NOU 2009:19 - høringsuttalelse fra Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp oppfordrer regjeringen og utviklingsministeren til å fortsette å legge tyngde i arbeidet mot skatteparadisenes skadelige virkninger for utviklingsland, noe som i høyeste grad også berører norske selskaper med viktige statlige eierandeler.

Kirkens Nødhjelp vil takke utvalget og utviklingsministeren for en viktig og meget spennende rapport og for anledningen til å komme med innspill. Rapporten inneholder en solid analyse og kommer med gode og konkrete forslag til hva Norge kan gjøre nasjonalt og internasjonalt. At utvalget fokuserer på effektene av skatteparadiser på fattige lands utvikling er svært bra. Kirkens Nødhjelp stiller seg bak utvalgets anbefalinger.

Formålet med høringen er å skape et godt grunnlag for å følge opp saken og for gode beslutninger. I denne uttalelsen fokuserer derfor Kirkens Nødhjelp på å trekke fram de gode løsningene som presenteres i rapporten samt påpeke noen mangler.

Kommentarer til utvalgets rapport
Utvalget foreslår at myndighetene utreder om det er mulig å stille krav om strengere rapportering fra norske flernasjonale selskap. Dette er et svært viktig forslag som ikke bare bør utredes, men gjennomføres. Kirkens Nødhjelp mener slik rapportering bør foregå etter prinsippet om land for land rapportering, noe det også arbeides med innenfor International Accounting Standards Board (IASB). Kirkens Nødhjelp foreslår i tillegg at det foretas en gjennomgang av straffelovgivningen med det formål å gjøre det lettere å dømme og straffe skatteunndragelse fra norske selskap og enkeltpersoner.

Kirkens Nødhjelp støtter forslaget om at norske myndigheter bør øke innsatsen for å styrke fattige lands skattesystemer og – administrasjon, spesielt med vekt på utvinningsindustrien. Norges innsats i gruveindustrien i Zambia og Tanzania er gode eksempler på hva som kan oppnås. Kirkens Nødhjelp mener at Norge bør opprette et ”Gruver for Utvikling” inspirert av Olje for utvikling-programmet.

Det foreslås å opprette et register over norske selskap og enkeltpersoner som tilrettelegger for, eller oppretter, selskap og konti i skatteparadis. Dette er et meget godt tiltak som på sikt bør koordineres med andre land. Ved opprettelsen av et slikt register vil det være avgjørende hvordan man definerer et skatteparadis. Utvalget peker på ulike definisjoner. Kirkens Nødhjelp mener at det bør tas utgangspunkt i graden av åpenhet og mulighet for få tak i informasjon, samt hvor skadelig jurisdiksjonen er. Tax Justice Networks varslede Financial Secrecy Index kan være et viktig verktøy i dette arbeidet. Det er i tillegg svært viktig å vite hvem som eier hva. Det bør legges opp til en grundig kontroll av registret slik at man er sikker på hvem som eier hva i tråd med Kjenn-din-kunde prinsippet.

Utvalget foreslår å nedsette en tverrdepartemental gruppe som blant annet skal ha som mål å påvirke internasjonale utviklings- og finansinstitusjoner som Verdensbanken og Den afrikanske utviklingsbanken i hvordan disse skal kunne redusere og bidra til avvikling av de skadelige strukturene i skatteparadis. Dette er et spennende tiltak. Verdensbanken førte gjennom store deler av 90-tallet en politikk der fattige land ble oppfordret til å kutte i skatter og avgifter for å tiltrekke seg utenlandsinvesteringer. Denne politikken har blant annet ført til at utviklingsland sitter igjen med svært lite over skatteseddelen fra utvinningsindustrien. IFC og MIGA er svært viktige institusjoner for selskaper som ønsker å etablere seg i utviklingsland. Norge bør som en av eiere av disse institusjonene nå kreve at selskaper som får støtte skal rapportere i henhold til kriterier om land for land rapportering. Det bør også vurderes hvor stor andel av verdien av ressursene et land bør sitte igjen med for at slike institusjoner skal kunne gi lån og støtte. FN må gis en større evne og rolle i reguleringen av skattesamarbeid mellom stater.

Kirkens Nødhjelp deler utvalgets kritikk av de bilaterale informasjonsutvekslings-avtalene. Dette er et ressurskrevende system som selv for rike land har begrenset verdi om man ønsker å stoppe problemene med misbruk av interne transaksjoner. I det videre arbeidet må regjeringen arbeide aktivt for multilaterale systemer med automatisk informasjonsutveksling mellom skattemyndigheter i alle land slik at det også vil få verdi for utviklingsland.

Det er krevende å innføre effektive virkemidler for å bekjempe skatteparadiser på nasjonalt nivå. De fleste vil måtte komme på internasjonalt eller regionalt nivå. Det er derfor svært bra at utvalget tar til orde for at det opprettes en internasjonal konvensjon for transparens i internasjonal økonomisk aktivitet. Kirkens Nødhjelp deler utvalgets analyse og ber regjeringen om snarest å ta initiativ til en slik konvensjon. Den vil være et viktig virkemiddel for å danne en internasjonal konsensus og bekjempe skatteparadiser.

Statens Petroleumsfond – Utland (SPU)
Forvaltningen av SPU var ikke en del av mandatet til utvalget og er derfor ikke nevnt i rapporten. Styringen av SPU er et av de viktigste virkemidlene Norge har, både gjennom eierskapsutøvelsen og i investornettverket. Det er ikke uproblematisk dersom vår felles pensjon blant annet bygger på skatteunndragelse via skatteparadis fra utviklingsland og andre steder. Kirkens Nødhjelp ber derfor regjeringen om å utrede hvordan SPU skal forholde seg til selskaper som man mistenker bruker skatteparadiser for å legge til rette for skatteunndragelse .

Til slutt vil Kirkens Nødhjelp oppfordre regjeringen og utviklingsministeren til å fortsette å legge tyngde i arbeidet mot skatteparadisenes skadelige virkninger for utviklingsland, noe som i høyeste grad også berører norske selskaper med viktige statlige eierandeler. Skattepolitikken er en viktig del av utviklingspolitikken og avgjørende for den langsiktige utviklingen av et samfunn. Det bør bli en stadig viktigere del av norsk utviklingspolitikk. Utvalgets rapport er et bra sted å begynne. 

Wenche Fone
Leder for utviklingspolitisk avdeling

Kjetil G. Abildsnes
Rådgiver, utviklingspolitiske spørsmål