Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Styrker sikkerhetsarbeidet i petroleumsvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår å styrke oppfølgingen av alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten med til sammen 22 millioner kroner. Petroleumstilsynet foreslås styrket med 17 millioner kroner til videre oppfølging av næringen, og i tillegg foreslås 5 millioner kroner til opprettelse av en fast ordning for uavhengige undersøkelser i regi av Statens havarikommisjon.

– Selv om sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet har vært høy over tid, kan et fortsatt høyt sikkerhetsnivå likevel ikke tas for gitt. Med denne styrkingen trapper vi opp innsatsen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

I 2020 ble det rapportert en betydelig økning i antall alvorlige hendelser på landanleggene innen petroleumssektoren, og Petroleumstilsynet har iverksatt et historisk høyt antall granskinger.

For å møte utviklingen er det nødvendig å styrke og videreutvikle Petroleumstilsynets oppfølging av næringen, samt å øke læringen etter sikkerhetshendelser. Både Petroleumstilsynets kapasitet, kompetanse og systemer for informasjonsdeling og samhandling med næringen styrkes.

Det foreslås også at det opprettes en fast ordning for undersøkelser i sektoren, og at ordningen legges til Statens Havarikommisjon.