Vedlegg 1


Vedlegg 1

Nærmere om de fire strategiene

Hovedtrekkene i de fire strategiene er presentert i kapittel 5. I det følgende redegjøres det nærmere for strategiene.

I strategiene er det beregnet virkninger av alle investeringer over kap. 1320, post 30, med unntak av avtalte refusjoner, FoU, kollektivtiltak i storbyene og opprustning/sikring av tunneler. I tillegg er det beregnet virkninger av endret drifts- og vedlikeholdsstandard sammenliknet med nivået i 1997, og av økt innsats til trafikant- og kjøretøyrettede tiltak.

Det vises til omtalen av grunnlaget for beregning av prissatt nytte i kapittel 5.3.

Lagt inn 18 april 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen