Enkle verktøy - stor...

RAMMER

Enkle verktøy - stor ENØK-gevinst

I de fleste landene i Sørøst-Europa finnes det et stort potensiale for økt energiøkonomisering i offentlige og private bygninger. Et norsk selskap har utviklet metodikk og dataverktøy for slike enøk-prosjekter, og kan vise til gode resultater.

ENSI (Energy Saving International) AS har spesialisert seg på å overvåke og analysere energiforbruket i bygninger. Mye av selskapets aktiviteter skjer i Sentral- og Sørøst-Europa, og som oftest i samarbeid med lokale partnere.

Med støtte fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU har ENSI gjennomført flere prosjekter i Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria. I alle disse landene er det et stort potensiale for å økt energieffektivisering i skoler, sykehus, barnehager, kontorbygninger og boligblokker.

- Vi har overført norsk kompetanse knyttet til hvordan man identifiserer, analyserer og gjennomfører enøk-prosjekter i denne typen bygninger, sier Trond Dahlsveen som er sjef for internasjonal avdeling i ENSI AS.

Enkelt å bruke
Det norske selskapet har utviklet en normtall-metode til å analysere energiforbruk. Den har vist seg å være svært nyttig i flere land i Sentral- og Sørøst-Europa. Ved hjelp av et enkelt dataprogram kan man beregne energiforbruket før og etter man renoverer bygninger og iverksetter andre ENØK-tiltak.

Den brukervennlige programvaren gjør kalkuleringen både lett og forståelig. Blant de energikrevende elementene som kan beregnes er oppvarming, ventilasjon, varmtvann, vifter, pumper og belysning.

ENSI har også utviklet et internett-basert system for fortløpende å overvåke energiforbruket til en eller flere bygninger. Systemet er meget enkelt, og det skal bare legges inn et minimum av informasjon før det kan tas i bruk. Ferdig definerte rapporter gjør det enkelt å analysere energiforbruket.


Varmesentral i en barnehage før renovering..


...og etter renovering av varmesentralen

Lokale ringvirkninger
- Vår metode brukes nå ved de tekniske universitetene i Praha, Brno, Bratislava og Sofia. Mange av dem som har fått opplæring av oss har brukt sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete enøk-prosjekter. Disse har gitt betydelige energibesparelser, forteller Dahlsveen.

- De lokale ringvirkningene forventes å bli store. Ikke minst fordi det hvert år utdannes mange ingeniører fra universitetene som vil benytte normtall-metoden i sitt virke.

Trond Dahlsveen kan fortelle at prosjektene i Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria også har gitt Norge god profilering gjennom seminarer og omtale i avisartikler, tekniske magasiner og på tv.

Bulgaria:
Et treårig samarbeidsprosjekt mellom ENSI og lokale samarbeidspartnere i Bulgaria ble igangsatt i 2002. Målet med prosjektet er å videreutvikle en bulgarsk versjon av normtall-metoden, samt å gjøre metodikken tilgjengelig for både studenter og fagfolk som jobber med ENØK-tiltak.

I 2002 bestod hovedvekten av aktivitetene i å oppdatere manualer og dataverktøy, samt oversette dem til bulgarsk. I 2003 og 2004 er hovedfokus rettet mot opplæring, seminarer og workshops. Du kan lese mer om disse aktivitetene her (pdf-format).

Opplæringen har vært konsentrert om følgende målgrupper:

  • 16 lærere som skal overføre sin kompetanse til kommunalt ansatte ingeniører og andre profesjonelle aktører.
  • 30 master-studenter og to doktorgradstudenter ved det tekniske universitetet i Sofia.
  • ENØK-rådgivere, -konsulenter og –spesialister.


Fra en av workshopene som ble arrangert under prosjektet

"Train the trainers"
ENSI har lagt stor vekt på at de utviklede metodene blir gjort tilgjengelig for såvel dem som jobber med ENØK-relaterte aktiviteter og for studenter ved tekniske høyskoler. Den økonomiske støtten fra Norge har derfor også vært benyttet til å arrangere workshops og til å arrangere kurs for målgruppene under mottoet ”train the trainers”.

Du kan lese mer om prosjektene i denne sluttrapporten. Statusrapport fra desember 2002 gir ytterligere bakgrunnsinformasjon.