Historisk arkiv

Vil forenkle bistandsinstruksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Arbeidsgruppe nedsatt av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre bistandsinstruksen og forenkle rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret til politiet.

Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte i mars en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Fredag 30. september presenterte gruppen sin rapport for justisminister Anders Anundsen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Arne Røksund overleverte sin rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.
Arne Røksund overleverte sin rapport til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Foto: Marita I. Wangberg, FD

- Dette er en del av regjeringens omfattende arbeid med å bedre beredskapen i Norge. Samfunnets samlede ressurser må utnyttes på best mulig måte, og det er viktig at Forsvaret og politiet samarbeider godt og effektivt, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

-Det er viktig at rutinene for å utløse bistand fra Forsvaret gjøres så enkle som mulig. Samtidig må det bygges inn mekanismer for politisk styring og kvalitetssikring. Vi ser frem til å vurdere utvalgets forslag og tilrådninger, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Regjeringen vil nå behandle rapporten og vurdere arbeidsgruppens forslag.

 

Ny bistandsinstruks

Arbeidsgruppen har vært ledet av assisterende departementsråd i Nærings- og fiskeridepartementet, Arne Røksund. Deres hovedkonklusjoner er:

  • En forenklet beslutningsprosedyre for bistand ved at politisk nivå fjernes fra beslutningsprosessen. Politisk nivå må utøve styringsretten reaktivt.
  • Instruksen stadfester etatenes handlingsplikt i bistandssituasjoner. Plikten er både institusjonell og individuell.
  • Det stadfestes at terrorbekjempelse er politiets ansvar og at Forsvaret bistår politiet etter anmodning.

I tillegg anbefaler et flertall i arbeidsgruppen, inkludert arbeidsgruppens leder Arne Røksund, at:

  • At Forsvaret får et særskilt ansvar for å sikre den nasjonale maritime kontraterror-beredskapen. Det stenger ikke for at også politiet skal ha kapasitet på maritim kontraterror, men siden Forsvaret pålegges et særlig ansvar, så må Forsvaret sørge for å ha de nødvendige ressurser for både å kunne stå på tilstrekkelig beredskap og kunne utføre oppdragene.
    • Det foreslås i den sammenheng å sette en tropp på beredskap ved Forsvarets spesialstyrkers treningssenter ved Horten.
  • Hovedregel er at maritim kontraterror iverksettes på samme måte som annen bistand (via anmodning fra politiet), men Forsvaret gis anledning til å iverksette på eget initiativ i tidskritiske situasjoner. Ansvarlig politimester informeres samtidig, og kan stoppe operasjonen.
    • Når Forsvaret gjennomfører et maritimt kontraterroroppdrag for politiet, eksempelvis «overta plattform» eller «frigi gisler», skal det være Forsvaret selv som leder og gjennomfører den spesifikke operasjonen. Bistand til maritim kontraterror skiller seg fra annen bistand ved at dette presiseres.

Her kan du lese rapporten (i pdf): Røksundrapporten.pdf

Om arbeidet:

Arbeidsgruppens oppgave har vært å utarbeide forslag til ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. Denne skal bidra til en effektiv operativ oppgaveløsning og en best mulig utnyttelse av samfunnets samlede nasjonale beredskapsressurser.

Arbeidsgruppen skulle også vurdere og eventuelt foreslå nye bestemmelser for de temaene som i dag er regulert i bistandsinstruksen. Arbeidsgruppen skal også vurdere om det i ny instruks er behov for å regulere andre områder enn det som omfattes av dagens bistandsinstruks, og eventuelt foreslå nye bestemmelser.

Reguleringen av Forsvarets bistand til politiet skal være oversiktlig og tydelig for Forsvaret og politiet i tidskritiske situasjoner.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/har-satt-ned-utvalg-som-skal-se-pa-bistandsinstruksen/id2478467/