Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 321-340 av 457 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om interkommunale selskaper

  29.01.1999 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Loven gjelder for interkommunalt selskap. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige deltakere har et begrenset

  Se loven på lovdata.no

 • Revisorloven

  15.01.1999 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver.

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om Konvensjonen mot personellminer

  18.07.1998 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om forbudet mot å bruke, utvikle, produsere, erverve, lagre eller overføre antipersonellminer i strid med Konvensjon av 18. september 1997 om forbud mot bruk, lagring, produksjon og overføring av antipersonellminer og om ødeleggelse av slike

  Se loven på lovdata.no

 • Regnskapsloven

  17.07.1998 Lov Finansdepartementet

  Loven gjelder regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 1 til 12 som er hjemmehørende i Norge, samt regnskapspliktige som nevnt i § 1-2 første ledd nr. 13. Kongen fastsetter regler om denne lovs anvendelse for Norges økonomiske sone og for

  Se loven på lovdata.no

 • Fritids- og småbåtloven

  26.06.1998 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Sikkerhetsloven

  20.03.1998 Lov Forsvarsdepartementet

  (20.03.1998)

  Se loven på lovdata.no

 • Innførsle- og utførslereguleringslova

  06.06.1997 Lover Utenriksdepartementet

  Lov om om forbod mot eller krav om serskilt løyve for innførsle eller utførsle av varer, medreikna levande planter og dyr.

  Se loven på lovdata.no

 • Nordfundloven

  09.05.1997 Lov Utenriksdepartementet

  Loven omhandler statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) som har til formål å medvirke med egenkapital og annen risikokapital, samt yte lån og stille garantier til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet i

  Se loven på lovdata.no

 • Folketrygdloven

  28.02.1997 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall.

  Se loven på lovdata.no

 • Artistskatteloven

  13.12.1996 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder beregning og oppgjør av skatt på bruttoinntekter til utenlandsk artist eller foretak i forbindelse med aktivitet utøvet av artisten i riket eller på norsk registrert fartøy eller på norsk kontinentalsokkel.

  Se loven på lovdata.no

 • Jan Mayen-skatteloven

  29.11.1996 Lov Finansdepartementet

  Personer som oppholder seg på Jan Mayen eller i de norske bilandene i Antarktis, svarer skatt av inntekt vunnet ved arbeid der etter bestemmelsene om lønnstrekk i lov om skatt til Svalbard. Lov om skatt til Svalbard § 2-2 gjelder tilsvarende.

  Se loven på lovdata.no

 • Svalbardskatteloven

  29.11.1996 Lov Finansdepartementet

  Denne lov gjelder skatt til Svalbard av formue og inntekt, herunder ligning, betaling og innkreving av slik skatt. Svalbard omfatter de områder av kongeriket Norge som er nevnt i lov om Svalbard av 17. juli 1925 nr. 11 § 1 annet ledd. Stortinget

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om europeiske samarbeidsutvalg m.v.

  23.08.1996 Lov Arbeids- og sosialdepartementet

  Lovens formål er å åpne adgang til å allmenngjøre bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg eller tilsvarende samarbeidsformer, for å bedre arbeidstakernes rett til informasjon og konsultasjon i foretak og konserner som driver

  Se loven på lovdata.no

 • Naturoppsynsloven

  21.06.1996 Lov Klima- og miljødepartementet

  Naturoppsynsloven er en paraplylov som hjemler oppsynsmyndighet gjennom kontroll med bestemmelsen i naturmangfoldloven, markaloven, viltloven, motorferdselloven, laks- og innlandsfiskeloven, friluftsloven, småbåtloven, kulturminneloven og deler av

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om regulering av byggje- og anleggsverksemd

  22.03.1996 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Er det fare for vekstkonsentrasjonar som trugar den økonomiske stabiliteten og som kan føre til alvorlege samfunnsproblem, kan Kongen ved forskrift gje nærmare føresegnar om regulering av byggje- og anleggsverksemda. Det kan mellom anna fastsetjast

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om jord (jordlova)

  12.05.1995 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

  Se loven på lovdata.no

 • Lotteriloven – lottl.

  24.02.1995 Lov Kulturdepartementet

  Formålet med loven er å sikre at lotterier avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative sosiale konsekvenser av lotterier, samtidig som det legges til rette for at lotterier kan være en god inntektskilde

  Se loven på lovdata.no

 • Helligdagsfredloven

  24.02.1995 Lov Barne- og familiedepartementet

  For å verne om det gudstjenestelige liv og den alminnelige fred på helligdager og for å gi høytiden ro og verdighet, skal det være helligdagsfred i samsvar med reglene i denne lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Smittevernloven

  01.01.1995 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at

  Se loven på lovdata.no

 • Enhetsregisterloven

  03.06.1994 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne lov skal fremme effektiv utnyttelse og samordning av offentlige opplysninger om juridiske personer, enkeltpersonforetak og andre registreringsenheter gjennom regler for oppretting, organisering og drift av et landsdekkende enhetsregister.

  Se loven på lovdata.no

Til toppen