Historisk arkiv

Renholdstjenester i forsvarssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Det er et viktig mål for Regjeringen å effektivisere offentlig sektor. Konkurranse er et av flere viktige virkemidler for å bruke samfunnets ressurser effektivt. Vi må innrette forsvarssektoren mot kjernevirksomheten, og samtidig arbeide tettere med næringslivet. Dette vil gi oss den beste utnyttelsen av ressursene, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarssektoren bruker i overkant av 300 millioner kroner hvert år på renhold, og Forsvarsbygg er i dag monopolleverandør til Forsvaret. En departementsledet arbeidsgruppe med medlemmer fra Forsvaret og Forsvarsbygg vurderte i perioden 2012 til 2013 hvordan anvendelsen av forvaltningsmodellen for eiendom, bygg og anlegg kunne forbedres. En av konklusjonene fra dette arbeidet var å treffe tiltak som sikret Forsvarets valgfrihet innenfor modellen. Kjøp av renholdstjenester var ett av områdene der brukerrepresentanter ønsket større fleksibilitet.  

Forsvarsdepartementet besluttet høsten 2014 å oppheve Forsvarsbyggs monopol på å levere renholdstjenester til Forsvaret, og Forsvaret skal fra 1. mai 2016 anskaffe renholdstjenester for hele forsvarssektoren basert på konkurranse i det åpne marked. Dette vil bidra til at vi kan frigjøre midler til å styrke den operative evnen, gjennom flere timer til seiling, flyvning, øving og trening.

Forsvarsdepartementet har funnet en god løsning som ivaretar personellet. Renholdspersonellet i Forsvarsbygg er sikret arbeid hos ny leverandør i henhold til arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse, med de rettighetene dette gir de ansatte. Blant annet vil de få videreført sitt lønnsnivå, feriepenger og ansiennitet hos ny leverandør. I tillegg vil alle som har jobbet mer enn tre år ha en oppsatt pensjonsrett i Statens pensjonskasse.

-Dette er viktig for å skape forutsigbarhet om fremtidig jobbsituasjon, sier forsvarsministeren.

Forsvarsdepartementet har også bestemt at det skal innføres en god overgangsordning for de eldste renholdsansatte med lang ansiennitet. Derfor vil arbeidstakerne som er 60 år eller eldre med 15 års ansiennitet eller mer gis tilbud om å fortsette sitt arbeidsforhold i Forsvaret.

-Det har vært viktig for meg å ta hensyn til de eldste renholdsansatte for å sikre dem forutsigbarhet frem til pensjonsalder, sier forsvarsministeren.