Vedlegg 1. Liste over...

Vedlegg 1. Liste over forkortelser

CGIAR Consultative Group for International Agricultural Research

FoU Forskning og utvikling

FAO Food and Agricultural Organization

KUF Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

NFU Norsk forening for utviklingsforskning

NORAD Direktoratet for utviklingshjelp

NUFU Det norske universitetsråds utvalg for utviklingsrelatert forskning og utdanning

SIU Senter for internasjonalt universitetssamarbeid

UD Utenriksdepartementet

UKS Utenrikstjenestens kompetansesenter

UNDP United Nations Development Program

UNFPA United Nations Population Fund

UNRISD United Nations Research Institute for Social Development

UR Det norske universitetsråd

WHO World Health Organization