Historisk arkiv

Tiltaksplan for oppfølging av veteraner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen vil fastsette en tiltaksplan for oppfølging av veteranmeldingen "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid" for å ytterligere forankre innsatsen overfor veteraner fra internasjonale operasjoner.

-Arbeidet med å anerkjenne, ivareta og følge opp veteraner fra internasjonale operasjoner har kommet langt. De fleste veteraner bor i dag i en kommune med en egen veteranplan, og målet er at alle kommuner det gjelder skal ha dette. Veteranpopulasjonen er imidlertid sammensatt og dynamisk. Ivaretakelse av disse er dermed et viktig og kontinuerlig arbeid som vi må fortsette å jobbe med, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Veteranarbeidet er tverrsektorielt, og det er viktig å følge opp tiltak som allerede er iverksatt. Regjeringen har i tillegg fastsatt en tiltaksplan som vil danne grunnlaget for det videre tverrsektorielle samarbeidet.

Det er viktig å sikre at veteranene fra internasjonale operasjoner er kjent med hvilke rettigheter og ressurser de har krav på. I tillegg er det avgjørende at det sivile hjelpeapparatet har god kompetanse og samhandling. Særlig viktig er det at fastleger og annet helsepersonell har den rette kunnskapen, og at de vet hvor de kan ta kontakt for informasjon om veteranrelaterte utfordringer. Regjeringen vil også utvikle en fellesdepartemental kommunikasjonsplan for arbeidet med oppfølging av veteraner.

Regjeringen vil også sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i relevante fagnettverk for innsatspersonell. Dette skal bidra til utvikling og deling av kompetanse og bidra til samhandling på feltet.

For å bedre oppfølgingen av personellets familier vil regjeringen også legge vekt på etablering og kompetanseheving av regionale veterankontakter på utvalgte familievernkontor nær Forsvarets største avdelinger. Regjeringen vil også arbeide for større åpenhet omkring psykisk helse og motvirkning av stigmatisering av psykiske helseskader blant personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, gjennom økt kunnskap, bevissthet og informasjon. Særlig viktig blir det å følge opp arbeidet med forskning, blant annet om veteraners familier og psykiske helse. Regjeringen vil kartlegge prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandsoperasjoner, også innen sivil forskning. Det vil legges frem en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren. Regjeringen følger også opp arbeidet med å sikre rettmessig erstatning for veteraner med skader fra internasjonale operasjoner.

-Det aller viktigste for det videre arbeidet er å omsette vedtatte målsettinger fra veteranmeldingen til konkrete handlinger. Det vil denne planen bidra til. Jeg er veldig stolt av at vi fortsatt har syv departementer med på denne satsingen, sier forsvarsministeren.

 

TILTAKSPLAN FOR OPPFØLGING AV MELD. ST. 15 (2019-2020) OGSÅ VI NÅR DET BLIR KREVET - VETERANER I VÅR TID

Regjeringen har fastsatt en tiltaksplan for videre anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av personell før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Følgende tiltak skal følges opp av regjeringen:

  1. Kartlegging av prioriterte forskningsområder relatert til forsvarspersonell i utenlandsoperasjoner, også innen sivil forskning. Det vil legges frem en overordnet strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren.
  2. Utvikle en fellesdepartemental kommunikasjonsplan for arbeidet med oppfølging av veteraner, for å synliggjøre og forbedre effekten av regjeringens politikk på området.
  3. Etablering og kompetanseheving av regionale veterankontakter på utvalgte familievernkontor nær Forsvarets største avdelinger.
  4. Fortsatt oppfølging av endringer i forsvarstilsatteforskriften slik at det kan gis kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon og hjemmedager med sykt barn når en av barnets forelder tjenestegjør i en internasjonal operasjon. Forslag til endringer i forskriften er sendt på alminnelig høring med åtte ukers høringsfrist.
  5. Videreutvikle kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet.
  6. Sørge for at fastleger og annet helsepersonell vet hvor de kan ta kontakt for informasjon om veteranrelaterte utfordringer.
  7. Sørge for at spesialisthelsetjenesten deltar i regionale fagnettverk for innsatspersonell som utvikler og deler kompetanse og bidrar til samhandling på feltet.
  8. Arbeide for større åpenhet omkring psykisk helse og mot stigmatisering av psykiske helseskader blant personell som har deltatt i internasjonale operasjoner gjennom økt kunnskap, bevissthet og informasjon.
  9. Statsforvalterne vil fortsatt oppfordres til dialog og oppfølging av kommunene mht. veteranene fra internasjonale operasjoner, herunder 8. mai og kommunale veteranplaner.