Historisk arkiv

Bruk av revisorattestasjoner i statlig tilskuddsforvaltning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik I

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Bruk av revisorattestasjoner i statlig tilskuddsforvaltning

Rapport fra arbeidsgruppe.

Avgitt til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Sosial- og helsedepartementet

Oslo, mai 1998

Magne Steinsmo, leder

Lasse Birkeland
Reidar Enger
Ole Jan Hauge
Per Eivind Hem
Anders Myhren
Dag A. Omholt
Alette Schreiner
Odd Vegsund

___________________

Tone H. Sollien

      Forord

 1. Sammendrag og tilrådinger
 2. Arbeidsgruppens arbeid
 3. Regler om tilskuddsforvaltning i staten
 4. Kontroll i tilskuddsforvaltningen
 5. Lov og regelverk om revisjon og særattestasjoner
 6. Gjennomgang av rapporter vedrørende kontroll og bruk av særattestasjoner, herunder rapporter fra Riksrevisjonen
 7. Metodikk for valg av kontrollopplegg
 8. Nærmere om statlige tilskudd til kommunesektoren
 9. Gjennomgang av utvalgte tilskuddsordninger

  Vedlegg: Nærmere om revisors gjennomgang av intern kontroll og om revisors ansvar for å avdekke misligheter