Historisk arkiv

Flere får varig tilrettelagt arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil at flere skal kunne delta i arbeidslivet, og øker derfor bevilgningene til varig tilrettelagt arbeid. Rundt 200 flere personer som trenger varig tilrettelagt arbeid vil kunne få det neste år.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid med 15 millioner kroner, tilsvarende om lag 125 plasser i 2018. I tillegg vil det bli foreslått å omdisponere 11 millioner kroner til forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi, noe som tilsvarer om lag 75 plasser. Totalt vil det bety om lag 200 flere kan få varig tilrettelagt arbeid neste år. 

– Varig tilrettelagt arbeid er et viktig og populært tilbud til uføretrygdede som både vil og kan bidra i arbeidslivet. Med ytterligere 200 plasser går ventetiden ned og flere får brukt evnene sine, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

Regjeringen vil også igangsette et treårig forsøk der noen kommuner får et utvidet ansvar for å gi tilrettelagt arbeid til personer som er i målgruppa for varig tilrettelagt arbeid.

Fakta om varig tilrettelagt arbeid

  • Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser i form av ansettelse i skjermede eller ordinære arbeidsplasser. Deltakerne er fast ansatt, men mottar uføretrygd istedenfor ordinær lønn. 
  • Da regjeringen overtok i 2013 var det 9200 plasser. Bevilgningen for 2018 gir rom for å gjennomføre om lag 9 825 tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid. I tillegg kommer 75 plasser gjennom forsøksordningen i kommunene.
  • Regjeringen innførte også i 2016 en permisjonsordning for personer i varig tilrettelagt arbeid slik at de som vil kan prøve seg med tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv, men beholde muligheten til å gå tilbake til skjermet virksomhet.