Enkle verktøy - stor...

Enkle verktøy - stor enøk-gevinst

I de fleste landene i Sørøst-Europa finnes det et stort potensiale for økt energiøkonomisering i offentlige og private bygninger. Et norsk selskap har utviklet metodikk og dataverktøy for slike enøk-prosjekter, og kan vise til gode resultater.

ENSI (Energy Saving International) AS har spesialisert seg på å overvåke og analysere energiforbruket i bygninger. Mye av selskapets aktiviteter skjer i Sentral- og Sørøst-Europa, og som oftest i samarbeid med lokale partnere.

Med støtte fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU har ENSI gjennomført flere prosjekter i Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria. I alle disse landene er det et stort potensiale for å økt energieffektivisering i skoler, sykehus, barnehager, kontorbygninger og boligblokker.

- Vi har overført norsk kompetanse knyttet til hvordan man identifiserer, analyserer og gjennomfører enøk-prosjekter i denne typen bygninger, sier Trond Dahlsveen som er sjef for internasjonal avdeling i ENSI AS.

Enkelt å bruke
Det norske selskapet har utviklet en normtall-metode til å analysere energiforbruk. Den har vist seg å være svært nyttig i flere land i Sentral- og Sørøst-Europa. Ved hjelp av et enkelt dataprogram kan man beregne energiforbruket før og etter man renoverer bygninger og iverksetter andre ENØK-tiltak.

Den brukervennlige programvaren gjør kalkuleringen både lett og forståelig. Blant de energikrevende elementene som kan beregnes er oppvarming, ventilasjon, varmtvann, vifter, pumper og belysning.

ENSI har også utviklet et internett-basert system for fortløpende å overvåke energiforbruket til en eller flere bygninger. Systemet er meget enkelt, og det skal bare legges inn et minimum av informasjon før det kan tas i bruk. Ferdig definerte rapporter gjør det enkelt å analysere energiforbruket.

Lokale ringvirkninger
- Vår metode brukes nå ved de tekniske universitetene i Praha, Brno, Bratislava og Sofia. Mange av dem som har fått opplæring av oss har brukt sine kunnskaper til å gjennomføre konkrete enøk-prosjekter. Disse har gitt betydelige energibesparelser, forteller Dahlsveen.

- De lokale ringvirkningene forventes å bli store. Ikke minst fordi det hvert år utdannes mange ingeniører fra universitetene som vil benytte normtall-metoden i sitt virke.

Trond Dahlsveen kan fortelle at prosjektene i Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria også har gitt Norge god profilering gjennom seminarer og omtale i avisartikler, tekniske magasiner og på tv.

Tsjekkia og Slovakia:
Normtall-metoden til ENSI ble introdusert i Slovakia i 1992 og i Tsjekkia i 1994. Energiøkonomer ved det tekniske universitetet i Brno fikk opplæring, og en lærebok om energiovervåking av bygninger ble utarbeidet på slovakisk. Manualen ble også brukt i Tsjekkia.

I 2002 startet et nytt samarbeidsprosjekt mellom Norge og Tsjekkia og Slovakia med økonomisk støtte fra Handlingsplanen for søkerlandene til EU. Målet var å oppdatere den norske metodikken og de andre verktøyene som benyttes. Nye lærebøker på tsjekkisk og slovakisk ble ferdig i 2003.

"Train the trainers"
ENSI har lagt stor vekt på at de utviklede metodene blir gjort tilgjengelig for såvel dem som jobber med ENØK-relaterte aktiviteter og for studenter ved tekniske høyskoler. Den økonomiske støtten fra Norge har derfor også vært benyttet til å arrangere workshops og til å arrangere kurs for målgruppene under mottoet ”train the trainers”.

Du kan lese mer om prosjektene i denne sluttrapporten. Statusrapport fra desember 2002 gir ytterligere bakgrunnsinformasjon.