Kartlegger miljøstatus...

RAMMER

Kartlegger miljøstatus til elver

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) samarbeider med kolleger i Ungarn for å utvikle metoder og verktøy for å implementere EUs vanndirektiv.


Deltakere i forskningsprosjektet under feltarbeid på elven Kapos i Ungarn.

NIVA har hatt et treårig samarbeidsprosjekt med Vituki Consult i Ungarn. Pilotprosjektet kartlegger miljøstatusen til elven Kapos. Det finnes en informativ hjemmeside, kalt Aquapol som beskriver status og fremdrift.

Kartlegger forurensning
Hovedformålet med pilotprosjektet er å utvikle metoder og verktøy for å implementere EUs vanndirektiv i Ungarn. Direktivet som ble vedtatt i 2000 byr på en rekke tekniske og administrative utfordringer, både for nåværende og fremtidige EU-land. Blant annet skal miljøstatusen til alle vassdrag kartlegges for å beskytte og om mulig forbedre vannkvaliteten.

Prosjektet er finansiert med midler fra Forskningsrådets søkerlandprogram, som igjen har fått støtte fra Handlingsplanen. Målet er å bidra til at Ungarn blir fullt integrert i det politiske og økonomiske samarbeidet i Europa.

Pilotprosjektet som NIVA deltar i skal helt konkret lage modeller for å kartlegge ulike forurensningskilder og omfang i tilknytning til vassdrag og andre vannkilder. Til dette formålet har man valgt å bruke nedslagsfeltet til elven Kapos i Ungarn som eksempel. Fem byer og 203 landsbyer med til sammen 280.000 innbyggere er berørt.

Prøver ut modeller
Det siste året er det gjennomført feltarbeid i form av undersøkelser i vassdraget. En ny runde skal gjennomføres i 2004. Det prøves ut modeller for å beregne forurensning fra såkalte diffuse kilder, og et nytt konsept for beregning av samlet forurensningskapasitet er under utprøving.

I mai 2004 skal det avholdes en vitenskapelig workshop, og i oktober samme år samles deltakere fra ungarsk vannforvaltning til en konferanse. Etter planen skal forskningsprosjektet avsluttes i desember 2005.