Antipolis i det solfylte Sør-Frankrike eller Cambridge med lange vitenskaplige tradisjoner. Dette vil være en utfordring. For å tiltrekke seg utenlandsk fagkompetanse er det ikke tilstrekkelig å satse på den fysiske og organisatoriske oppbyggingen av selve senteret. Like viktig er det politiske klimaet for å skape en innovasjonspolitikk, økonomiske rammebetingelser, og kvaliteten til senterets omgivelser inkludert Oslo og omland. Dette er forhold utvalget ikke har gått inn på, jfr mandatet som begrenser oppgaven til krav og retningslinjer for selve IT- og kunnskapssenteret.

Erfaringer fra våre nordiske naboland viser at det er mulig bygge opp større sentra for forskning og innovasjon innen IKT, også på våre beddegrader. Oulu i Finland og Ideon i Sverige er eksempler på dette. For at et senter på Fornebu skal tiltrekke seg internasjonal kompetanse og nyskapende bedrifter for å bli et senter av internasjonal betydning må det bygges opp spesielle kvaliteter og attraksjoner ved selve senteret. Den viktigste faktorene vil være et godt faglig miljø og kvaliteten til forskningen som utføres. Men også god infrastruktur, et miljø preget av entrepenørskap, attraktive lokaler og lokaliseringen ved Oslo-fjorden spiller en rolle.

Mekanismene for samspill mellom forskning, næringsliv og utdanning skal vektlegges. Det må skapes et kreativt samspill mellom selvstendige aktører, og hvor aktørene forpliktes av en felles visjon. Kontinuerlig fornyelse kan sikres ved kanaler til miljøer utenfor Fornebu.

2. Senterets hovedmål er å skape ny vekst til næringslivet

Senterets hovedmål er å gi et løft til framtidens næringsutvikling og verdiskaping innenfor ITK-området. På Fornebu skal det skapes et miljø preget av entrepenørskap hvor nye bedrifter skal vokse fram. Samlokalisering av bedrifter i et innovativt miljø stimulerer til nyskaping. Kontakter som en fysisk samlokalisering gir mulighet for, har kvaliteter som kommunikasjon over internett ikke erstatter.

Kvaliteten til virksomheten vil være det avgjørende for å lykkes, og ikke først og fremst senterets størrelse. Erfaringer fra andre sentra viser at næringsaktiviteten vil utvikle seg over tid. Utdanningsdelen må også utvikle seg gradvis i takt med næringsvirksomheten.

3. Senteret skal inngå i et samspill med regionale satsinger

En etablering på Fornebu må sees i sammenheng med det arbeid som skjer i andre regioner og i resten av det sentrale Østlands-området. Et framtidig IT- og kunnskapssenter på Fornebu skal være en viktig nasjonal aktør, men vil likevel være en av flere aktører. Norge ligger langt framme innen utvikling og bruk av IT. Satsingen på et senter på Fornebu vil ikke innebære noe fundamentalt nytt. Det finnes flere forsknings- og næringsparker i Norge med nærhet til utdanningsmiljøer. Det må legges vekt på å etablere gode samarbeidsrelasjoner til eksisterende virksomhet slik at det skapes nasjonale ringvirkninger.

Våre utdannings- og forskningsmiljøer innenfor IT-området ved våre universitet og høyskoler er fremdeles i en oppbyggingsfase. Det er vanskelig å rekruttere lærere og skaffe tilstrekkelig ressurser til utstyr. Det må ikke etableres et nytt universitet eller høyskole på Fornebu. Studenter og forskere i vitenskaplige stillinger skal være knyttet til de eksisterende utdanningsinstitusjonene.

Det eksisterer gode næringsmiljøer innen IKT utover hele landet. Dette er bedrifter som er internasjonalt orientert og ledende innen sine områder. Satsingen på Fornebu kan lett bli oppfattet som konkurrerende om mennesker og ressurser, noe som må motvirkes ved å lage koblinger til regionene og gjennom statlige tiltak.

Flere av forskningsparkene har i noen grad etablert inkubasjon som del av virksomheten, også i nærområdene til Fornebu. Disse sliter i dag økonomisk og med å bygge opp sterke miljøer. En ny inkubator på Fornebu bør ikke være en kopi av eksisterende inkubatorer. Samarbeid med andre inkubatorer i Norge er viktig for å få til samspill og utveksling av kunnskap og forhindre utarming av de som er etablert.