Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 361-380 av 444 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om reindrift i visse kommuner

  21.12.1984 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om konvensjon om reingjerder

  11.03.1983 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om tilskott til livssynssamfunn

  12.06.1981 Lover Barne- og familiedepartementet

  Livssynssamfunn som ikkje krenkjer rett og sømd, kan krevje årleg tilskot frå rikskassen.

  Se loven på lovdata.no

 • Verdipapirfondloven

  12.06.1981 Lov Finansdepartementet

  Verdipapirfondloven regulerer verdipapirfond og virksomheten til forvaltningsselskap for verdipapirfond. Loven inneholder blant annet regler om hvordan verdipapirfond må plassere sine midler, pliktig informasjon til investorer, regler om salg og

  Se loven på lovdata.no

 • Viltloven

  29.05.1981 Lov Klima- og miljødepartementet

  Viltloven regulerer alle viltlevende landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. Lovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltproduksjonen

  Se loven på lovdata.no

 • Forurensningsloven

  13.03.1981 Lov Klima- og miljødepartementet

  Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering.

  Se loven på lovdata.no

 • Ligningsloven

  13.06.1980 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder for utligning av skatt på formue og inntekt, og tonnasjeskatt, etter skatteloven og trygdeavgift etter folketrygdloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Sanksjonslov mot Iran

  06.06.1980 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om de bestemmelser som er nødvendige for å forhindre at norske borgere, selskaper, foreninger eller stiftelser har økonomisk eller annet samkvem med Iran, eller fysiske eller juridiske personer i Iran.

  Se loven på lovdata.no

 • Stiftelsesloven 1980

  23.05.1980 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

 • Målbruk i offentleg teneste (mållova)

  11.04.1980 Lover Kulturdepartementet

  Bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og skal vere jamstelte skriftspråk i alle organ for stat, fylkeskommune og kommune.

  Se loven på lovdata.no

 • Jordskifteloven

  21.12.1979 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Kulturminneloven

  09.06.1978 Lov Klima- og miljødepartementet

  Kulturminneloven har til formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del av vår kulturarv og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

  Se loven på lovdata.no

 • Reindriftsloven av 1978

  09.06.1978 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Loven på Samisk

 • Motorferdselsloven

  10.06.1977 Lov Klima- og miljødepartementet

  Motorferdsellovenregulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy, båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet

  Se loven på lovdata.no

 • Arbeidsmiljøloven - aml. (opphevet)

  04.02.1977 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Produktkontrolloven

  11.06.1976 Lov Klima- og miljødepartementet

  Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade eller miljøforstyrrelser. Miljøforvaltningen har ansvar for den delen av loven som skal forebygge at et produkt medfører forurensning, avfall, støy eller lignende, eller

  Se loven på lovdata.no

 • Dokumentavgiftsloven

  12.12.1975 Lov Finansdepartementet

  Dersom Stortinget vedtar at det skal svares dokumentavgift til statskassen, gjelder de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av denne lov. Departementet kan gi forskrifter om: hvem som er ansvarlig for at avgift blir svart, beregning og

  Se loven på lovdata.no

 • Petroleumsskatteloven

  13.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum, i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på

  Se loven på lovdata.no

 • Fjelloven

  06.06.1975 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Fjelloven gir regler for forvaltning av statsallmenningene. Loven regulerer retten til allmenningsbruk, regler for valg og drift av fjellstyrer og saksbehandlingsregler hvor det fattes enkeltvedtak. I tillegg omhandler loven forvaltning av de fleste

  Se loven på lovdata.no

 • Eigedomsskattelova

  06.06.1975 Lov Finansdepartementet

  Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova. Med skatteår er i lova meint det almanakkåret (budsjettåret) som eigedomsskatten vert utskriven for. Med eigedomsskattekontoret er meint det kontoret som har med å skriva ut

  Se loven på lovdata.no

Til toppen