Satsingsområdene for Handlingsplanen

RAMMER

Satsingsområdene for Handlingsplanen

De største satsingsområdene under Handlingsplanen for søkerlandene til EU har vært miljø, styrking av administrativ kapasitet, utdanning, helse og rettsapparatet. Justisområdet har økt i omfang og betydning i hele prosjektperioden.

I grove trekk kan de mange prosjektene grupperes i følgende innsatsområder:

Demokrati- og institusjonsbygging

Prosjekter som har bidratt til å styrke administrativ kapasitet, sivilsamfunnet og grunnleggende rettigheter. Kvinner og minoritetsgrupper har hatt særlig fokus blant annet gjennom tiltak mot trafficking. De viktigste prosjektene som er støttet er gjennomført i de baltiske landene samt Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria, Romania og til dels Polen.

Justisområdet

Prosjekter som har bidratt til styrking av rettssystemet, politisamarbeid og arbeid rettet mot korrupsjon. Har omfattet de fleste av søkerlandene men fokus har spesielt vært rettet mot de baltiske landene, Tsjekkia, Slovakia, Bulgaria og Romania.

Miljøtiltak og og bærekraftig utvikling

Prosjekter som har bidrett til å forbedre miljøsituasjonen gjennom overføring av kunnskap og teknologi og tillegg styrking av miljøvernforvaltningen. Hovedvekten av prosjektene har vært gjennomført i Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, de baltiske landene og delvis også på Malta.

Helse

Prosjektstøtten har i hovedsak vært rettet mot de baltiske landene og Polen. En av årsakene til dette er at helse er et viktig satsnings- og samarbeidsområde for alle landene i Østersjøområdet. Et gjennomgående tema er bekjempelse av hiv/aids og tuberkulose, reduksjon i bruken av antibiotika, primærhelsetjenester og smittevern ellers i vid forstand.

Utdannings- og forskningssamarbeid

Prosjekter innen dette satsningsområdet har delvis dekket målsettingen for de andre satsningsområdene. Fokus har vært på demokratibygging, helse og miljø. Prosjektene har skapt en arena for nettverksbygging mellom akademiske miljøer i søkerlandene og Norge. Utdannings- og forskningssamarbeidet har vært spesielt viktig i forholdet til de baltiske landene og Polen, men også i noen grad i Tsjekkia, Slovenia, Bulgaria, Romania og Ungarn.

Les mer: