Historisk arkiv

T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

T-986
ISBN 82-7243-958-6

For nedlasting:

Et av virkemidlene for stedsforming er stedsanalyse som grunnlag for bedre stedsforståelse og målinnretting i planlegging og byggesaksbehandling Det er økende
interesse for å vektlegge estetiske kvaliteter og lokal identitet ved utforming og vedlikehold av det fysiske miljøet i våre steder.

Miljøverndepartementets veilederhefte «Stedsanalyse - innhold og gjennomføring» tar sikte på å gi inspirasjon og veiledning i utarbeiding av stedsanalyser. Som supplement til veilederen er det utarbeidet 4 hefter med eksempler på utførte analyser. Eksempelheftene viser både metoder og anvendelsesmuligheter for stedsanalyser. Analysene er konsentrert om temaene historisk utvikling, natur og landskap, bebyggelsens organisering og bygninger og andre enkeltelementer, slik det er anbefalt i veilederen. Vi håper veilederen og eksempelheftene til sammen vil gi et godt grunnlag for å velge et opplegg for stedsanalyse tilpasset sted, oppgave og situasjon.

 

 

T-986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring

ISBN 82-7243-958-6

Formålet med heftet er å gi inspirasjon og veiledning i utarbeiding av stedsanalyser. Heftet inneholder blant annet en gjennomgang av hva en stedsanalyse bør inneholde og hovedtrekkene i noen av de mest aktuelle metodene som er nyttet hittil. Siktemålet er et felles opplegg som kan tilpasses ulike steder og oppgaver.

Dette heftet er supplert med eksempelhefter fra steder hvor stedsanalyse er gjennomført (se under).

Målgruppen for heftet er først og fremst fagfolk som skal utarbeide stedsanalyser. Mange av disse vil finne at det er analysetemaer som kunne vært berørt mere utfyllende. Det ligger imidlertid begrensninger i det metodegrunnlaget som hittil finnes, for eksempel vedrørende naturgrunnlag, økosystemer og kulturmiljø.

T986 Stedsanalyse - Innhold og gjennomføring (1993) - forside
 

T-987 Stedsanalyse - Eksempel Brumunddal

ISBN 82-7243-951-4

Dette eksempelheftet om stedsanalyse for Brumunddal viser en framgangsmåte bygd på prinsippene i «Realistisk byanalyse» (Ellefsen/ Tvilde 1990).

Analysen ble gjennomført i 1992 i forbindelse med arbeidet med ny kommunedelplan. Arbeidet er en del i en bredt anlagt stedsutviklingsstrategi som også omfatter de sosiale problemene stedet har stått overfor. Arbeidet er utført av fagfolk med stor lokalkunnskap og er også blitt presentert for lesere med lokalkunnskap.

Retningslinjene til planen er omredigert slik at prinsipiell oppbygning og  sammenheng til analysematerialet kommer tydeligere fram.

T987 Stedsanalyse - Eksempel Brummundal (1993), forside eksempelhefte
   

T-988 Stedsanalyse - Eksempel Sykkylven

ISBN 82-7243-952-2

Dette dømeheftet om stadanalyse i Sykkylven viser ein framgangsmåte bygd på «kvalitativ stadanalyse».

Analysen blei gjennomført i 1992-93 i samband med ein revisjon av kommunedelplanen for Aursnes-Tynesområdet i Sykkylven kommune. Landbruksstyresmaktene hadde innseiing til fleire av områda som i framlegget til kommunedelplan var omdisponerte til sentrumsutvidingar og bustadområde.

Stadanalysen blei utvikla for å avdekkje og tydeleggjere kvalitetane ved staden, som føresetnad for eit nytt planframlegg. Ei politisk oppnemnd styringsgruppe i Sykkylven har ansvaret for framlegget til ny kommunedelplan. Fleire av ideane og planforslaga som er presentert i heftet er tatt inn i det nye utkastet til kommunedelplan, mens andre er under drøfting eller forkasta.

T-988 Stedsanalyse - Eksempel Sykkylven (1993), forside eksempelhefte
   

T-989 Stedsanalyse - Eksempel Halden

ISBN 82-7243-953-0

Dette eksempleheftet om stedsanalyse Halden viser en framgangsmåte som legger vekt på kulturhistoriske verdier.

Sentrumsplanen for Halden som ble utarbeidet i perioden 1979 - 81, var ingen tradisjonell plan. Den fikk form av en analyse som la vekt på den historiske utviklingen og den gamle bygningsmassen.

På 70-tallet var det flere opprivende bevaringsdebatter i Halden. Planarbeidet ble utløst av fredningen av Sjøbodene på Lekterbrygga i desember 1978. Planen ble vedtatt i kommunestyret i 1983. Analysen i Sentrumsplanen er siden videreutviklet med en bredere analyse av den historiske utviklingen, spesielt med tanke på bystrukturelle trekk, og en landskapsanalyse. I dette eksempelheftet er analysene som er gjennomført i Halden sammenfattet og redigert og supplert med nye illustrasjoner.

T987 Stedsanalyse - Eksempel Halden (1993), forside eksempelhefte
   
T-990 Stedsanalyse - Eksempel Hokksund ISBN 82-7243-954-9

Dette eksempelheftet med stedsanalyse Hokksund viser en framgangsmåte med elementer hentet fra flere metoder.

Hovedutgangspunktet for framstillingen er rapporten «Tettstedsforbedring i Hokksund, del l, stedskarakter og byggeskikk» (1991). Heftet henter også analysemateriale fra forprosjektrapporten til Statens vegvesens prøveprosjekt for miljøprioritert gjennomkjøring (MPG) i Hokksund (1992), og fra andre deler av TON-prosjektet, der det har vært arbeidet med oppvvekstmiljøet og stedsforming på grendenivå.

I dette heftet er stedsanalysene som er utført i forbindelse med prosjektarbeidet i Hokksund, redigert og sammenfattet. Materialet i de tre
prosjekt-rapportene fra Hokksund er supplert på enkelte punkter, og det er utarbeidet en del nye illustrasjoner. Situasjonen ved prosjektstart i
1991 er definert som nå-situasjon.

T-990 stedsanalyse - Eksempel Hokksund (1993) - forside