Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

Viser 57-64 av 25060 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap.

  14.06.2017 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Det er besluttet at særorganenes fremtidig organisering blir gjenstand for en utredning, samt at det gjøres en vurdering av den fremtidige organiseringen av politiets nasjonale beredskapsressurser. Utvalgets mandat innebar å beskrive og vurdere

  Høringsfrist: 01.12.2017 Status: På høring

 • Høring om tidlig innsats i skolen

  14.06.2017 Høring Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1. - 4. trinn som

  Høringsfrist: 20.09.2017 Status: På høring

 • M-1/2017 - Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet ved instituttene under Landbruksog matdepartementet

  14.06.2017 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Retningslinjer for eksternfinansiert aktivitet er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juni 2017, og gjelder fra 1. januar 2018. Retningslinjene gjelder underliggende institutters forvaltning av eksternfinansiert aktivitet, og fastsetter

 • Deltakelse og mangfold - regjeringens innsats for personer med funksjonsnedsettelser 2014-2017

  13.06.2017 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Rapporten Deltakelse og mangfold viser en samlet oversikt over regjeringens innsats for mennesker med funksjonsnedsettelse.

 • OECD Reviews of Innovation Policy: Norway 2017

  Gjennomgang av den norske politikken for forskning og høyere utdanning

  13.06.2017 Rapport Kunnskapsdepartementet

  OECD har på etterspørsel fra Kunnskapsdepartementet foretatt en landgjennomgang som et kunnskapsbidrag til revideringen av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

 • Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

  13.06.2017 Høring Nærings- og fiskeridepartementet

  FNs konvensjon om åpenhet i traktatbasert voldgift mellom investorer og stater ("Mauritius-konvensjonen") av 10. desember 2014 forplikter stater til å følge UNCITRALs regler om åpenhet i investor-stat tvister ("ISDS") basert på eksisterende

  Høringsfrist: 15.09.2017 Status: På høring

 • Nytt fra EU-delegasjonen om kommunal- og regionalpolitikk, juni 2017

  12.06.2017 Rapport Utenriksdepartementet

  I årets fjerde utgave av nyhetsbrevet kan du blant annet lese mer om debatten rundt Europas fremtid og kommisjonens planer for kommuner og regioner. Du kan også lese om at norske kommuner som jobber med luftkvalitet og transportløsninger får

 • Rapport fra FNs kvinnekommisjon (CSW) 2017

  12.06.2017 Rapport Barne- og likestillingsdepartementet

  Den 61. sesjon i FNs kvinnekommisjon (CSW) fant sted i FNs hovedkvarter i New York i perioden 13.-24. mars 2017. Myndigheter, forskere, eksperter, praktikere og sivilsamfunn var samlet for å diskutere årets hovedtema, som var kvinners økonomiske