Fokus på kvinners rettigheter

Fokus på kvinners rettigheter

I forkant av parlamentsvalget i Slovakia i 2002 ble det gjennomført en rekke pr-kampanjer for å få flere til å bruke stemmeretten sin. Blant annet ble det satt fokus på kvinners rettigheter.

Handlingsplanen for søkerlandene til EU støttet flere velgermobiliseringstiltak foran parlamentsvalget i Slovakia høsten 2002. Et av prosjektene som fikk støtte hadde som mål å øke valgdeltakelsen blant kvinner og sette kvinnespørsmål på den politiske dagsorden.

La oss gjøre det!
I mars 2002 dannet en gruppe ikke-statlige organisasjoner en paraplyorgansiasjon som fikk navnet ”Let’s do IT!”.

Den utradisjonelle kampanjen bestod av to faser:

  • Faktaorientert informasjonskampanje om at kvinner var underrepresentert i det politiske liv, økonomisk forskjellsbehandling og generelle likestillingsspørsmål.
  • Målrettet mediekampanje som tok opp spesifikke problemer som kvinner i Slovakia sliter med. Både TV, radio, presse, reklameplakater og folkemøter ble tatt i bruk.

Mediakampanjen tok i bruk enkle og direkte slagord:

  • ”La oss snakke om det som opptar oss”
  • ”La oss gjøre krav på våre rettigheter”
  • ”Kvinner, vi stemmer – vi gjør det!”

TV-innslag og radioreklame provoserte frem meninger og synspunkter, og resulterte i en sterk debatt om kvinners situasjon i Slovakia.

Folkemøter
I ukene før parlamentsvalget ble det gjennomført folkemøter i 18 byer i Slovakia. Møtene ble ledet av ti kvinnelige opinionsledere innen det sosiale, kulturelle og politiske liv. Resultatet av alle debattene ble oppsummert i form av en sju-punkts kravliste som ble overlevert representanter for alle de politiske partiene i Slovakia like før valget.

Samtidig ble det holdt kurs over hele landet for å trene kvinner som jobber for ikke-statlige organisasjoner til å delta i politiske diskusjoner og i å formulere sine krav overfor politikere.

Stor gjennomslagskraft
Hadde velgermobiliseringen noen effekt? Ifølge en meningsmåling gikk 16 prosent av kvinnene til valgurnene som en direkte følge av kampanjen til ”Let’s do IT”. Rundt 80 prosent av de spurte visste hva organisasjonen stod for like før parlamentsvalget.

Etter valget i 2002 ble det etablert en egen kommisjon som skal arbeide for likestilling og kvinners rettigheter. Nettverket av ikke-statlige organisasjoner på lokalplan som jobber med kvinnespørsmål er også blitt styrket og utvidet som et resultat av aktivitetene til ”Let’s do IT!”.

333 gode svar
En annen velgermobiliseringskampanje hadde hele befolkningen som målgruppe. 333 kjente slovakere ble bedt om å gi en god grunn til å bruke stemmeretten sin. Svarene kunne man lese i en brosjyre, på en egen hjemmeside på internett og i form av tv- og radioreklame i slovakiske medier.

Det finnes en hjemmeside på slovakisk som beskriver dette prosjektet. Her kan også alle de 333 begrunnelsene leses.