Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 341-360 av 462 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om jord (jordlova)

  12.05.1995 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

  Se loven på lovdata.no

 • Lotteriloven – lottl.

  24.02.1995 Lov Kulturdepartementet

  Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde

  Se loven på lovdata.no

 • Helligdagsfredloven

  24.02.1995 Lov Barne- og familiedepartementet

  For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Smittevernloven

  01.01.1995 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at

  Se loven på lovdata.no

 • Enhetsregisterloven

  03.06.1994 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om konvensjon om kjemiske våpen

  06.05.1994 Lover Utenriksdepartementet

  Lova handlar om forbodet mot å utvikle, produsere, skaffe, lagre, overføre m.m. kjemiske våpen i strid med Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen.

  Se loven på lovdata.no

 • Naturskadeloven

  25.03.1994 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for statens erstatningsordning for naturskader. Ordningen er hjemlet i naturskadeloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Regnskapsførerloven

  18.06.1993 Lov Finansdepartementet

  Enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre, jf. § 2 første ledd, skal være autorisert av Finanstilsynet i samsvar med denne lov.Finanstilsynet kan ved forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra autorisasjonsplikten og i tvilstilfelle

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om AFP for offentlige tjenestemenn

  11.06.1993 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om vederlag for kunstvisning

  28.05.1993 Lov Kulturdepartementet

  For offentlig visning av eksemplarer i offentlig eie av verk av billedkunst og kunsthåndverk og fotografiske verk skal det ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Det samme gjelder for offentlig visning av slike eksemplarer

  Se loven på lovdata.no

 • Genteknologiloven

  02.04.1993 Lov Klima- og miljødepartementet

  Genteknologiloven regulerer fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer. Bestemmelsene gjelder også for stoffer og produkter som består av eller inneholde genmodifiserte organismer.

  Se loven på lovdata.no

 • Planteforedlerloven

  12.03.1993 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov til sjømannspensjonsloven

  29.01.1993 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Forsøksloven

  01.01.1993 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om husdyravl

  04.12.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Arkivlova - arkl.

  04.12.1992 Lover Kulturdepartementet

  Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida.

  Se loven på lovdata.no

 • Kringkastingsloven - kringkl.

  04.12.1992 Lov Kulturdepartementet

  Norsk rikskringkasting har rett til å drive kringkasting. Andre enn Norsk rikskringkasting må ha konsesjon for å drive kringkasting eller lokalkringkasting som formidles via senderanlegg som er konsesjonspliktige etter § 2-2. Konsesjon skal være

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om offentlig støtte

  27.11.1992 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • EØS-loven

  27.11.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Bestemmelsene i hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde skal gjelde som norsk lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Kommuneloven (1992)

  25.09.1992 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale

  Se loven på lovdata.no