Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 341-360 av 443 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om avgift på utslipp av CO2

  21.12.1990 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt

  Se loven på lovdata.no

 • Stadnamnlova - stadnl.

  18.05.1990 Lover Kulturdepartementet

  Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

  Se loven på lovdata.no

 • Alkoholloven

  01.01.1990 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense

  Se loven på lovdata.no

 • Statistikkloven

  16.06.1989 Lov Finansdepartementet

  Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet. Statistikk er tallfestede

  Se loven på lovdata.no

 • Pliktavleveringslova - avlvl.

  09.06.1989 Lover Kulturdepartementet

  Føremålet med denne lova er å tryggja avleveringa av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for

  Se loven på lovdata.no

 • Forskotteringsloven - forskl.

  17.02.1989 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

  23.12.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Loven angir vilkårene for statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.

  Se loven på lovdata.no

 • Finansieringsvirksomhetsloven

  10.06.1988 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner når annet ikke følger av bestemmelse i eller i medhold av loven. Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved

  Se loven på lovdata.no

 • Permitteringslønnsloven

  06.05.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiverne lønnsplikt i deler av permitteringsperioden. Permitteringsregelverket er en form for forsikringsordning, som innebærer reduserte kostnader som følger av svingninger i aktiviteten. Arbeidsgiverperioden

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om ferie – ferieloven

  29.04.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om ferie (ferieloven) skal sikre at arbeidstakere årlig får ferie, fritid og feriepenger.

  Se loven på lovdata.no

 • Eksportkontrolloven

  18.07.1987 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om at varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes

  Se loven på lovdata.no

 • Sameloven

  12.06.1987 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

  Se loven på lovdata.no

 • Bibliotekvederlagsloven

  29.05.1987 Lov Kulturdepartementet

  Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

  Se loven på lovdata.no

 • Film- og videogramlova - filml.

  15.05.1987 Lover Kulturdepartementet

  Denne lova gjeld framsyning og omsetning av film og videogram i næring. Lova gjeld ikkje kringkasting slik dette er definert i kringkastingsloven.

  Se loven på lovdata.no

 • Statens petroleumsforsikringsfond

  30.05.1986 Lov Olje- og energidepartementet

  Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som

  Se loven på lovdata.no

 • Folkebibliotekloven

  20.12.1985 Lov Kulturdepartementet

  Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en

  Se loven på lovdata.no

 • Sentralbankloven

  24.05.1985 Lov Finansdepartementet

  Norges Bank er landets sentralbank. Banken skal være et utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og overfor utlandet og overvåke

  Se loven på lovdata.no

 • Plan- og bygningsloven (1985)

  14.05.1985 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Plan- og bygningsloven legger opp til et system for helhetlig planlegging for statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet, der bruken av arealer og andre naturressurser vurderes sammen med sektorenes planlegging og økonomiske forutsetninger.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om reinbeitekonvensjon

  29.03.1985 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om reindrift i visse kommuner

  21.12.1984 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

Til toppen