Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeridepartementet

Pressemelding

Nr.: 95/2001
Dato: 10.11.2001
Kontaktperson: Informasjonssjef Bjarne Myrstad 91 84 37 37

Enighet om norsk-russisk kvoteavtale for 2002

Norge og Russland er enige om en totalkvote for norsk-arktisk torsk på 395.000 tonn for 2002. I tillegg kommer en kvote på 40.000 tonn kysttorsk. Dette er en videreføring av kvoten for inneværende år, og i tråd med den avtalen som ble inngått i Tromsø i november 2000, der Norge og Russland var enige om å holde torskekvoten stabil de neste tre årene. Avtalen vil innebære at en kan forvente en moderat økning i gytebestanden i 2003. Partene er videre enige om å etablere en egen vitenskapelig samarbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til langsiktige strategier for bærekraftig forvaltning av fellesbestandene, i første omgang norsk-arktisk torsk. Det ble også enighet om fortsatt å styrke landenes samarbeid om kontroll av fiskeriene.

Avtalen ble undertegnet lørdag etter møter i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i St. Petersburg 5. - 10. november.

- Jeg er fornøyd med at vi har oppnådd en avtale. Vi har lagt til grunn fjorårets avtale om jevnt uttak av torskebestanden i tre år, selv om bestandsvurderingen ikke er like bra som i fjor. Det er hensynet til forutsigbarhet og stabilitet som ligger bak. Med den kvoten som er fastsatt vil både totalbestanden og gytebestanden fortsette å vokse, sier fiskeriminister Svein Ludvigsen. - De langsiktige utsiktene er noe uklare, og vi har derfor satt ned arbeidsgruppen som skal komme med forslag om en langsiktig, bærekraftig forvaltning. Dermed vil Den norsk-russiske fiskerikommisjonen kunne drøfte mål og tiltak på neste års møte, understreker Ludvigsen.

Totalkvoten av torsk for 2002 er som nevnt 395.000 tonn. Etter overføringen mellom partene er den norske totalkvoten for torsk neste år 195.550 tonn, inklusive 40.000 tonn kysttorsk. Den russiske kvoten i 2002 er 183.550 tonn. Tredjelandskvoten for 2002 er 55.900 tonn. Disse kvotenivåene er uendret fra 2001.

Norge og Russland har også avtalt en videreføring av totalkvoten for norsk-arktisk hyse på 85.000 tonn. Etter overføringer fra Russland får Norge 46.300 tonn og Russland 34.300 tonn. Tredjelandskvoten er fastsatt til 4.400 tonn.

For kongekrabbe ble partene enige om tekniske reguleringstiltak og en omforent beskatningsstrategi. Strategien innebærer at partene kan fange inntil 20 % av antall hannkrabber over minstemål i egen sone. Basert på foreliggende bestandsmålinger vil dette innebære kvoter på henholdsvis 100.000 og 300.000 krabber i norsk og russisk sone for sesongen 2002/2003. Vedtakene i kommisjonen innebærer en normalisering av det norske kongekrabbefisket fra og med neste sesong. Det var dessuten enighet om å styrke forskningsinnsatsen på krabbe, blant annet krabbens innvirkning på økosystemet i Barentshavet.

Det er videre avtalt en vinterloddekvote på 650.000 tonn som er 20.000 tonn høyere enn kvoten i inneværende år. Neste års kvote er fordelt med 390.000 tonn til Norge og 260.000 til Russland.

Kvoteoverføringene mellom partene er uendret fra i år. Dette innebærer blant annet at Norge har tildelt Russland en kvote på 2000 tonn snabeluer for forskningsformål, bifangstkvoter på 1500 tonn uer og 5000 tonn sei, samt en kvote på 2000 tonn steinbit.

Russland har i tillegg til overføringer av 6 000 tonn torsk og 6 000 tonn hyse, tildelt Norge kvoter på 3000 tonn reker, 1500 tonn steinbit og 1000 tonn flyndre. Norge kan som før fange inntil 5000 voksen sel i russisk sone i Østisen.