Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1 EØS-komitéens beslutning...

1 EØS-komitéens beslutning nr. 91/98 av 25. september 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og

ut fra følgende betraktninger:

Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 75/98 av 17. juli 1998.1

Ennå ikke kunngjort.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet2

EFT nr. L 15 av 21.1.1998, s. 14.

skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI før nr. 1 (rådsdirektiv 87/372/EØF) etter overskriften «OMHANDLEDE RETTSAKTER» tilføyes følgende undertittel:

«Telekommunikasjonstjenester»

Artikkel 2

I avtalens vedlegg XI etter nr. 5c (europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF) tilføyes følgende:

«Posttjenester

«5d. 397 L 0067: Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet og forbedring av tjenestenes kvalitet (EFT nr. L 15 av 21.1.1998, s. 14).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasninger:

  1. i artikkel 5 nr. 2 skal med ordene «traktaten, særlig artikkel 36 og 56» forstås «EØS-avtalen, særlig artikkel 13 og 33»,

  2. i artikkel 26 skal med ordet «traktaten» forstås «EØS-avtalen».

Artikkel 3

Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF på islandsk og norsk, som er vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet.

Artikkel 4

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 1998, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 5

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 25. september 1998.
For EØS-komiteen
Formann
N. v. Liechtenstein
EØS-komiteens sekretærer
G. VikE. Gerner
Til toppen