Historisk arkiv

Rapport om private aktører i barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Vista Analyse kartlagt bruken av private aktører i barnevernet, og vurdert konsekvensene av dagens praksis og behovet for endringer på dette området.

Rapporten bidrar til økt kunnskap om kommunenes bruk av private aktører. Rapporten gir også nyttige innspill til hvordan man kan legge til rette for at kommunene på en god og hensiktsmessig måte kan gjennomføre kjøp fra private aktører, slik at markedet for barnevernstjenester bedre enn i dag.

- Jeg ønsker at det fortsatt skal legges til rette for private aktører på fosterhjemsområdet og et mangfold av tilbydere, men rapporten peker på noen reelle utfordringer knyttet til bruken av private aktører i barnevernet. Dette er utfordringer som jeg ønsker å ta tak i og gjøre noe med. Vi må være sikre på at dagens praksis ikke går utover barn og unge som får hjelp fra barnevernet. Sammen med Bufdir skal vi finne frem til nødvendige tiltak som kan bidra til at dette blir gjort på en hensiktsmessig og forsvarlig måte, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

I departementet pågår det nå et omfattende arbeid knyttet den fremtidige ansvarsdelingen mellom kommunene og staten i barnevernet. Forslag til lovendringer er på høring, med høringsfrist 10. juni. I mars la regjeringen fram en fosterhjemsmelding, den første i sitt slag. I meldingen er det varslet at balansen mellom bruk av fosterhjem og institusjon skal vurderes. Dette er et tiltak Vista anbefaler.

- Jeg er opptatt av en grundig og bred prosess i arbeidet med å skape et bedre barnevern, og denne rapporten blir et viktig bidrag. I vårt høringsforslag til lovendringer peker vi på mange av utfordringene som Vista adresserer i denne rapporten. Vi varsler blant annet at vi vil utrede ulike former for innretning av private aktørers rammevilkår, særlig på fosterhjemsområdet, med sikte på at tydeligere rammer skal være på plass før ny ansvarsdeling mellom stat og kommune trer i kraft, avslutter statsråden.

Høringsnotatet vil bli etterfulgt av en proposisjon til Stortinget våren 2017.

Last ned rapporten (PDF, 1,4 MB).