Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 57-64 av 27578 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv)

  30.06.2021 Høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven som bl.a. gjelder mer effektive virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og transformasjon i byer og tettsteder, samt finansiering av

  Høringsfrist: 01.11.2021 Status: På høring

 • Veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med denne veilederen er å gi en mer utfyllende beskrivelse av forskriften om konsekvensutredninger (KU) fra 2017. Veilederen skal tydeliggjøre hvordan forskriftens bestemmelser er ment å tolkes, hvilke krav som stilles og hva departementet

 • Strategi for ytringsfrihet i utenriks- og utviklingspolitikken

  29.06.2021 Rapport Utenriksdepartementet

  Strategien omhandler viktige prioriteringer i Norges internasjonale arbeid for ytringsfrihet og mangfold av frie og uavhengige medier. Strategien beskriver samtidig hvordan Norge jobber for å fremme ytringsfrihet i FN, regionale organisasjoner og

 • Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2021

  Rapportering fra faggruppen for IA-avtalen

  29.06.2021 Rapport Arbeids- og sosialdepartementet

  IA-samarbeidets overordnede mål er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Faggruppen for IA-avtalen skal vurdere måloppnåelsen for IA-målene nasjonalt og i de ulike bransjer og sektorer i lys av

 • Høring om plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense

  29.06.2021 Høring Forsvarsdepartementet

  Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag om plikten til å fratre for militært tilsatte med særaldersgrense. Forslaget innebærer endringer i lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (lov 12. august 2016 nr. 77).

  Høringsfrist: 29.09.2021 Status: På høring

 • Høring – Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning

  29.06.2021 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Straffelovrådets utredning «Konfiskasjon av ting som har tilknytning til en straffbar handling». Dette er en tilleggsutredning til NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2:

  Høringsfrist: 15.10.2021 Status: På høring

 • Høring Storberget-utvalgets rapport "Du er henta"!

  29.06.2021 Høring Kunnskapsdepartementet

  Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken,jf. Innst. 2 S (2020-2021) og vedtak 156.. Som følge

  Høringsfrist: 01.10.2021 Status: På høring

 • Om r-konferanser

  29.06.2021 Brosjyre/veiledning Statsministerens kontor

  Regjeringskonferansene er svært viktige møter for den politiske avklaringen av saker som er til behandling i forvaltningen. Det betyr mye for regjering­ens arbeid at regjeringskonferansene er godt forberedt. Disse retningslinjene skal bidra til det.