Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 341-360 av 447 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

  • Lov om inspeksjon av styrker i Europa

    29.05.1992 Lov Utenriksdepartementet

    Lov om at det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

    Se loven på lovdata.no

  • Laks- og innlandsfiskloven

    15.05.1992 Lov Klima- og miljødepartementet

    Laks- og innlandsfiskloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, inkludert ål. Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder som utgangspunkt også

    Se loven på lovdata.no

  • Ekteskapsloven

    04.07.1991 Lov Barne- og familiedepartementet

    Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

    Se loven på lovdata.no

  • Energiloven

    01.01.1991 Lov Olje- og energidepartementet

    Se loven på lovdata.no

  • Lov om avgift på utslipp av CO2

    21.12.1990 Lov Finansdepartementet

    For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO2-avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt

    Se loven på lovdata.no

  • Stadnamnlova - stadnl.

    18.05.1990 Lover Kulturdepartementet

    Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

    Se loven på lovdata.no

  • Alkoholloven

    01.01.1990 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

    Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense

    Se loven på lovdata.no

  • Statistikkloven

    16.06.1989 Lov Finansdepartementet

    Denne lov skal fremme effektiv produksjon av tjenlig statistikk gjennom regler for innsamling og bruk av opplysninger til statistiske formål og gjennom regler for Statistisk Sentralbyrås organisasjon og virksomhet. Statistikk er tallfestede

    Se loven på lovdata.no

  • Pliktavleveringslova - avlvl.

    09.06.1989 Lover Kulturdepartementet

    Føremålet med denne lova er å tryggja avleveringa av dokument med allment tilgjengeleg informasjon til nasjonale samlingar, slik at desse vitnemåla om norsk kultur og samfunnsliv kan verta bevarte og gjorde tilgjengelege som kjeldemateriale for

    Se loven på lovdata.no

  • Forskotteringsloven - forskl.

    17.02.1989 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

    Formålet med bidragsforskott er å sikre at barn som omfattes av loven får utbetalt et underholdsbidrag fra det offentlige hver måned.

    Se loven på lovdata.no

  • Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

    23.12.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

    Loven angir vilkårene for statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor.

    Se loven på lovdata.no

  • Finansieringsvirksomhetsloven

    10.06.1988 Lov Finansdepartementet

    Loven gjelder finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner når annet ikke følger av bestemmelse i eller i medhold av loven. Som finansieringsvirksomhet regnes å yte, formidle eller stille garanti for kreditt eller på annen måte medvirke ved

    Se loven på lovdata.no

  • Permitteringslønnsloven

    06.05.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

    Permitteringslønnsloven pålegger arbeidsgiverne lønnsplikt i deler av permitteringsperioden. Permitteringsregelverket er en form for forsikringsordning, som innebærer reduserte kostnader som følger av svingninger i aktiviteten. Arbeidsgiverperioden

    Se loven på lovdata.no

  • Lov om ferie – ferieloven

    29.04.1988 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

    Lov om ferie (ferieloven) skal sikre at arbeidstakere årlig får ferie, fritid og feriepenger.

    Se loven på lovdata.no

  • Eksportkontrolloven

    18.07.1987 Lov Utenriksdepartementet

    Lov om at varer og teknologi som kan være av betydning for andre lands utvikling, produksjon eller anvendelse av produkter til militært bruk eller som direkte kan tjene til å utvikle et lands militære evne, samt varer og teknologi som kan benyttes

    Se loven på lovdata.no

  • Sameloven

    12.06.1987 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

    Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

    Se loven på lovdata.no

  • Bibliotekvederlagsloven

    29.05.1987 Lov Kulturdepartementet

    Opphavsmenn til verk som disponeres til utlån i offentlige bibliotek, skal ytes vederlag gjennom årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

    Se loven på lovdata.no

  • Film- og videogramlova - filml.

    15.05.1987 Lover Kulturdepartementet

    Denne lova gjeld framsyning og omsetning av film og videogram i næring. Lova gjeld ikkje kringkasting slik dette er definert i kringkastingsloven.

    Se loven på lovdata.no

  • Statens petroleumsforsikringsfond

    30.05.1986 Lov Olje- og energidepartementet

    Petroleumsforsikringsfondets formål er å tjene som en reserve for utbetalinger til dekning av skader og ansvar som rammer staten i egenskap av direkte økonomisk deltager i petroleumsvirksomheten. Fondet skal dekke statens andel av utbetalinger som

    Se loven på lovdata.no

  • Folkebibliotekloven

    20.12.1985 Lov Kulturdepartementet

    Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en

    Se loven på lovdata.no

Til toppen